ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ 11-5-2018-ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ο

Αποφάσεις Δήμου

 

 

 ethnosimo elladas 01

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ 11-5-2018

            Άνω Λιόσια σήμερα την 14η του μήνα Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την 11-5-2018 συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
135

Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων έτους 2011 του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15277/14-5-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

136

Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων έτους 2014 του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15278/14-5-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

137

Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων έτους 2015 του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15280/14-5-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

138

Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων έτους 2016 του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15281/14-5-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                                    Οι μάρτυρες

                                                                               1.Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………

                                                                                                                                              2.Γιώργα Ανδριάνα………………………….