Δήμος Φυλής

Ημερομηνία : 23.02.18

Ενημερώθηκε08:39:16

Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος Ιστότοπου

επιλογές προβολής
Βρίσκεστε εδώ: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Επανακαθορισμός τελών καθαριότητας – φωτισμού έτους 2013

Επανακαθορισμός τελών καθαριότητας – φωτισμού έτους 2013

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. Πρακτικού 12
Αριθ. Απόφ. 238
ΘΕΜΑ : Ορθή επανάληψη της αρ. 158/2013 απόφασης Δ.Σ. για τον επανακαθορισμό τελών καθαριότητας – φωτισμού  έτους 2013.
Άνω Λιόσια σήμερα την 13η του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο Δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρας του Δήμου Φυλής, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου κ. ΖΑΦΕΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αρ. πρωτ. 42905 που κοινοποιήθηκε σε κάθε ένα Δ.Σ. την 9-9-2013, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση και ήταν παρόντες οι εξής :


1)

Ζαφείρης Δημήτριος

Πρόεδρος

18)

Κλαπάκης Μανούσος

2)

 

Αντιπρόεδρος

19)

Πατήλα Σπυριδούλα

3)

 

Γραμματέας

20)

Καμπόλης Δημήτριος

4)

Αβράμης Σταμάτιος

 

21)

Κοκκόριας Κων/νος

5)

Μπρέμπος Αριστείδης

 

22)

Πανάγος Δημήτριος (προσήλθε πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης)

6)

Γεωργιάδης Βασίλειος

 

23)

Φάρκωνας Βασίλειος

7)

Σκαμαντζούρας Κων/νος

 

24)

 

8)

Κατσανού Έλλη

 

25)

 

9)

Πουλιάσης Δημήτριος (προσήλθε πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης)

 

26)

 

10)

Ραφτέλης Γεώργιος

 

27)

 

11)

Δρόλιας Θεοδόσιος

 

28)

 

12)

Ρόδης Ιωάννης

 

29)

 

13)

Παπαϊωάννου Κων/νος

 

30)

 

14)

Αγγέλου Σταυρούλα (προσήλθε πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης)

 

31)

 

15)

Λιόσης Νικόλαος

 

32)

 

16)

Κατσίλας Κων/νος

 

33)

 

17)

Μανωλάς Γεώργιος

 

 

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1)

Δρόλιας Παναγιώτης

7)

Οικονομάκης Μιχαήλ

2)

Μηλιώνης Σωτήριος

8)

Σάββας Σάββας

3)

Χατζηλέρης Κυριάκος

9)

Βάθης Ευάγγελος

4)

Παππούς Χρήστος

10)

Βάβουλας Κων/νος

5)

Καμαρινόπουλος Παναγιώτης

11)

Γιαννοπούλου Φωτεινή

6)

Δρόλιας Παναγιώτης

12)

Τσιουμπρής Δημήτριος

Αν και νόμιμα είχαν κληθεί, παρουσία και του Δημάρχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΑΪΜΗ, διαπιστωθείσης της απαρτίας, αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων που είχαν συμπεριληφθεί στη νόμιμη κοινοποιηθείσα ημερήσια διάταξη.

Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί νόμιμα και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, Άνω Λιοσίων κα Καλανίδου Αργυρή – Συμέλα, Ζεφυρίου κ. Αδαλής Ελευθέριος και Φυλής κα Σπυρίδωνος – Πίνη Ιωάννα.
Ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην ορθή επανάληψη της αρ. 158/2013 απόφασης Δ.Σ. για τον επανακαθορισμό  τελών  καθαριότητας - φωτισμού  έτους 2013 και δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Λιόση Νικόλαο, για να το αναλύσει. Θέτει υπόψη του σώματος την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 253/2013 που αναφέρει τα εξής :
Μετά την επιστροφή της απόφασης με αρ. 158/27-06-2013 του Δ.Σ. περί «επανακαθορισμού τελών καθαριότητας - φωτισμού έτους 2013», με το υπ. Αριθμ. 39385/32505/01-08-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο οποίο επισημαίνεται ότι των μειώσεων και των απαλλαγών από τα δημοτικά τέλη, τυγχάνουν αποκλειστικά οι κατηγορίες δημοτών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, δηλ. άποροι, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνοι, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία,
επανερχόμαστε για την ορθή επανάληψη της εν λόγω Απόφασης του Δ.Σ. μόνον ως προς τις κατηγορίες των δικαιούχων των μειώσεων και των απαλλαγών. Αναλυτικά οι κατηγορίες αυτές έχουν ως εξής:

 • ΑΠΟΡΟΙ: Προτείνεται μείωση 50% επί των δημοτικών τελών
 • ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ και Μονογονεϊκές οικογένειες, μόνο όσοι εξομοιώνονται με τους Πολύτεκνους σύμφωνα με το νόμο 3454/2006: Προτείνεται  μείωση 50% επί των δημοτικών τελών
 • ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη  με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500,00 € : Προτείνεται  μείωση 50% επί των δημοτικών τελών
 • ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 100%: Προτείνεται η απαλλαγή επί των δημοτικών τελών

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η με αρ. 158/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, της οποίας το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:
«Ειδικότερα, εις την αναγκαιότητα του προσδιορισμού των Τελών, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:
Με τις διατάξεις των άρθρων 21 & 22 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 θεσμοθετήθηκαν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ( και τα οποία ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος από τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 12 Ν. 1828/89 ) , για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Ο.Τ.Α. στην καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, της περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων και για τον ηλεκτροφωτισμό των κοινοχρήστων χώρων. Οι διατάξεις των άρθρων 21 & 22 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958  συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 25/75 περί υπολογισμού και του τρόπου είσπραξης  των δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητας φωτισμού κλπ. (ΦΕΚ 74/1975 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 429/76,1080/80 (άρθρα4,5,17 &20) 1828/89 (άρθρο 25 παρ. 12), 2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 &27 παρ. 4), 2307/95 (άρθρο 7 παρ. 3 & 4), 2503/97 ( άρθρο 9 παρ. 14), 2539/97 (άρθρο 25 παρ. 3) & 3345/05 (άρθρο. Τα Δημοτικά Τέλη, κατ' εξοχήν ανταποδοτικά κατά την πάγια νομολογία του Σ.τ.Ε. πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1080/80 να καλύπτουν υποχρεωτικά όλες τις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαριότητας, Σταθμού αυτοκινήτων και Ηλεκτρολογικού, ήτοι:
Τις αποδοχές του τακτικού και ημερομισθίου προσωπικού, την προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής απορριμμάτων και καταβρέγματος, τη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού της πόλης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με τη διεξαγωγή, τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση αυτών. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, μη προσδιορισμός υπό του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου του Τέλους εις το προσήκον ύψος, συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των μελών αυτού τις κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 142 και 146 του Ν. 3463/06.
Από τον επισυναπτόμενο πίνακα που συντάχθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και αναφέρονται αναλυτικά σε αυτόν κατά κωδικό αριθμό, οι δαπάνες που χαρακτηρίζονται αναγκαίες για την ομαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας, προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των  3.902.150,00 €
Προτείνεται να καλυφθούν οι δαπάνες, χωρίς καμία αναπροσαρμογή των συντελεστών, σε σχέση με εκείνους που ίσχυαν, κατά το έτος 2012, δηλαδή, να καθορισθούν ως εξής:

 • ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

Α. -Οικίες εντός και εκτός σχεδίου, φιλανθρωπικά ιδρύματα, νοσηλευτικά ιδρύματα, εκκλησίες, κοινόχρηστο οικιών, στην τιμή των 0,90 € ανά τ.μ.
-Αποθηκευτικοί χώροι, πυλωτές και υπόγειο χρέωση στο 40% της πραγματικής επιφάνειας.
Β. -Καταστήματα, φροντιστήρια, γραφεία εκπαιδευτήρια από 1-6.000 τ.μ. στην τιμή των 2,01 € ανά τ.μ.  Καταστήματα από 6.000, τ.μ και άνω 1,20 € ανά τ.μ.
Γ. -Βιομηχανίες και βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης, μηχανουργεία, μάντρες οικοδομών ξυλείας, βενζινάδικα, σιδηροδρομικές γραμμές, Αττικής Οδός και λοιπές συναφείς δραστηριότητες.
Από 1 – 6.000 τ.μ. στην τιμή των 3,00 € ανά τ.μ.
Από 6.000 τ.μ. και άνω στην τιμή των 1,80 € ανά τ.μ.
-Βιομηχανίες και βιοτεχνίες υψηλής όχλησης, χώροι χρησιμοποιούμενοι ως νεκροταφεία αυτοκινήτων, σταθμοί διοδίων, εταιρείες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σκραπ, λατομεία παραγωγής τσιμέντων, βυρσοδεψεία, οργανισμοί όπως: ΔΕΠΑ, ΕΘΕΛ, ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ και λοιπές συναφείς δραστηριότητες.

Από 1 – 6.000 τμ. στην τιμή των 4,50 € ανά τ.μ.
Από 6.000 τμ. και άνω στην τιμή των 2,50 € ανά τ.μ.
Δ. -Καταστήματα τραπεζών, super market, μέχρι 6.000 τμ. στην τιμή των 4,50 € ανά τμ.

 • ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

Α. -Καταστήματα, φροντιστήρια, γραφεία,, εκπαιδευτήρια, Βιομηχανίες και βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης, μάντρες οικοδομών, ξυλείας, βενζινάδικα, σιδηροδρομικές γραμμές, Αττικής Οδός.
Από 1 – 6.000 τ.μ. στην τιμή των 0,57 ευρώ ανά τμ.
Από 6.000 τμ. και άνω στην τιμή των 0,17 ευρώ ανά τμ
Β. -Χώροι χρησιμοποιούμενοι ως νεκροταφεία αυτοκινήτων, σταθμοί διοδίων, εταιρείες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σκραπ, λατομεία παραγωγής τσιμέντων ασβεστοκαμίνους,  βυρσοδεψία μέσης και χαμηλής όχλησης.
Από 1 – 6.000 τμ. στην τιμή των 1,26 ευρώ ανά τμ.
Από 6.000 τμ. και άνω στην τιμή των 0.37 ευρώ ανά τμ.
Ωστόσο, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας και με βάση το γεγονός ότι θεωρούμε ότι ο Δήμος θα έχει αυξημένα έσοδα από την εφαρμογή των νέων διατάξεων περί Είσπραξης Εσόδων θεωρούμε, ότι των μειώσεων και των απαλλαγών πρέπει να περιληφθούν οι κατηγορίες δημοτών ως εξής:

 • ΑΠΟΡΟΙ: Προτείνεται μείωση 50% επί των δημοτικών τελών
 • ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ και Μονογονεϊκές οικογένειες, μόνο όσοι εξομοιώνονται με τους Πολύτεκνους σύμφωνα με το νόμο 3454/2006: Προτείνεται  μείωση 50% επί των δημοτικών τελών
 • ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη  με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500,00 € : Προτείνεται  μείωση 50% επί των δημοτικών τελών
 • ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 100%: Προτείνεται η απαλλαγή επί των δημοτικών τελών

Με τους παραπάνω συντελεστές κατά κατηγορία προβλέπεται ότι τα έσοδα και τα έξοδα θα διαμορφωθούν ως κατωτέρω σύμφωνα με τα υπάρχοντα σήμερα τετρ. μέτρα: Ν. 25/75, τα προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα έτους 2013 διαμορφώνονται ως εξής :
Τα προβλεπόμενα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2013 θα ανέλθουν στο ποσό των 3.902.150,00€.


Κ.Α

ΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

0311

           Οικίες

2.300.000,00 €

0311

Επαγγελματικοί Χώροι

1.602.150,00 €

0313

λοιπά έσοδα, μάντρες, ειδικό τέλος για συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων κ.τ.λ.

100,00 €

 

 

3.902.150,00 €.

Τα προβλεπόμενα έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2013 θα ανέλθουν στο ποσό των 3.902.150,00 €.


Κ.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ   

            ΠΟΣΟ

 

 

 

20.6011.10001

Τακτικές αποδοχές  

235.984,00

 

 

 

20.6012.10001

Αποζημίωση υπερ/κης εργασίας

13.692,00

 

 

 

20.6012.10002

Απ/ση υπ/κης ερ/σιας για Κυριακές -αργίες

15.746,00

 

 

 

20.6012.10003

Απ/ση υπ/κης ερ/σιας για νυχτερινή απασχ.

25.866,00

 

 

 

20.6021.10001

Τακτικές αποδοχές  αορίστου χρόνου

985.000,00

 

 

 

20.6022.10001

Αποζ/ση υπερ/κης ερ/σιας

52.800,00

 

 

 

20.6022.10007

Αποζ/ση υπερ/κης ερ/σιας για Κυριακές

 

 

 

 

 

και αργίες

60.728,00

 

 

 

20.6022.10008

Αποζ/ση υπερ/κης ερ/σιας για νυχτερινή

 

 

 

 

 

απασχόληση

69.179,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6041.10001

Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπάλληλων

73.530,00

 

 

 

20.6042.10001

Αποζ/ση υπερ/κής ερ/σιας

3.800,00

 

 

 

20.6042.10008

Αποζ/ση υπερ. ερ/σιας για νυχτερινή εργασία

5.396,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6042.10003

Αποζ/ση υπερ. ερ/σιας για Κυριακές-αργίες

4.367,00

 

 

 

20.6051.10001

Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ

36.412,00

 

 

 

20.6051.10005

Εργοδοτικές εισφορές προς Δ.Δ.IKA

1.750,00

 

 

 

20.6051.10007

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με

400,00

 

 

 

 

σύμβαση Δημ. Δικαίου ΤΕΑΔΥ

 

 

 

 

20.6051.10008

Εργοδοτικές εισφορές 

817,00

 

 

 

 

 ΤΕΑΔΥ βαρέα  0.75%

 

 

 

 

20.6052.10005

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων  με σύμβαση

355.267,00

 

 

 

 

αορίστου χρόνου ΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6054.10005

 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσ/κού

27.573,00

 

 

 

 

ΙΚΑ

 

 

 

 

20.6061.10002

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

1.000,00

 

 

 

20.6063.10001

Λοιπές παροχές σε είδος  (γάλα εργατοτ

72.000,00

 

 

 

 

προσωπικού)

 

 

 

 

20.6211.10001

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος  για  φωτισμό

1.000.000,00

 

 

 

 

οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων

 

 

 

 

20.6234.10001

Μισθώματα μεταφορικών μέσων

24.600,00

 

 

 

20.6253.10001

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

29.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6263.10001

Συντήρηση και επισκευή μετ/κων μέσων

12.000,00

 

 

 

20.6266.10001

Εφαρμογές λογισμικού

1.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6322.10001

Τέλη κυκλοφορίας

5.000,00

 

 

 

20.6323.10001

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

5.000,00

 

 

 

20.6633.10002

Προμήθεια υγρού πλυσίματος κάδων

2.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6641.10001

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορι-

195.376,00

 

 

 

20.6641.10003

Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση

35.000,00

 

 

 

 

τεσσάρων απορριμματοφόρων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6643.10001

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και

2.500,00

 

 

 

20.6643.20001

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και

 

 

 

 

 

φωτισμό Α.Μ112/12

4.000,00

 

 

 

20.6661.10001

Προμήθεια ηλεκ/κου υλικού 

9.800,00

 

 

 

20.6662.10001

Προμήθεια ηλεκ/κων δημοτικού φωτισμού

62.000,00

 

 

 

20.6662.10002

Προμήθεια  φωτιστικών σωμάτων

73.800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6699.100001

Προμήθεια εργαλείων εργατών και οδοκαθαριστών                        14.759,00

 

 

 

00.6151.10001

Δικαιώματα τρίτων(ΔΕΗ) από την είσπραξη τελών                      100.000,00

 

 

 

 

και φόρων

 

 

 

 

00.6331.10001

Παρακράτηση ΤΑΠ υπέρ ΚΕΔΚΕ

27.000,00

 

 

 

 

Σύνολο

3.902.150,00

 

 

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα πιο πάνω λεγόμενα, είδε τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Κατά πλειοψηφία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση και εγκρίνει να γίνει ορθή επανάληψη της αρ. 158/2013 απόφασης Δ.Σ., ως προς τις κατηγορίες των δημοτών στους οποίους μειώνονται ή απαλλάσσονται των δημοτικών τελών,  καθορίζει τα τέλη καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2013 με τους συντελεστές που  ίσχυαν κατά το έτος 2012 ως εξής:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Α. -Οικίες εντός και εκτός σχεδίου, φιλανθρωπικά ιδρύματα, νοσηλευτικά ιδρύματα, εκκλησίες, κοινόχρηστο οικιών, στην τιμή των 0,90 € ανά τ.μ.
-Αποθηκευτικοί χώροι, πυλωτές και υπόγειο χρέωση στο 40% της πραγματικής επιφάνειας.
Β. -Καταστήματα, φροντιστήρια, γραφεία εκπαιδευτήρια από 1-6.000 τ.μ. στην τιμή των 2,01 € ανά τ.μ.  Καταστήματα από 6.000, τ.μ και άνω 1,20 € ανά τ.μ.
Γ. -Βιομηχανίες και βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης, μηχανουργεία, μάντρες οικοδομών ξυλείας, βενζινάδικα, σιδηροδρομικές γραμμές, Αττικής Οδός και λοιπές συναφείς δραστηριότητες.

Από 1 – 6.000 τ.μ. στην τιμή των 3,00 € ανά τ.μ.
Από 6.000 τ.μ. και άνω στην τιμή των 1,80 € ανά τ.μ.
-Βιομηχανίες και βιοτεχνίες υψηλής όχλησης, χώροι χρησιμοποιούμενοι ως νεκροταφεία αυτοκινήτων, σταθμοί διοδίων, εταιρείες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σκραπ, λατομεία παραγωγής τσιμέντων, βυρσοδεψεία, οργανισμοί όπως: ΔΕΠΑ, ΕΘΕΛ, ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ και λοιπές συναφείς δραστηριότητες.

Από 1 – 6.000 τμ. στην τιμή των 4,50 € ανά τ.μ.
Από 6.000 τμ. και άνω στην τιμή των 2,50 € ανά τ.μ.
Δ. -Καταστήματα τραπεζών, super market, μέχρι 6.000 τμ. στην τιμή των 4,50 € ανά τμ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Α. -Καταστήματα, φροντιστήρια, γραφεία,, εκπαιδευτήρια, Βιομηχανίες και βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης, μάντρες οικοδομών, ξυλείας, βενζινάδικα, σιδηροδρομικές γραμμές, Αττικής Οδός.
Από 1 – 6.000 τ.μ. στην τιμή των 0,57 ευρώ ανά τμ.
Από 6.000 τμ. και άνω στην τιμή των 0,17 ευρώ ανά τμ
Β. -Χώροι χρησιμοποιούμενοι ως νεκροταφεία αυτοκινήτων, σταθμοί διοδίων, εταιρείες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σκραπ, λατομεία παραγωγής τσιμέντων ασβεστοκαμίνους,  βυρσοδεψία μέσης και χαμηλής όχλησης.
Από 1 – 6.000 τμ. στην τιμή των 1,26 ευρώ ανά τμ.
Από 6.000 τμ. και άνω στην τιμή των 0.37 ευρώ ανά τμ.

Με μείωση ή απαλλαγή για τις κατηγορίες των δημοτών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, δηλ. άποροι, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνοι, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία  και αναλυτικά ως εξής:
Δικαιούχοι

 • ΑΠΟΡΟΙ: Μείωση 50% επί των δημοτικών τελών
 • ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ και Μονογονεϊκές οικογένειες, μόνο όσοι εξομοιώνονται με τους Πολύτεκνους σύμφωνα με το νόμο 3454/2006: Μείωση 50% επί των δημοτικών τελών
 • ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη  με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500,00 € : Μείωση 50% επί των δημοτικών τελών
 • ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 100%: Απαλλαγή επί των δημοτικών τελών

Με τους παραπάνω συντελεστές κατά κατηγορία προβλέπεται ότι τα έσοδα και τα έξοδα θα διαμορφωθούν ως κατωτέρω σύμφωνα με τα υπάρχοντα σήμερα τετρ. μέτρα: Ν. 25/75 και τα προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα έτους 2013 διαμορφώνονται ως εξής :
Τα προβλεπόμενα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2013 θα ανέλθουν στο ποσό των 3.902.150,00€.

Κ.Α

ΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

0311

           Οικίες

2.300.000,00 €

0311

Επαγγελματικοί Χώροι

1.602.150,00 €

0313

Λοιπά έσοδα, μάντρες, ειδικό τέλος για συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων κ.τ.λ.

100,00 €

 

 

3.902.150,00 €.

Τα προβλεπόμενα έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2013 θα ανέλθουν στο ποσό των 3.902.150,00 €.


Κ.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ   

            ΠΟΣΟ

 

 

 

20.6011.10001

Τακτικές αποδοχές  

235.984,00

 

 

 

20.6012.10001

Αποζημίωση υπερ/κής εργασίας

13.692,00

 

 

 

20.6012.10002

Απ/ση υπ/κης ερ/σιας για Κυριακές -αργίες

15.746,00

 

 

 

20.6012.10003

Απ/ση υπ/κης ερ/σιας για νυχτερινή απασχ.

25.866,00

 

 

 

20.6021.10001

Τακτικές αποδοχές  αορίστου χρόνου

985.000,00

 

 

 

20.6022.10001

Αποζ/ση υπερ/κης ερ/σιας

52.800,00

 

 

 

20.6022.10007

Αποζ/ση υπερ/κης ερ/σιας για Κυριακες

 

 

 

 

 

και αργίες

60.728,00

 

 

 

20.6022.10008

Αποζ/ση υπερ/κης ερ/σιας για νυχτερινη

 

 

 

 

 

απασχόληση

69.179,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6041.10001

Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπάλληλων

73.530,00

 

 

 

20.6042.10001

Αποζ/ση υπερ/κης ερ/σιας

3.800,00

 

 

 

20.6042.10008

Αποζ/ση υπερ. ερ/σιας για νυχτερινή εργασία

5.396,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6042.10003

Αποζ/ση υπερ. ερ/σιας για Κυριακές-αργίες

4.367,00

 

 

 

20.6051.10001

Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ

36.412,00

 

 

 

20.6051.10005

Εργοδοτικές εισφορές προς.Δ.Δ.IKA

1.750,00

 

 

 

20.6051.10007

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικου με

400,00

 

 

 

 

σύμβαση Δημ.Δικαίου ΤΕΑΔΥ

 

 

 

 

20.6051.10008

Εργοδοτικές εισφορες 

817,00

 

 

 

 

 ΤΕΑΔΥ βαρέα  0.75%

 

 

 

 

20.6052.10005

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων  με σύμβαση

355.267,00

 

 

 

 

αορίστου χρόνου ΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6054.10005

 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προς/κού

27.573,00

 

 

 

 

ΙΚΑ

 

 

 

 

20.6061.10002

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

1.000,00

 

 

 

20.6063.10001

Λοιπές παροχές σε είδος  (γάλα εργατοτ

72.000,00

 

 

 

 

προσωπικού)

 

 

 

 

20.6211.10001

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος  για  φωτισμό

1.000.000,00

 

 

 

 

οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων

 

 

 

 

20.6234.10001

Μισθώματα μεταφορικών μέσων

24.600,00

 

 

 

20.6253.10001

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

29.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6263.10001

Συντήρηση και επισκευή μετ/κων μέσων

12.000,00

 

 

 

20.6266.10001

Εφαρμογές λογισμικού

1.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6322.10001

Τέλη κυκλοφορίας

5.000,00

 

 

 

20.6323.10001

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

5.000,00

 

 

 

20.6633.10002

Προμήθεια υγρού πλυσίματος κάδων

2.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6641.10001

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορι-

195.376,00

 

 

 

20.6641.10003

Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση

35.000,00

 

 

 

 

τεσσάρων απορριμματοφόρων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6643.10001

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και

2.500,00

 

 

 

20.6643.20001

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και

 

 

 

 

 

φωτισμό Α.Μ112/12

4.000,00

 

 

 

20.6661.10001

Προμήθεια ηλεκ/κου υλικού 

9.800,00

 

 

 

20.6662.10001

Προμήθεια ηλεκ/κων δημοτικού φωτισμού

62.000,00

 

 

 

20.6662.10002

Προμήθεια  φωτιστικών σωμάτων

73.800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6699.100001

Προμήθεια εργαλείων εργατών και οδοκαθαριστών                        14.759,00

 

 

 

00.6151.10001

Δικαιώματα τρίτων(ΔΕΗ) από την είσπραξη τελών                      100.000,00

 

 

 

 

και φόρων

 

 

 

 

00.6331.10001

Παρακράτηση ΤΑΠ υπέρ ΚΕΔΚΕ

27.000,00

 

 

 

 

Σύνολο

3.902.150,00

 

 

 

         Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καμπόλης Δημήτριος, Φάρκωνας Βασίλειος.

  Αναθέτει στο Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Αφού έγινε η πράξη αυτή υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος                                                                                              Τα μέλη
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Εκ του Πρακτικού
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ