ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 10-5-2018-ΠΡΑΚΤΙΚO8ο

Αποφάσεις Δήμου

 

 

ethnosimo elladas 01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO8Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 10-5-2018

            Άνω Λιόσια σήμερα την 11η του μήνα Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 10-5-2018  συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
108 Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί της ανάγκης σύστασης Δ.Ε.Υ.Α. (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ).
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
15128/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

109

Σύσταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15129/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

110

Σύσταση Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος εκποιούμενων δημοτικών ακινήτων για  το έτος 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15130/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

111

Τροποποίηση της αρ. 401/2017 απόφ. Δ.Σ. περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» του Δήμου Φυλής, λόγω παραίτησης ενός τακτικού μέλους.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15136/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

112

Τροποποίηση της αρ. 297/2014 απόφ. Δ.Σ. περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων» του Δήμου Φυλής, λόγω παραίτησης ενός τακτικού μέλους.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15138/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

113

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15139/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

114

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., στο Δήμο Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15140/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

115

Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων μουσικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018 μερικής απασχόλησης, που αφορά αίτημα υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15142/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

116

Ενοικίαση Στολών για τις ανάγκες του Χοροθεάτρου ΑΜΥΝΑ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15143/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

117

Συμμετοχή αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παμπαίδων στην Ουγγαρία.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15144/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

118

Καθορισμός αμοιβής στην πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κα Παπαδήμα Ελένη-Αναστασία για υποθέσεις που της ανατέθηκαν με τις αρ. 308 & 421/2017 και 34, 59/2018 αποφάσεις Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15145/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

119

Καθορισμός αμοιβής στην πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κα Βερούτη Ευαγγελία για υπόθεση που της ανατέθηκε με την αρ. 429/2017 απόφαση Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15147/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

120

Καθορισμός αμοιβής στην πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κα Πουραΐμη Φανή για υποθέσεις που της ανατέθηκαν με τις αρ. 115 & 270/2017 αποφάσεις Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15152/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

121

Έγκριση ποσού προς τον εκκαθαριστή της Δ.Ε.Ρ.Α.Λ., για αμοιβές επί μέρους νομικών ενεργειών του νομικού συμβούλου της υπό εκκαθάριση Δ.Ε.Ρ.Α.Λ. κ. Νικολάου Μποζιονέλου.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15153/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

122

Έγκριση ποσού προς τον εκκαθαριστή της Δ.Ε.Ρ.Α.Λ., για αμοιβή του δικηγόρου της της υπό εκκαθάριση Δ.Ε.Ρ.Α.Λ. κ. Γεωργίου Πολίτη για παράσταση της δημοτικής επιχείρησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15154/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

123

Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση των πολιτιστικών μνημείων και των τουριστικών αξιοθέατων του Δήμου μας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15155/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

124

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φυλής στο European SocialNetwork.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15156/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

125

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15157/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

126

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15158/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

127

Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗ». (Α.Μ. 15/10)

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15159/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

128

Κατασκευή δικτύου διανομής και παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου στον Δήμο Φυλής, προϋπολογισμός : 195.000,00 €  πλέον Φ.Π.Α.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15161/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

129

Επικύρωση της αρ. 8/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του ν.π.δ.δ. σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό – ΚΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών και της αναπληρωτή υπουργού Εργασίας με αρ. πρωτ. 41087/29-11-2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4249/τ.Β/5-12-2017.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15163/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

130

Επικύρωση της αρ. 14/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του ν.π.δ.δ. σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό – ΚΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών και της αναπληρωτή υπουργού Εργασίας με αρ. πρωτ. 41087/29-11-2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4249/τ.Β/5-12-2017.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15164/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

131

Επικύρωση της αρ. 47/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ» του Δήμου Φυλής περί «Αιτήματος προς το Δήμο για παραχώρηση χρήσης  του κτιρίου επί της οδού ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΥ 9 στην Δημοτική Ενότητα Φυλής του Δήμου Φυλής προς χρήση του ΝΠΔΔ  για την φιλοξενία νηπίων λόγω έλλειψης χώρου στον υπάρχον παιδικό σταθμό».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15165/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

132

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 81/2018 απόφασης Δ.Σ. ως προς την διόρθωση δύο μελών των Επιτροπών Παραλαβής.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15166/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

133

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού ως 4.700,00 € από τον Κ.Α. 15.6471.10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ για προμήθεια ειδών εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν κατά το χρονικό διάστημα των εκδηλώσεων του Πολιούχου Αγ. Κων/νου & Ελένης για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15167/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

134

Ψήφιση πίστωσης για εκδηλώσεις των ΚΑΠΗ Δήμου Φυλής.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15168/11-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                                        Οι μάρτυρες

                                                                                    1.Βασιλοπούλου Αικατερίνη ……………

                                                                                                                                                      2.Γιώργα Ανδριάνα……………..