Δήμος Φυλής

Ημερομηνία : 23.02.18

Ενημερώθηκε08:39:16

Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος Ιστότοπου

επιλογές προβολής
Βρίσκεστε εδώ: Ο Δήμος Επιτροπές Αποφάσεις Επιτροπών Δημοσίευση πίνακα ανάρτησης αποφάσεων Ο.Ε. 18-11-2014 - Πρακτικό 14ο

Δημοσίευση πίνακα ανάρτησης αποφάσεων Ο.Ε. 18-11-2014 - Πρακτικό 14ο

 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14ο  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  Ο.Ε. 18-11-2014

           
Άνω Λιόσια σήμερα την 19η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη, ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την 18-11-2014  συνεδρίασή της.


ΑΡ. ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

238/14

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών ύδρευσης για το έτος 2015.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55501/19-11-2014

_

239/14

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών καθαριότητας-φωτισμού για το έτος 2015.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

55503/19-11-2014

_

240/14

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2015.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

55505/19-11-2014

_

241/14

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του συντελεστή Τ.Α.Π. (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας) για το έτος 2015
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

55506/19-11-2014

_

242/14

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών διαφήμισης  για το έτος 2015-2017
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

55507/19-11-2014

_

243/14

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων δημοτικού κοιμητηρίου  για το έτος 2015.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

55508/19-11-2014

_

244/14

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το έτος 2015.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

55509/19-11-2014

_

245/14

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών χρήσης των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2015.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

55510/19-11-2014

_

246/14

Διορισμός δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, για υπεράσπιση του πρώην υπαλλήλου του Δήμου Φυλής κ. Ακριτίδη Γεωργίου του Κων/νου, για ατύχημα που προκλήθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του, το έτος 2010.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55511/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

247/14

Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55512/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

248/14

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

55513/19-11-2014

_

249/14

 1. Κατάθεση αίτησης αναθεώρησης κατά της «ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ» και ειδικότερα κατά της αριθ.5549/2013 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σχετικά με: α) τον 1ο λογαριασμό εντολής πληρωμής 5ου Νηπιαγωγείου Πανοράματος και β) τον 1ο λογαριασμό εντολής πληρωμής του έργου αποκατάσταση ζημιών και επικίνδυνων στοιχείων στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος, λόγω εκχώρησής τους στην Εθνική Τράπεζα.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55514/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

250/14

Έγκριση παράστασης με παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας κ. Ρεκουνιώτη Όλγα στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων), την 18-11-2014, κατά τη συζήτηση της αίτησης, που άσκησαν οι Γκόλφης Δημήτριος και Γκόλφη Κωνσταντίνα κατά του Δήμου Φυλής, περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος της απαλλοτριούμενης έκτασης, και της ασκηθείσας ανταίτησης.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55517/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

251/14

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αίτησης στο Εφετείο, για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, κατά της υπ’ αριθ.454/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων).
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55519/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

252/14

 1. Έγκριση  δαπάνης,  ψήφιση  πίστωσης  και έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  &  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΕΦΟΔΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΩΝ»,  Α.Μ.:86/2014,  προϋπολογισμού 14.495,00€  (συμπ/νου  ΦΠΑ).
 2. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

55522/19-11-14

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

253/14

 1. Έγκριση  δαπάνης,  ψήφιση  πίστωσης  και έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»,  Α.Μ.:87/2014, προϋπολογισμού 14.810,00 €  (συμπ/νου ΦΠΑ).
 2. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

55523/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

254/14

 1. Έγκριση  δαπάνης,  ψήφιση  πίστωσης  και έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ»,  Α.Μ.:63/2014,   προϋπολογισμού  12.550,00€  (συμπ/νου  ΦΠΑ).
 2. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55524/19-11-2014

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

255/14

 1. Έγκριση  δαπάνης,  ψήφιση  πίστωσης  και έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΧΡΩΜΑΤΩΝ»,  Α.Μ.:89/2014, προϋπολογισμού 14.430,00 €  (συμπ/νου  ΦΠΑ).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55525/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

256/14

 1. Έγκριση  δαπάνης,  ψήφιση  πίστωσης  και έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΚΤΙΡΙΑ  ΦΥΛΗΣ»  Α.Μ.:91/2014, προϋπολογισμού 15.000,00€ (συμπ/νου  ΦΠΑ).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

55527/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

257/14

Έγκριση  δαπάνης,  ψήφιση  πίστωσης  και έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  &  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΤΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ»,  Α.Μ.:92/2014, προϋπολογισμού  4.960,00€  (συμπ/νου  ΦΠΑ).
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55528/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

258/14

Έγκριση  δαπάνης,  ψήφιση  πίστωσης  και έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΙ», Α.Μ.:2/2014,  προϋπολογισμού 6.500,00€  (συμπ/νου  ΦΠΑ).
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

55529/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

259/14

Έγκριση  δαπάνης,  ψήφιση  πίστωσης  και έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΒΛΑΒΩΝ  ΣΕ  ΑΝΤΛΙΕΣ  ΤΟΥ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΖΩΦΡΙΑΣ»  Α.Μ.:171/2013,   προϋπολογισμού 2.700,00€  (συμπ/νου  ΦΠΑ).
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55530/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

260/14

Έγκριση  δαπάνης και  ψήφιση  πίστωσης  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΑ 1ο   & 2ο   ΚΑΠΗ  ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΩΝ  & ΖΕΦΥΡΙΟΥ»,  προϋπολογισμού  1.798,00€  (συμπ/νου  ΦΠΑ). ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55531/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

261/14

Έγκριση  δαπάνης και  ψήφιση  πίστωσης  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟ  1Ο  &΄ 2Ο  ΚΑΠΗ  ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΩΝ  &΄ ΖΕΦΥΡΙΟΥ»,  προϋπολογισμού  1.539,00€    (συμπ/νου  ΦΠΑ).
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55532/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

262/14

Έγκριση  δαπάνης, ψήφιση  πίστωσης  για την παροχή υπηρεσιών που αφορά στην «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ», προϋπολογισμού 5.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55535/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

263/14

Έγκριση  δαπάνης,  ψήφιση  πίστωσης  και έγκριση  Τεχνικών  Προδιαγραφών  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ», Α.Μ.:3/2014,  προϋπολογισμού 4.500,00€  (συμπ/νου  ΦΠΑ.
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

55536/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

264/14

Έγκριση  δαπάνης,  ψήφιση  πίστωσης  και έγκριση  Τεχνικών  Προδιαγραφών  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», Α.Μ.:93/2014,  προϋπολογισμού 14.834,00 €  (συμπ/νου  ΦΠΑ).
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55537/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

265/14

Έγκριση  δαπάνης,  ψήφιση  πίστωσης  και έγκριση  Τεχνικών  Προδιαγραφών  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ», Α.Μ.:95/2014,  προϋπολογισμού 1.500,00 €  (συμπ/νου ΦΠΑ)
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55538/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

266/14

Έγκριση  δαπάνης,  ψήφιση  πίστωσης  και έγκριση  Τεχνικών  Προδιαγραφών  για  τις  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»,  Α.Μ.:94/2014,  προϋπολογισμού 24.000,00€  (συμπ/νου  ΦΠΑ)
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

55539/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

267/14

Επικύρωση  ενεργειών  Δημάρχου  για  απευθείας  ανάθεση  για  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΗΣ  ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ  ΣΤΗ  Δ.Ε.  ΖΕΦΥΡΙΟΥ»  δυνάμει  της  υπ’ αριθ. 934/14  απόφασης  Δημάρχου  και ψήφιση  πίστωσης ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55540/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

268/14

Έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση  πίστωσης,  για επισκευή  του  με  αριθ. Κυκλοφορίας  ΚΗΗ 3202 οχήματος του Δήμου, συνολικού ποσού 1.337,01 € (συμπ/νου  ΦΠΑ)
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55542/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

269/14

Έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση πίστωσης,  για επισκευή  του  με  αριθ. Κυκλοφορίας  ΚΗΗ 3278 οχήματος του Δήμου, συνολικού ποσού 812,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55543/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

270/14

Έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση πίστωσης,  για επισκευή οχημάτων του Δήμου με  αριθ. Κυκλοφορίας  ΚΗΙ 8222, ΚΗΟ 5474, ΜΕ 112057, ΚΗΙ 7028, ΚΗΟ 5455, ΚΗΟ 5415, ΚΗΗ 3221, ΚΗΗ 3247, ΚΗΗ 3213, ΚΗΟ 5355, ΚΗΗ 3253, συνολικού ποσού 6.519,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ).
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55544/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

271/14

Έγκριση  δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού 7.380,00 € (συμπ/νου  ΦΠΑ) .
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55545/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

272/14

Έγκριση  δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», Α.Μ.:4/2014,  προϋπολογισμού 15.000,00 € (συμπ/νου  ΦΠΑ) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

55558/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

273/14

Εισήγηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό των προστίμων του κανονισμού ύδρευσης, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 317/14 απόφαση Δ.Σ.
ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΕΚΤΑΚΤΟ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55560/19-11-2014

_

274/14

Λήψη απόφασης για καταγγελία συμφωνητικών μισθώσεων ακινήτων που δεν θα χρησιμοποιούνται για λειτουργικές ανάγκες του Δήμου Φυλής.
ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΕΚΤΑΚΤΟ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

55562/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

275/14

Έγκριση  δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 355KW», A.M.:97/2014, προϋπολογισμού 15.000,00 € (συμπ/νου  ΦΠΑ).
ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΕΚΤΑΚΤΟ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55563/19-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

276/14

Εισήγηση προς το Δ.Σ. για τον κανονισμό λειτουργίας Δημοτικού Παντοπωλείου.
ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΕΚΤΑΚΤΟ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

55565/19-11-2014

_

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες

 1. Κοντούλα Ευθυμία……..……………..………
 1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη….….…….……….