Δήμος Φυλής

Ημερομηνία : 20.02.18

Ενημερώθηκε08:39:16

Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος Ιστότοπου

επιλογές προβολής
Βρίσκεστε εδώ: Ο Δήμος Επιτροπές Αποφάσεις Επιτροπών Δημοσίευση πίνακα ανάρτησης αποφάσεων Ο.Ε. 31-10-2014 - Πρακτικό 13ο

Δημοσίευση πίνακα ανάρτησης αποφάσεων Ο.Ε. 31-10-2014 - Πρακτικό 13ο

 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  Ο.Ε. 21-10-2014

            Άνω Λιόσια σήμερα την 22η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη, ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την 21-10-2014   συνεδρίασή της.


ΑΡ. ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

229/14

Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

49999/22-10-14

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

230/14

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

50001/22-10-2014

-

231/14

Απόδοση δαπανών παγίας προκαταβολής.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

50002/22-10-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

232/14

Λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικου μέσου (αναίρεση) από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, κατά της υπ’ αριθ.2646/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

50003/22-10-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

233/14

Λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικου μέσου (αναίρεση) από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, κατά της υπ’ αριθ. 2648/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

50004/22-10-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

234/14

Λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικου μέσου (αναίρεση) από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, κατά της υπ’ αριθ.4104/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

50006/22-10-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

235/14

Λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικου μέσου (αναίρεση) από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, κατά της υπ’ αριθ.2913/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

50007/22-10-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

236/14

Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών                     κα Κυριαζή Μαρία, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 7-11-2014, στη συζήτηση της κλήσης του Χρύσανθου Μερτινού, κατά του Δήμου Φυλής.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

50009/22-10-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

237/14

Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού                  για παροχή υπηρεσιών για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ, Α.Μ.:77/2014 προϋπολογισμού 65.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ).
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

50011/22-10-14

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

                                                                                                     Οι μάρτυρες

  1. Κοντούλα Ευθυμία……..……………..………

 

  1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη….….…….……….