ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 7-5-2018-ΠΡΑΚΤΙΚO7ο

Αποφάσεις Δήμου

 

 

 ethnosimo elladas 01

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO7Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 7-5-2018

            Άνω Λιόσια σήμερα την 8η του μήνα Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 7-5-2018  συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
107 Λήψη απόφασης για κατάθεση προτάσεων επί του νομοσχεδίου του ΥΠΕΣ «Κλεισθένη 1» μετά από τα χρονοδιαγράμματα διαβούλευσης που έθεσε το Υπουργείο.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
14696/8-5-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                                               Οι μάρτυρες

                                                                                           1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη ……………

                                                                                                                                                2. Γιώργα Ανδριάνα……………..