ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ 15-5-2018-ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ο

Αποφάσεις Δήμου

 

 

ethno

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ 15-5-2018

            Άνω Λιόσια σήμερα την 16η του μήνα Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την 15-5-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
139

Συμμετοχή του Δήμου Φυλής στην σύσκεψη προετοιμασίας του προγράμματος «Η Ευρώπη των ευκαιριών» , (εβδομάδα των πόλεων και περιφερειών της Ευρώπης), από 22-5-2018 έως 24-5-2018 στις Βρυξέλλες.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15616/16-5-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                                                                            Οι μάρτυρες

                                                                                                                           1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………

                                                                                                                           2. Γιώργα Ανδριάνα………………………….