Δήμος Φυλής

Ημερομηνία : 23.02.18

Ενημερώθηκε08:39:16

Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος Ιστότοπου

επιλογές προβολής
Βρίσκεστε εδώ: Ο Δήμος Επιτροπές Αποφάσεις Επιτροπών Δημοσίευση πίνακα ανάρτησης αποφάσεων Ο.Ε. 06-10-2014 - Πρακτικό 12ο

Δημοσίευση πίνακα ανάρτησης αποφάσεων Ο.Ε. 06-10-2014 - Πρακτικό 12ο

 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  Ο.Ε. 06-10-2014

           
Άνω Λιόσια σήμερα την 6η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα, ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την 06-10-2014  (ΕΚΤΑΚΤΗ) συνεδρίασή της.


ΑΡ. ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

227/14

Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης δύο οχημάτων από την Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με την αρ. 188870/29-9-14 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη  Δυτικής Αττικής.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

47022/6-10-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

228/14

Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ                ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

47023/6-10-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

                                                                                                     Οι μάρτυρες

  1. Κοντούλα Ευθυμία……..……………..………

 

  1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη….….…….……….