ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 22-5-2018-ΠΡΑΚΤΙΚO11ο

Αποφάσεις Δήμου

 

 

 ethnosimo elladas 01

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO11Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 22-5-2018

            Άνω Λιόσια σήμερα την 23η του μήνα Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 22-5-2018 συνεδρίασή του.
 
ΑΡ.ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
140

Αίτημα για παραχώρηση κτιρίων : 1) Γραφεία Διοίκησης Εργοταξίου & 2) Αποθηκευτικός χώρος εργοταξίου του έργου προστασίας και ανάδειξης παλαιού ενοριακού ναού Κοίμησης Θεοτόκου Φυλής – Φορέας Υλοποίησης : ΕΦ.Α. Δυτικής Αττικής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

16499/23-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

141

Αναγνώριση της ακυρότητας του υπ’αριθμ. 17670/31-7-2014 συμβολαίου (λόγω έλλειψης ανάληψης δαπάνης) αγοραπωλησίας ακινήτου της Συμβ/φου Αχαρνών Ευστρατίας Χατζηδούκα ιδιοκτησίας ΕΛΕΝΗΣ συζ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΡΜΑ το γένος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΑ, και τυπική αναγνώριση της ακυρότητας με συμβολαιογραφική πράξη.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

16500/23-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

142

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 13 του Β.Δ/τος
17/5-15-06-1959.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16501/23-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

143

Επικαιροποίηση της αρ. 409/23-11-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την επιστροφή χρημάτων στην εταιρεία U. DISTRIBUTION A.E. (NYNEVOCHEMA.E.) και στον ΜΑΡΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, διότι δεν καταβλήθηκαν τα ποσά εντός του 2017.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16502/23-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

144

Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παράγραφος 1 εδάφιο δ’ του ν.3463/06.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16503/23-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

145

Διαγραφή ποσού δυνάμει της υπ’ αρ. 927/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Τμήμα 2ο Τριμελές προς το Δ.Σ., που αφορά την προσφυγή της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε. και νυν ΟΣΥ Α.Ε.) κατά του πρώην Δήμου Άνω Λιοσίων νυν Δήμου Φυλής για την επιβολή του δυνητικού ανταποδοτικού τέλους σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 13 (14) του Ν.1828/1989 για το έτος 2010.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

16504/23-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

146

Επικαιροποίηση της αρ. 517/22-11-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παράγραφος 1 εδάφιο δ΄ του Ν.3463/2006.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16506/23-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

147

Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16507/23-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

148

Β΄ Κατανομή έτους 20108 ποσού 108.726,66 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16508/23-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

149

2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

16509/23-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

150

Έγκριση της γνωμοδότησης του 2ου ΑΠΕ, της σύναψης της 2ης Σ.Σ.Ε και των Νέων Τιμών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΗ (ΤΟΜΕΑΣ Γ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει σήμερα με την παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, αναδόχου εταιρείας «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16510/23-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

151

Χορήγηση Παράτασης εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΗ (ΤΟΜΕΑΣ Γ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16511/23-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

152

Έγκριση αίτησης παράτασης για το έργο : «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΜΝΗ ΖΩΦΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

16516/23-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

153

Έγκριση της αρ. 184/2015 υδραυλικής μελέτης για το έργο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22/10/2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

16523/23-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                                                                                        Οι μάρτυρες

                                                                                       1.Βασιλοπούλου Αικατερίνη ………………………………………………

                                                                                       2.Γιώργα Ανδριάνα ……………………………………………………..