Δήμος Φυλής

Ημερομηνία : 23.02.18

Ενημερώθηκε08:39:16

Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος Ιστότοπου

επιλογές προβολής
Βρίσκεστε εδώ:

ΑΠΟΦΑΣΗ 531 - 2014

.

Άνω Λιόσια 16-09-2014

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 531

Ο Δήμαρχος Φυλής


1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν 5 Αντιδήμαρχοι.

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 3161/30-12-2011 Τεύχος Β)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Φυλής, με θητεία για δυόμιση έτη (1/9/2014 – 5/3/2017), εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής :

1. Στον κ. Καμπόλη Δημήτριο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

- Εποπτεία Λειτουργίας Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με καθήκοντα στα κάτωθι Τμήματα :

• Δημοτικής Κατάστασης, & Ληξιαρχείου (Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας & Τέλεση Πολιτικού Γάμου)

• Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

• Μισθοδοσίας & Εισφορών

• Διοικητικής Μέριμνας – Φυλάκων και Κλητήρων

- Εποπτεία Λειτουργίας Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με καθήκοντα στο κάτωθι Τμήμα :

• Εσόδων όσον αφορά εισπράξεις φόρων, τελών κ.λ.π. όλων των Δημοτικών Ενοτήτων.

- Εποπτεία Λειτουργίας Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΠ με καθήκοντα στο κάτωθι Τμήμα :

• ΚΕΠ Άνω Λιοσίων & (Παράρτημα ΚΕΠ Ζωφριάς)

- Εποπτεία Λειτουργίας Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ με καθήκοντα μόνο στα Γραφεία :

• Πολιτικής Προστασίας

• Υδρομέτρησης

2. Στον κ. Οικονομάκη Μιχαήλ καθ' ύλην Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

- Εποπτεία Λειτουργίας Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ με καθήκοντα στα κάτωθι Τμήματα και Γραφείο :

• Συντήρησης Πρασίνου

• Συντήρησης Οδοποιίας - Υποδομών

• Συντήρησης δημοτικών κτιρίων όλων των ενοτήτων

• Γρ. Περιβάλλοντος

- Εποπτεία Λειτουργίας Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ με καθήκοντα στα κάτωθι Τμήματα :

• Αποκομιδής Απορριμμάτων

• Ανακυκλώσιμων Υλικών όλων των δημοτικών ενοτήτων

• Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων

• Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων όλων των δημοτικών ενοτήτων

3. Στον κ. Σχίζα Αθανάσιο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

- Εποπτεία Λειτουργίας Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με καθήκοντα στα κάτωθι Τμήματα:

• Οδοποιίας – Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιακών Έργων

• Κτιριακών Έργων & Κοινοχρήστων χώρων

• Υδραυλικών – Αποχέτευσης & Ομβρίων

• Προγραμματισμού και υποστήριξης

• Μεγάλων Έργων και Μελετών

4. Στον κ. Μαυροειδάκο Ιωάννη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες με καθήκοντα στις ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

• Τμήμα ΚΕΠ Ζεφυρίου

• Τμήμα Καθαριότητας

• Τμήμα Περιβάλλοντος & Πρασίνου

• Τμήμα Συντήρησης Υποδομών

• Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων

• Τέλεση Πολιτικού Γάμου

• Εποπτεία των δημοτικών κτιρίων, μνημείων, αρχαιολογικών και λαογραφικών χώρων και ανάδειξη αυτών

5. Στον κ. Μπρέμπο Σπυρίδωνα κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Φυλής μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες με καθήκοντα στις ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ

• Τμήμα ΚΕΠ Φυλής

• Τμήμα Καθαριότητας

• Τμήμα Περιβάλλοντος & Πρασίνου

• Τμήμα Συντήρησης Υποδομών

• Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων

• Γραφείο Κοιμητηρίου Φυλής

• Τέλεση Πολιτικού Γάμου

• Εποπτεία των δημοτικών κτιρίων, μνημείων, αρχαιολογικών και λαογραφικών χώρων και ανάδειξη αυτών

• Προώθηση θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και αγροτουρισμού

• Σχεδιασμός για την προστασία των ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου της Πάρνηθας

Οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών που δεν αναφέρονται ανωτέρω, διατηρούνται από το Δήμαρχο.

Β. Εξουσιοδοτεί τους Αντιδημάρχους να υπογράφουν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την αρμοδιότητά τους.

Γ. Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Καμπόλης Δημήτριος, Οικονομάκης Μιχαήλ και Μπρέμπος Σπυρίδων θα λαμβάνουν αντιμισθία από το Δήμο.

Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ