Αριθ. Απόφ. 394 Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, έτους 2018

Αποφάσεις Δήμου

 

 

 ethno

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

                                                                                      Α Π Ο Φ Α Σ Η
                                                                                 Αριθ. Πρακτικού 30
                                                                                     Αριθ. Απόφ. 394

 

                                     ΘΕΜΑ: «Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, έτους 2018».

    Άνω Λιόσια σήμερα την 23η του μήνα Νοεμβρίου έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρας του Δήμου Φυλής, ύστερα από πρόσκληση της Πρόεδρου κας ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, με αρ. πρωτ. 59815/17-11-2017 που κοινοποιήθηκε σε κάθε ένα Δ.Σ. την 17-11-2017, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση και ήταν παρόντες οι εξής :

1) Αρβανιτάκη-Περισοράτη Ζωή-Βασιλική              Πρόεδρος               18) Μπουραΐμης Δημήτριος
2) -                                                                               Αντιπρόεδρος            19) Γεωργιάδης Βασίλειος
3) Γιαννοπούλου Φωτεινή                                       Γραμματέας                20) Λουμιώτης Κωνσταντίνος
4) Καμπόλης Δημήτριος                                                                                21) Αβράμης Γεώργιος
5) Καμαρινόπουλος Παναγιώτης                                                                22)
6) Οικονομάκης Μιχαήλ                                                                               23)
7) Μαυροειδής Γεώργιος-Στυλιανός                                                           24)
8) Κρητικός Γεώργιος                                                                                    25)
9) Χατζητρακόσιας Νικόλαος                                                                      26)
10) Σονίδης Γεώργιος                                                                                    27)
11) Αδάκτυλος Γεώργιος                                                                               28)
12) Καραϊσκάκης Γεώργιος                                                                          29)
13) Σχίζας Αθανάσιος                                                                                   30)
14) Μαυροειδάκος Ιωάννης                                                                         31)
15) Κούρκουλος Γεώργιος                                                                             32)
16) Αντωνόπουλος Γεώργιος                                                                        33)
17) Μπρέμπος Σπυρίδων


                                                 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ


1) Παπαϊωάννου Κων/νος              Αντιπρόεδρος                        8) Πουλιάσης Δημήτριος
2) Χειλαδάκης Γκίκας                                                                         9) Δρόλιας Θεοδόσιος
3) Σαρλάς Μαρίνος                                                                          10) Αβράμης Σταμάτιος
4) Κρεμύδας Ιωάννης                                                                       11) Σάββας Σάββας
5) Μαύρος Δαυίδ                                                                               12) Κουράση Χρυσούλα
6) Μπάρα Ευγενία                                                                             13) Τσιουμπρής Δημήτριος
7) Σκαμαντζούρας Κων/νος

Αν και νόμιμα είχαν κληθεί, παρουσία και του Δημάρχου ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥ, διαπιστωθείσης της απαρτίας, αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων που είχαν συμπεριληφθεί στη νόμιμη κοινοποιηθείσα ημερήσια διάταξη.
Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί νόμιμα και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, Άνω Λιοσίων κ. Καματερός Χρήστος, Ζεφυρίου κ. Κοκκίνης Ηλίας και Φυλής κα Λιάκου Ελένη.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθεί έκτακτο θέμα και να ληφθεί απόφαση σαν κατεπείγον, μετά τη λήξη της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το αρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά :
1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο αποσύρεται, 12ο, 23ο, 19ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 20ο, 21ο , 22ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο αποσύρεται, 28ο αποσύρεται, 29ο, 30ο, 31ο, 32ο, 33ο, 34ο, 35ο, 36ο, 37ο, 38ο, 39ο, 40ο, 41ο, 42ο, 43ο,44ο,45ο,46ο,47ο, 48ο αποσύρεται, 49ο, 50ο, έκτακτο θέμα.
     Ο Δ.Σ. κ. Λουμιώτης Κωνσταντίνος αποχωρεί κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
       Η Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στον καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2018 και δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Καμπόλη Δημήτριο, για να το αναλύσει, θέτοντας υπόψη του σώματος την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας που αναφέρει τα εξής :
      « Με την υπ΄ αριθμ. 365/2017 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η εισήγηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018 σύμφωνα με την οποία παραμένουν οι ίδιοι συντελεστές που ίσχυαν κατά το προηγούμενο έτος.
      Αναλυτικά η εισήγηση έχει ως εξής:
      « Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 1080/80, ο Δημοτικός φόρος επιβάλλεται ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ σε όλους τους στεγασμένους ή μη στεγασμένους χώρους της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου μας.
      Ο συντελεστής του Δημοτικού φόρου καθορίζεται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο στεγασμένου χώρου, ενώ ο συντελεστής για τους μη στεγασμένους χώρους ορίζεται στο ήμισυ αυτού που ισχύει για τους στεγασμένους χώρους (αρθ. 10 παρ. 1 του Ν.1080/80, αρθ.54 παρ. 5 του Ν. 1416/84 και αρθ. 25 παρ. 13 του Ν.1828/89, περί καθορισμού συντελεστή του φόρου).
     Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1829/90 ο συντελεστής του φόρου των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, μπορεί να αυξάνεται μέχρι και 20% για κάθε οικονομικό έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
     Με την με αρ. 285/07-11-2016 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής (εγκριτική αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής αρ 102964/37541/30-12-2016), καθόρισε τους συντελεστές για το έτος 2017ως εξής:
                 Α. Για τους στεγασμένους χώρους στη τιμή των 0,12 €/ τ.μ. και
                 Β. Για τους μη στεγασμένους χώρους στην τιμή των 0,06 €/τ.μ.».
    Προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης.
    Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα πιο πάνω λεγόμενα, είδε τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,


                                                            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι


     Κατά πλειοψηφία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση και εγκρίνει για το έτος 2018, να παραμείνουν ως έχουν οι συντελεστές του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων δηλαδή:
    Α. Για τους στεγασμένους χώρους στη τιμή των 0,12 €/ τ.μ. και
    Β. Για τους μη στεγασμένους χώρους στην τιμή των 0,06 €/τ.μ .
    Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Μπουραΐμης Δημήτριος, και Αβράμης Γεώργιος με τις παρατηρήσεις τους όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

   Αναθέτει στο Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
   Αφού έγινε η πράξη αυτή υπογράφεται.

                            Η Πρόεδρος                                                                                                                     Τα μέλη
      ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ
                 ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                                   ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
                                                                                             Ακριβές Απόσπασμα
                                                                                                Εκ του Πρακτικού
                                                                                                    Ο Δήμαρχος
                                                                                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ