Δήμος Φυλής

Ημερομηνία : 20.02.18

Ενημερώθηκε08:39:16

Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος Ιστότοπου

επιλογές προβολής
Βρίσκεστε εδώ: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Επανακαθορισμός τελών ύδρευσης έτους 2013

Επανακαθορισμός τελών ύδρευσης έτους 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. Πρακτικού 12
Αριθ. Απόφ. 237
ΘΕΜΑ : Ορθή επανάληψη της αρ. 157/2013 απόφασης Δ.Σ. για τον επανακαθορισμό τελών ύδρευσης έτους 2013.
Άνω Λιόσια σήμερα την 13η του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο Δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρας του Δήμου Φυλής, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου κ. ΖΑΦΕΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αρ. πρωτ. 42905 που κοινοποιήθηκε σε κάθε ένα Δ.Σ. την 9-9-2013, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση και ήταν παρόντες οι εξής :


1)

Ζαφείρης Δημήτριος

Πρόεδρος

18)

Κλαπάκης Μανούσος

2)

 

Αντιπρόεδρος

19)

Πατήλα Σπυριδούλα

3)

 

Γραμματέας

20)

Καμπόλης Δημήτριος

4)

Αβράμης Σταμάτιος

 

21)

Κοκκόριας Κων/νος

5)

Μπρέμπος Αριστείδης

 

22)

Πανάγος Δημήτριος (προσήλθε πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης)

6)

Γεωργιάδης Βασίλειος

 

23)

Φάρκωνας Βασίλειος

7)

Σκαμαντζούρας Κων/νος

 

24)

 

8)

Κατσανού Έλλη

 

25)

 

9)

Πουλιάσης Δημήτριος (προσήλθε πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης)

 

26)

 

10)

Ραφτέλης Γεώργιος

 

27)

 

11)

Δρόλιας Θεοδόσιος

 

28)

 

12)

Ρόδης Ιωάννης

 

29)

 

13)

Παπαϊωάννου Κων/νος

 

30)

 

14)

Αγγέλου Σταυρούλα (προσήλθε πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης)

 

31)

 

15)

Λιόσης Νικόλαος

 

32)

 

16)

Κατσίλας Κων/νος

 

33)

 

17)

Μανωλάς Γεώργιος

 

 

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1)

Δρόλιας Παναγιώτης

7)

Οικονομάκης Μιχαήλ

2)

Μηλιώνης Σωτήριος

8)

Σάββας Σάββας

3)

Χατζηλέρης Κυριάκος

9)

Βάθης Ευάγγελος

4)

Παππούς Χρήστος

10)

Βάβουλας Κων/νος

5)

Καμαρινόπουλος Παναγιώτης

11)

Γιαννοπούλου Φωτεινή

6)

Δρόλιας Παναγιώτης

12)

Τσιουμπρής Δημήτριος

Αν και νόμιμα είχαν κληθεί, παρουσία και του Δημάρχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΑΪΜΗ, διαπιστωθείσης της απαρτίας, αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων που είχαν συμπεριληφθεί στη νόμιμη κοινοποιηθείσα ημερήσια διάταξη.

Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί νόμιμα και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, Άνω Λιοσίων κα Καλανίδου Αργυρή – Συμέλα, Ζεφυρίου κ. Αδαλής Ελευθέριος και Φυλής κα Σπυρίδωνος – Πίνη Ιωάννα.
Ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην ορθή επανάληψη της αρ. 157/2013 απόφασης Δ.Σ. για τον επανακαθορισμό  τελών  ύδρευσης έτους 2013 και δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Λιόση Νικόλαο, για να το αναλύσει. Θέτει υπόψη του σώματος την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 252/2013 που αναφέρει τα εξής :
Μετά την επιστροφή της απόφασης με αρ. 157/27-06-2013 του Δ.Σ. περί «επανακαθορισμού τελών ύδρευσης έτους 2013», με το υπ. Αριθμ. 39387/32507/01-08-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο οποίο επισημαίνεται ότι των μειώσεων και των απαλλαγών από τα δημοτικά τέλη, τυγχάνουν αποκλειστικά οι κατηγορίες δημοτών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, δηλ. άποροι, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνοι, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία,
επανερχόμαστε για την ορθή επανάληψη της εν λόγω Απόφασης του Δ.Σ. μόνον ως προς τις κατηγορίες των δικαιούχων των μειώσεων και των απαλλαγών. Αναλυτικά οι κατηγορίες αυτές έχουν ως εξής:

 1. ΑΠΟΡΟΙ: Προτείνεται μείωση 50% επί των δημοτικών τελών
 2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ και Μονογονεϊκές οικογένειες, μόνο όσοι εξομοιώνονται με τους Πολύτεκνους σύμφωνα με το νόμο 3454/2006: Προτείνεται  μείωση 50% επί των δημοτικών τελών
 3. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη  με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500,00 € : Προτείνεται  μείωση 50% επί των δημοτικών τελών
 4. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 100%: Προτείνεται η απαλλαγή επί των δημοτικών τελών

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η με αρ. 157/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, της οποίας το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

«Ειδικότερα, στην αναγκαιότητα του προσδιορισμού των Τελών, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:
Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυόντων διατάξεων «περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, ο Δήμος ή η Κοινότητα δικαιούται να επιβάλλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.
Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/80 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί των προσόδων των ΟΤΑ Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δήμος ή η Κοινότητα για την συντήρηση ή βελτίωση των έργων και την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Προτείνεται να καθοριστούν τα τέλη όπως ίσχυαν κατά το έτος 2012, που είχαν ορισθεί με την με αριθμ. 54/29-2-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής :

Α  1.Από 0-5 κ.μ.:                     0,4138 ευρώ ανά κ.μ.
2.Από 5-20 κ.μ.:                    0,6471 ευρώ ανά κ.μ.
3.Από 20-27 κ.μ.:                  1,8566 ευρώ ανά κ.μ
4.Από 27-35 κ.μ.:                  2,5992 ευρώ ανά κ.μ.
5.Από 35 κ.μ. και πάνω:      3,2357 ευρώ ανά κ.μ
Β   Εισφορά  για εργασίες συντήρησης δικτύου  ύδρευσης 22% επί της αξίας της κατανάλωσης.
Γ    Πάγιο τέλος 0,72 ευρώ το μήνα
Δ.  Η δαπάνη του τέλους παροχής: 71,02 ευρώ
Ε.   Το τέλος επανασύνδεσης: 5,32 ευρώ
ΣΤ. Αντικατάσταση κατεστραμμένου μετρητή υπαιτιότητας του ιδιοκτήτη: 131,38 ευρώ
Ζ  Για τις βιομηχανίες μέχρι 1.000 κ.μ.:  0,8381 ευρώ ανά κ.μ.
Η . Για τις βιομηχανίες από 1.000 κ.μ. και πάνω: 0,9866 ευρώ ανά κ.μ.
Οι τιμές που χρεώνονται  τα υλικά ύδρευσης καθώς και οι αντίστοιχες  εργασίες παραμένουν ως ισχύουν με την αρ. 54/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία η  τιμή ανερχόταν στο ποσό των 471,00 ευρώ περίπου  για κάθε παροχή».
Μετά τα ανωτέρω και με δεδομένη την ύφεση που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης προτείνεται τα τέλη ύδρευσης να παραμείνουν σταθερά για το έτος 2013 με μείωση ή απαλλαγή για τις κατηγορίες των δημοτών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, δηλ. άποροι, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνοι, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία  και αναλυτικά ως εξής:
Δικαιούχοι

 1. ΑΠΟΡΟΙ: Προτείνεται μείωση 50% επί των δημοτικών τελών
 2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ και Μονογονεϊκές οικογένειες, μόνο όσοι εξομοιώνονται με τους Πολύτεκνους σύμφωνα με το νόμο 3454/2006: Προτείνεται  μείωση 50% επί των δημοτικών τελών
 3. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη  με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500,00 € : Προτείνεται  μείωση 50% επί των δημοτικών τελών
 4. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 100%: Προτείνεται η απαλλαγή επί των δημοτικών τελών

Μετά τα ανωτέρω τα προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα έτους 2013 διαμορφώνονται ως εξής :
Τα προβλεπόμενα έσοδα της υπηρεσίας ύδρευσης για το έτος 2013 θα ανέλθουν στο ποσό των 696.292,00 € και αναλύονται ως εξής :


Κ.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΑ

0322
0321
2112

Τέλη ύδρευσης οικιών & βιομηχανιών
Δικαιώματα παροχών
Τέλη ύδρευσης που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

394.550,00€
41.810,00€
259.932,00€

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

696.292,00€

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΑ      4124.10002     ΦΠΑ 13%         90.518,00€

ΚΑ      4124.10003     ΦΠΑ 23%       160.148,00€

                                                            250.666,00€

Τα προβλεπόμενα έξοδα της υπηρεσίας ύδρευσης για το έτος 2013 θα ανέλθουν στο ποσό των 696.292,00  € και αναλύονται ως εξής :


Κ.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

25.6011.10001

Τακτικές αποδοχές

122503

25.6012.10001

Αποζ/ση υπερ/κης εργασιας

7865

25.6012.10002

Αποζ/ση υπ/κης ερ/σιας για Κυριακές και Αργίες

8344

25.6012.10003

Αποζ/ση υπ/κης ερ/σιας για νυχτερινη απασχ.

2530

25.6021.10001

Τακτικές αποδοχες υπαλ.αορίστου χρονου

160000

25.6022.10001

Αποζ/ση υπερ/κης εργασιας

9744

25.6022.10003

Αποζ/ση υπ/κης ερ/σιας για Κυριακές και Αργίες

5656

25.6022.10004

Αποζ/ση υπ/κης ερ/σιας για νυχτερινη απασχ.

5952

25.6051.10001

Εργοδοτικές εισφορες ΤΥΔΚΥ

15600

25.6051.10008

Εργοδοτικές εισφορες ΤΕΑΔΥ(Βαρεα 75%)

448

25.6052.10005

Εργοδ/κές εισ/ρες ΙΚΑ

29444

25.6061.10001

Παροχές ένδυσης

20000

25.6061.10002

Προμηθεια μεσων ατομικής προστασίας

4401

25.6063.10001

Λοπές παροχες σε ειδος (γάλα Ερ/κου προς.

10000

25.623.410.001

Μισθώματα μεταφορικών μεσων

1000

25.625.310.001

Ασφάλιστρα μεταφορικών μεσων

4000

25.626.510.001

Συντήρηση και επισκευή επιπλων και λοιπ.εξοπλ.

3500

25.626.610.001

Συντήρηση έφαρμογών λογισμικού.

6205

25.627.510.001

Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων και δεξαμενων

5000

25.632.210.001

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών

3000

25.632.310.001

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

1000

25.661.310.001

Προμήθεια εντύπων και φακελων λ/μων υδρευσης

10000

25.664.110.001

Προμήθεια καυσίμωνγια  κινηση μετ.μεσων

30000

25.664.110.002

Προμήθεια λιπαντικών γιακινηση μετ.μεσων

3000

25.664.310.001

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

 

25.666.200.008

Συντήρηση και επισκευή αντλιών αντλιοστασίων

 

 

και δεξαμενων

24600

25.666.210.002

Προμήθεια υδρ/τρων  87/12

35450

25.666.210.003

Προμήθεια τσιμεντενιων φρεατιων 78/12

24750

25.666.210.005

Προμήθεια υλικών υδρευσης 104/12

73800

25.666.210.006

Προμήθεια υδρ.υλικών παροχών και βλαβων υδρ.

25000

25.666.210.009

Προμήθεια αντ/κων για τα αντλιοστάσια

16000

25.667.110.002

Ελαστικά μεταφορικών μεσων

3500

25.667.100.001

Ανταλλακτικά  μεταφορικών μεσων

10000

25.667.110.003

Προμήθεια παρμπριζ με λάστιχο

2000

25.667.110.004

Προμήθεια συσ/των αυτοκινήτων

2000

 

Ανταλ/κα  λοιπών μηχανημάτων

2000

 

Ανταλ/κα  επίπλων Η.Υ και λοιπού εξοπλισμού

2000

 

Λοιπές προμήθειες

6000

 

 

 

 

Σύνολο

696.292,00

 

 

 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΑ      8224.10002     ΦΠΑ 13%         90.518,00 €

ΚΑ      8224.10003     ΦΠΑ 23%       160.148,00€

                                      Σύνολο           250.666,00€

          Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα πιο πάνω λεγόμενα, είδε τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Κατά πλειοψηφία αποδέχεται τα ανωτέρω εισήγηση και εγκρίνει σε ορθή επανάληψη την αρ. 157/2013 απόφαση Δ.Σ. για τον καθορισμό τελών ύδρευσης για το έτος 2013 για τις δύο δημοτικές ενότητες του Δήμου μας, Άνω Λιοσίων και Φυλής, ως προς τις κατηγορίες των δικαιούχων των μειώσεων και των απαλλαγών από τα δημοτικά τέλη, καθορίζει τις τιμές όπως είχαν καθορισθεί κατά το έτος 2012 και να ισχύσουν οι εξής συντελεστές:
ΤΕΛΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013
Α  1.Από 0-5 κ.μ.:                     0,4138 ευρώ ανά κ.μ.
2.Από 5-20 κ.μ.:                    0,6471 ευρώ ανά κ.μ.
3.Από 20-27 κ.μ.:                  1,8566 ευρώ ανά κ.μ
4.Από 27-35 κ.μ.:                  2,5992 ευρώ ανά κ.μ.
5.Από 35 κ.μ. και πάνω:      3,2357 ευρώ ανά κ.μ
Β   Εισφορά για εργασίες συντήρησης δικτύου ύδρευσης, 22% επί της αξίας της κατανάλωσης.
Γ    Πάγιο τέλος 0,72 ευρώ το μήνα
Δ.  Η δαπάνη του τέλους παροχής: 71,02 ευρώ
Ε.   Το τέλος επανασύνδεσης: 5,32 ευρώ
ΣΤ. Αντικατάσταση κατεστραμμένου μετρητή υπαιτιότητας του ιδιοκτήτη: 471,00 ευρώ
Ζ  Για τις βιομηχανίες μέχρι 1.000 κ.μ.:  0,8381 ευρώ ανά κ.μ.
Η . Για τις βιομηχανίες από 1.000 κ.μ. και πάνω: 0,9866 ευρώ ανά κ.μ.
Οι τιμές που χρεώνονται  τα υλικά ύδρευσης καθώς και οι αντίστοιχες  εργασίες παραμένουν ως ισχύουν με την αρ. 54/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία η  τιμή ανερχόταν στο ποσό των 471,00 ευρώ περίπου  για κάθε παροχή».
Δικαιούχοι των μειώσεων ή των απαλλαγών είναι οι κατηγορίες των δημοτών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, δηλ. άποροι, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνοι, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία  και αναλυτικά ως εξής:
Δικαιούχοι

 1. ΑΠΟΡΟΙ: Μείωση 50% επί των δημοτικών τελών
 2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ και Μονογονεϊκές οικογένειες, μόνο όσοι εξομοιώνονται με τους Πολύτεκνους σύμφωνα με το νόμο 3454/2006: Μείωση 50% επί των δημοτικών τελών
 3. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη  με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500,00 € : Μείωση 50% επί των δημοτικών τελών
 4. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 100%: Απαλλαγή επί των δημοτικών τελών

Μετά τα ανωτέρω τα προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα έτους 2013 διαμορφώνονται ως εξής :
Τα προβλεπόμενα έσοδα της υπηρεσίας ύδρευσης για το έτος 2013 θα ανέλθουν στο ποσό των 696.292,00 € και αναλύονται ως εξής :


Κ.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΑ

0322
0321
2112

Τέλη ύδρευσης οικιών & βιομηχανιών
Δικαιώματα παροχών
Τέλη ύδρευσης που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

394.550,00€
41.810,00€
259.932,00€

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

696.292,00€

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΑ      4124.10002     ΦΠΑ 13%         90.518,00€

ΚΑ      4124.10003     ΦΠΑ 23%       160.148,00€

                                                            250.666,00€

Τα προβλεπόμενα έξοδα της υπηρεσίας ύδρευσης για το έτος 2013 θα ανέλθουν στο ποσό των 696.292,00  € και αναλύονται ως εξής :


Κ.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

25.6011.10001

Τακτικές αποδοχές

122503

25.6012.10001

Αποζ/ση υπερ/κης εργασιας

7865

25.6012.10002

Αποζ/ση υπ/κης ερ/σιας για Κυριακές και Αργίες

8344

25.6012.10003

Αποζ/ση υπ/κης ερ/σιας για νυχτερινη απασχ.

2530

25.6021.10001

Τακτικές αποδοχες υπαλ.αορίστου χρονου

160000

25.6022.10001

Αποζ/ση υπερ/κης εργασιας

9744

25.6022.10003

Αποζ/ση υπ/κης ερ/σιας για Κυριακές και Αργίες

5656

25.6022.10004

Αποζ/ση υπ/κης ερ/σιας για νυχτερινη απασχ.

5952

25.6051.10001

Εργοδοτικές εισφορες ΤΥΔΚΥ

15600

25.6051.10008

Εργοδοτικές εισφορες ΤΕΑΔΥ(Βαρεα 75%)

448

25.6052.10005

Εργοδ/κές εισ/ρες ΙΚΑ

29444

25.6061.10001

Παροχές ένδυσης

20000

25.6061.10002

Προμηθεια μεσων ατομικής προστασίας

4401

25.6063.10001

Λοπές παροχες σε ειδος (γάλα Ερ/κου προς.

10000

25.623.410.001

Μισθώματα μεταφορικών μεσων

1000

25.625.310.001

Ασφάλιστρα μεταφορικών μεσων

4000

25.626.510.001

Συντήρηση και επισκευή επιπλων και λοιπ.εξοπλ.

3500

25.626.610.001

Συντήρηση έφαρμογών λογισμικού.

6205

25.627.510.001

Δαπανες καθαρισμού φρεατίων και δεξαμενων

5000

25.632.210.001

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών

3000

25.632.310.001

Λοιπά τέληκυκλοφορίας

1000

25.661.310.001

Προμήθεια εντύπων και φακελων λ/μωνυδρευσης

10000

25.664.110.001

Προμήθεια καυσίμωνγια  κινηση μετ.μεσων

30000

25.664.110.002

Προμήθεια λιπαντικών γιακινηση μετ.μεσων

3000

25.664.310.001

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

 

25.666.200.008

Συντήρηση και επισκευή αντλιών αντλιοστασίων

 

 

και δεξαμενων

24600

25.666.210.002

Προμήθεια υδρ/τρων  87/12

35450

25.666.210.003

Προμήθεια τσιμεντενιων φρεατιων 78/12

24750

25.666.210.005

Προμήθεια υλικών υδρευσης 104/12

73800

25.666.210.006

Προμήθεια υδρ.υλικών παροχών και βλαβων υδρ.

25000

25.666.210.009

Προμήθεια αντ/κων για τα αντλιοστάσια

16000

25.667.110.002

Ελαστικά μεταφορικών μεσων

3500

25.667.100.001

Ανταλλακτικά  μεταφορικών μεσων

10000

25.667.110.003

Προμήθεια παρμπριζ με λάστιχο

2000

25.667.110.004

Προμήθεια συσ/των αυτοκινήτων

2000

 

Ανταλ/κα  λοιπών μηχανημάτων

2000

 

Ανταλ/κα  επίπλων Η.Υ και λοιπού εξοπλισμού

2000

 

Λοιπές προμήθειες

6000

 

 

 

 

Συνολο

696.292,00

 

 

 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΑ      8224.10002     ΦΠΑ 13%         90.518,00 €

ΚΑ      8224.10003     ΦΠΑ 23%       160.148,00€

                                      Σύνολο           250.666,00€

     Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καμπόλης Δημήτριος, Φάρκωνας Βασίλειος.
Αναθέτει στο Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Αφού έγινε η πράξη αυτή υπογράφεται.  
Ο Πρόεδρος                                                                                              Τα μέλη
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                          υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Εκ του Πρακτικού
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ