ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ 16-3-2018-ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ο

Αποφάσεις Δήμου

 

 

 ethno

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ 16-3-2018

            Άνω Λιόσια σήμερα την 19η του μήνα Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την 16-3-2018 συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
56

Επικύρωση της αρ. 58/18 απόφασης Ο.Ε., περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9276/19-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

57

Έγκριση εξόδων φιλοξενίας ομιλητών για την ημερίδα Αναρρίχησης του 4ου Αναρριχητικού Φεστιβάλ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9277/19-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

58

Έγκριση καταβολής παράβολου 400 € για τη συμμετοχή των μουσικών συνόλων του Δήμου Φυλής στο 9ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9278/19-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

59

Ψήφιση πίστωσης  ποσού 5.200,00 € για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 17/3/2018 στην Δ.Ε Φυλής – Κεντρική Πλατεία στο πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9279/19-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

60

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 5.900,00 € από τον Κ.Α. 15.6471.10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ για εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν κατά το χρονικό διάστημα ΠΑΣΧΑ για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9281/19-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

61

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως  7.000,00 ευρώ από τον KA 15.6471.10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ για προμήθεια ειδών που θα διανεμηθούν  στους ωφελούμενους, του Κοινωνικού παντοπωλείου κατά το χρονικό διάστημα ΠΑΣΧΑ 2018, του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9282/19-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

62

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως  2.900,00 ευρώ από τον KA 15.6471.10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ για προμήθεια ειδών που θα διανεμηθούν στους ωφελούμενους, του Κοινωνικού παντοπωλείου κατά το χρονικό διάστημα ΠΑΣΧΑ 2018, του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9283/19-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

63

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως  4.000,00 ευρώ από τον KA 15.6471.10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  για προμήθεια διαφόρων παιχνιδιών (αγοριών/κοριτσιών) που θα διανεμηθούν κατά το χρονικό διάστημα ΠΑΣΧΑ 2018 στους ωφελούμενους της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9284/19-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

64

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως  6.000,00 ευρώ από τον KA 15.6471.10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ για προμήθεια ειδών που θα διανεμηθούν στους ωφελούμενους, του Κοινωνικού παντοπωλείου κατά το χρονικό διάστημα ΠΑΣΧΑ 2018, του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9285/19-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

65

Ψήφιση πίστωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9286/19-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

66

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9287/19-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

67

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9288/19-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

68

Καθορισμός προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών γραμμών.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9289/19-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

69

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2017 της Πρωτοβάθμιας Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9290/19-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

70

Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 241.022,00 ευρώ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Φυλής, για την κάλυψη πάγιων και τρεχουσών λειτουργικών αναγκών συντήρησης και προμήθειας υλικών, συσκευών και λοιπών μέσων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017 -2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9291/19-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

71

Επικύρωση της αρ. 8/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» του Δήμου Φυλής για την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9292/19-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

72

Επικύρωση της αρ. 9/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» για την έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας του «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Δήμου Φυλής, σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό – ΚΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών και της αναπληρωτή υπουργού Εργασίας με αριθμ. 41087/29-11-2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4249/τ.Β/5-12-2017.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9293/19-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

73

Επικύρωση της αρ. 24/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» του Δήμου Φυλής για την λήψη απόφασης αναφορικά με την υποβολή αιτήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση χρήσης κτιρίου του Δήμου Φυλής στο ν.π.δ.δ. «Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9294/19-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

74

Έγκριση αιτήματος ένταξης και αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 222.000,00 ευρώ για την «Προμήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 7244/13-3-2018 Πρόσκλησης ΙΙΙ του άξονα Προτεραιότητάς «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

 ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9295/19-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

75

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του Δήμου Φυλής για την κατάρτιση πρότασης Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ενεργειακών Πόρων του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 28-3-18 εώς 30-3-18. στις Βρυξέλλες- Βέλγιο.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9298/19-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ψήφισμα συμβασιούχων κοινωφελούς εργασίας στα σχολεία.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                                               Οι μάρτυρες

                                                                                             1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………

                                                                                                                                                             2. Γιώργα Ανδριάνα …………….……….