Δήμος Φυλής

Ημερομηνία : 20.02.18

Ενημερώθηκε08:39:16

Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος Ιστότοπου

επιλογές προβολής
Βρίσκεστε εδώ:

ΑΠΟΦΑΣΗ 266 - 2015

.

Άνω Λιόσια 28-04-2015

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμός Απόφασης 266

ΘΕΜΑ: Ορισμός εντεταλμένου συμβούλου στη Δημοτική Ενότητα Φυλής.

Ο Δήμαρχος Φυλής έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >> (Α΄87), αναφορικά με ορισμό Δημάρχων και αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006.

3. Το από 29-8-2014 Πρακτικό ορκωμοσίας του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Φυλής, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν επιτυχόντες στις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και της επαναληπτικής της 25ης Μαΐου 2014.

4. Την οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου Φυλής και των αρμοδιοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται στο ΦΕΚ 3161/30 Δεκ 2011, Τεύχος Β΄.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ορίζει τον Σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας Φυλής Νίκα Στυλιανό, ως εντεταλμένο Σύμβουλο Τεχνικών Θεμάτων & Πολεοδομίας της Δημοτικής Ενότητας Φυλής.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ