ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ 27-4-2018-ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ο

Αποφάσεις Δήμου

 

 

 

ethnosimo elladas 01

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ 27-4-2018

            Άνω Λιόσια σήμερα την 30η του μήνα Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την 27-4-2018 συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
76

Σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ κατ’ εφαρμογή αμετάκλειτης δικαστικής απόφασης.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13810/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

77

Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Ευαγγελίας Καμπόλη του Γεωργίου, χήρας Περικλή Σερέπα μετά από άσκηση έφεσης.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13811/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

78

Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και Νικολάου Καμπόλη του Ιωάννου και της Δήμητρας, μετά από άσκηση αγωγής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13812/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

79

Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και Αθανασίου Πίντζου του Γεωργίου και της Παρασκευής και λοιπών, Σερέπα μετά από άσκηση αγωγής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13813/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

80

Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας  για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ & ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»2017-2018 ΑΜ 238/2017 (Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) προϋπ/σμού 2.935.337,92€ συμπ/νου ΦΠΑ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13814/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

81

Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13815/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

82

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13816/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

83

Τροποποίηση της υπ αριθμ. 17/2017 απόφασης Δ.Σ. ως προς την αντικατάσταση του 1ου μέλους της Επιτροπής Παραλαβής για την ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 λόγω συνταξιοδότησής του.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13817/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

84

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 2.000,00 € συν ΦΠΑ από τον ΚΑ 15.6471,10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ για εκδηλώσεις (ΘΕΑΤΡΙΚΟ) που θα διοργανωθούν την 18-5-2018 στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής (Πνευματικό Κέντρο Ζεφυρίου).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13818/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

85

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις εκδηλώσεις μνήμης για την απελευθέρωση της Αθήνας από τον καπετάν Μελέτη Βασιλείου που θα πραγματοποιηθούν στη Δημοτική Ενότητα Φυλής και στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη την Κυριακή 6 Μαΐου 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13819/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

86

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13820/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

87

Εισήγηση της επιτροπής περί Προστασίας του όρους Αιγάλεω, προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης παραμονής των επιχειρήσεων εντός του ορεινού όγκου Αιγάλεω.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

13821/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

88

Επαναλειτουργία του Δ.Ι.Ε.Κ. Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13822/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

89

Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης συνολικού ποσού 28.594,16 € της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Φυλής για την αμοιβή μισθοδοσίας των σχολικών καθαριστριών για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13823/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

90

Επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης του Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. Κ 235Α στην περιοχή Δροσούπολης του Δήμου Φυλής και έγκριση των τευχών δημοπράτησης.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13824/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

91

Υποβολή πρότασης στην με αρ. πρωτ. 1070/30-03-2018 Πρόσκληση με κωδ. ΑΤΤ052  (Α/Α ΟΠΣ 2064) στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική», στον  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ»,  αποδοχή των όρων της  Πρόσκλησης, καθώς και δέσμευση του Δήμου για την εξασφάλιση του απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού και του αναγκαίου εξοπλισμού, με σκοπό τη λειτουργικότητα του υπό χρηματοδότηση  Βρεφονηπιακού Σταθμού.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13825/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

92

Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 75/2018 μελέτης με τίτλο : "Επέκταση του έργου επίλυση επειγόντων προβλημάτων διαρροής λυμάτων στον πολεοδομικό ιστό της πόλης".

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13826/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

93

Έγκριση της υπ' αριθμ. 66/2018 μελέτης με τίτλο : "Επισκευή οδοστρώματος  Δήμου Φυλής με σκοπό την άρση της επικινδυνότητας αυτού.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13827/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

94

Έγκριση της μελέτης για το έργο : «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ. 116Β ΘΕΣΗ ΖΑΪΤΩ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13828/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

95

Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που υπάγονται στον Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Φυλής καθώς και για Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13829/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

96

Ορισμός εκπροσώπου για τη διοικητική παραλαβή του έργου : «Έργα ανάπλασης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις περιοχές ROM του Δήμου Άνω Λιοσίων» Α.Μ. 35/2009.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13830/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

97

Επικύρωση της αρ. 33/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13831/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

98

Επικύρωση της αρ. 25/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 25595/26-7-2017 ΚΥΑ) του ν.π.δ.δ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13832/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

99

Επικύρωση της αρ. 64/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13834/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

100

Έγκριση της μελέτης για το έργο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ», χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13835/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

101

Έγκριση της μελέτης για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13837/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

102

Έξοδα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Δήμου.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13838/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

103

Προμήθεια ειδών ένδυσης για τη Φιλαρμονική του Δήμου μας, λόγω συμμετοχής της στο 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Χορωδιών & Ορχηστρών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 5 και 6 Μάϊου 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13839/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

104

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 29/2018 απόφασης Δ.Σ. ως προς την ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 2ου μέλους της Επιτροπής Παραλαβής για τον «ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» λόγω συνταξιοδότησής του.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13841/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

105

Εισήγηση για άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού Παγίας Προκαταβολής.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13842/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

106

Συμμετοχή αθλητών στο Διεθνές Τουρνουά Ελληνορωμαϊκής Πάλης στη Ρουμανία.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13843/30-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                                          Οι μάρτυρες

                                                                                 1.Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………

                                                                                                                                                                    2. Γιώργα Ανδριάνα………………………….