Δήμος Φυλής

Ημερομηνία : 23.02.18

Ενημερώθηκε08:39:16

Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος Ιστότοπου

επιλογές προβολής
Βρίσκεστε εδώ:

ΑΠΟΦΑΣΗ 532 - 2014

.

Άνω Λιόσια 16-09-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 532

Ο Δήμαρχος Φυλής

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 τα ου Ν. 3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >> (Α΄87), αναφορικά με ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του ν 3463/2006.

3. Το από 29-8-2014 Πρακτικό ορκωμοσίας του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Φυλής, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν επιτυχόντες στις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και της επαναληπτικής της 25ης Μαΐου 2014.

4. Την οργάνωση των υπηρεσιών του δήμου Φυλής και των αρμοδιοτήτων όπως αυτές αναφέρονται στο ΦΕΚ 3161/30 Δεκ 2011, Τεύχος Β

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

A. Ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους, Εντεταλμένους ως Αναπληρωτές Δημάρχου, να ασκούν τις κάτωθι αρμοδιότητες:

1. Τον Δ. Σ. Χατζητρακόσια Νικόλαο για θέματα Πολεοδομίας (Υπηρεσίας Δόμησης), Διαχείρισης χώρων αστικού πρασίνου (Πάρκο Πόλης) και Βιοτεχνικού Πάρκου, Διασφάλισης Ακίνητης Περιουσίας με καταγραφή και αξιοποίησή της με καθήκοντα:

Στα τμήματα της Υπηρεσίας Δόμησης που έχουν ως εξής:

Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

Πολεοδομικών Εφαρμογών

Στο τμήμα Ελέγχου κατασκευών

Στο τμήμα Ελέγχου Περιβάλλοντος

Στο τμήμα υποστήριξης της Δ/νσης

2. Το Δ. Σ. Παππά Ευριπίδη για θέματα εύρυθμης λειτουργίας του Κοιμητηρίου Άνω Λιοσίων με καθήκοντα:

Την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.

Την μέριμνα για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών Την μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.

Την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που σχετίζονται με τις οικονομικές εκκρεμότητες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττόμενων ποσών.

Την μέριμνα για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.

3. Το Δημοτικό Σύμβουλο Σαρλά Μαρίνο για θέματα εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος συντήρησης Η/Μ – ύδρευση (βλάβες) – αποχέτευση (συνδέσεις) με καθήκοντα:

Την μέριμνα για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Δεξαμενές Νερού)

Την μέριμνα για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών σε ότι αφορά τον ηλεκτροφωτισμό των οδών και κοινόχρηστων χώρων.

Την ενημέρωση του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο.

Την μέριμνα για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών σε ότι αφορά τον δίκτυο ύδρευσης.

Την επισήμανση των ελλείψεων και απαιτούμενων επεκτάσεων του δικτύου αποχέτευσης σε όλο το φάσμα αυτής.

Την χαρτογραφική αποτύπωση των μεταβολών των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία.

Την μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

Την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας ενεργειακής διαχείρισης - Α.Π.Ε. - φωτοβολταϊκών.

4. Τον Δ.Σ. Αντωνόπουλο Γεώργιο για θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών με καθήκοντα που σχετίζονται με:

Την διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών, τον σχεδιασμό, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Τον σχεδιασμό, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των απόρων δημοτών με την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας (με τη δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας, βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

Την λειτουργία μονάδων συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.

Την συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα (όπως ΑΙDS, ναρκωτικά) και σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων διοργάνωση Σχολών Γονέων.

Την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων.

Την υλοποίηση δράσεων προστασίας περιθαλπομένων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.

Την υλοποίηση δράσεων προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών.

Την χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδοροσφαγείς.

Την παροχή συνδρομής στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και την διενέργεια ελέγχου ή άλλων πράξεων, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους, σε συνεργασία με τη Δ/νση Οικονομικής Ανάπτυξης.

Την μέριμνα για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής.

Την υλοποίηση Προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, των Εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, των προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.

Την μέριμνα για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.

Την οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου.

Την ρύθμιση διαφόρων διοικητικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου.

Εντός των δικαιοδοσιών που δίδονται στο Δήμο, εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.

Την εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.

Την εισήγηση για τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα Ν.Π.Δ.Δ. της περιοχής του Δήμου.

5. Την Δ.Σ. Μπάρα Ευγενία για θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας με καθήκοντα που σχετίζονται με:

Την άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ευθύνη για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών καθώς και μέριμνα για τον διορισμό των μελών των Δ.Σ. αυτών.

Την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Την άσκηση εποπτείας επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, την έγκριση του προϋπολογισμού τους και την παρακολούθηση και έλεγχο των επιχορηγήσεων, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.

Την διενέργεια κοινωνικών ερευνών για τη χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας,

Την άσκηση κοινωνικής εργασίας με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.

Την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.

Την μέριμνα για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.

Την αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.

Την εισήγηση έκδοσης αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.

Την εισήγηση της χορήγησης αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.

Την χορήγηση καρτών αναπηρίας έπειτα από γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας

Την επιμέλεια των θεμάτων που αφορούν ασφαλισμένους δημότες του ΟΓΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους ασφαλισμένους αυτούς.

6. Το Δ. Σ. Μαύρο Δαυίδ για θέματα συντήρησης και λειτουργίας γηπέδων Ακρατήτου και Θρασύβουλου καθώς και εύρυθμης λειτουργίας των ΚΑΠΗ με καθήκοντα:

Την παροχή πληροφόρησης στους πολίτες για το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου και τα παραρτήματά του με σκοπό την προσέλκυση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη των παροχών του ή εκείνων που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες και γενικά μεριμνά για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύη και κοινωνικής συνοχής.

Την υποδοχή, ενημέρωση, συμβουλή και παροχή κοινωνικής υποστήριξης στα μέλη του ΚΑΠΗ και στις οικογένειές τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην προσπάθεια: α) για την παραμονή των ατόμων της τρίτης ηλικίας στο οικείο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, την πρόληψη και αντιμετώπιση βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης β) για την ενημέρωση και υποστήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης.

Την υλοποίηση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τα μέλη και τους επωφελούμενους του ΚΑΠΗ.

Την συνεργασία με την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας για την παροχή πλήρους υποστήριξης στους επωφελούμενους και τις οικογένειές τους και την παραπομπή σε αυτές όταν απαιτείται.

Την μέριμνα για την προσέλκυση εθελοντών, την εκπαίδευσή τους και την αξιοποίησή τους στις δομές και υπηρεσίες του ΚΑΠΗ.

Την μέριμνα για την εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών σχετικών επιστημών που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση

Την μέριμνα για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εμφάνιση των εγκαταστάσεων του Τμήματος και του εξοπλισμού του.

7. Τον Δ.Σ. κ. Σονίδη Γεώργιο για την προώθηση θεμάτων που αφορούν αδελφοποίηση πόλεων πρώην Σοβιετικής Ένωσης με το Δήμο Φυλής, με καθήκοντα:

Την συνεργασία με όμορους δήμους για θέματα παλιννοστούντων.

Την συνεργασία με αδελφοποιημένες πόλεις με το Δήμο Φυλής για πολιτιστικές ανταλλαγές

Την προώθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ιδιωτικής πρωτοβουλίας στα πλαίσια της Ελληνορωσικής φιλίας

Β. Στους Εντεταλμένους Δ.Σ. ως Αναπληρωτές Δημάρχου, παραχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στα θέματα αρμοδιότητάς τους.

Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ