ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ 2-3-2018-ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο

Αποφάσεις Δήμου

 

 ethnosimo elladas 01

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ 2-3-2018

            Άνω Λιόσια σήμερα την 5η του μήνα Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την 2-3-2018 συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
18

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας για τις υπηρεσίες του Δήμου Φυλής α) Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, β) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & γ) Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, για το έτος 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7144/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

19

Έγκριση δαπάνης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων μέσω εκπαιδευτικού φορέα.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7146/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

20

Πρόταση συνεργασίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου CESBA MED μεταξύ Δήμου Φυλής και Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7148/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

21

Πρόταση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Φυλής με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΗΛΙΟΣ”».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7150/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

22

Έγκριση ποσού 3.600,00 € για τη συμμετοχή των μελών της Εθνικής Ομάδας Πάλης για την ΚΡΟΑΤΙΑ που είναι δημότες μας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7151/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

23

Α΄ Κατανομή έτους 2018 ποσού 108.726,66 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7152/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

24

Καθορισμός αμοιβής στην πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κα Πισσάνη Γ. Αλεξάνδρα για υπόθεση που της ανατέθηκε με την αρ. 341/2017 απόφαση Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7153/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

25

Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παράγραφος 1 εδάφιο δ’ του ν. 3463/06.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7155/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

26

Διαγραφές μέρους ποσού σε οφειλέτες από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν ανείσπρακτες οφειλές μέσω ΔΕΗ που χρεώθηκαν εκ παραδρομής και Φ.Π.Α. εκτός των οφειλών τους.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7156/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

27

Διαγραφή οφειλής των : 1. Σπυράτου Μαρίας του Φωτίου λόγω αδυναμίας πληρωμής, 2.  Χανιωτάκη Ασημάκη του Κων/νου για τέλη ύδρευσης επειδή το ακίνητο ήταν ακατοίκητο και 3. Θηβαίου Γεωργίου του Θεοφάνη για διοικητικό πρόστιμο παράβασης Κ.Ο.Κ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7158/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

28

Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών και Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7159/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

29

Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών και Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής των Οχημάτων του Δήμου Φυλής έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7160/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

30

Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7161/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

31

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7164/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

32

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού 1.300,00 € από τον Κ.Α. 60.7341.10001 – «ΕΣΠΑ λειτουργία δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της Βίας – Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Φυλής με κωδικό ΟΠΣ 5000971 στο Ε.Π.» για κάλυψη εκδήλωσης την 8 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7165/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

33

Έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 2.650,00 € για εκδήλωση της Κοινωνικής Πρόνοιας με αφορμή την ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7167/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

34

Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7168/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

35

Αποδοχή ή μη της 02/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί επικύρωσης του Πρακτικού Επικινδυνότητας Δέντρων αναφορικά με το αίτημα κοπής δέντρου στην οδό Ησιόδου 12 στη Δ.Ε. Ζωφριάς του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7170/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

36

1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7171/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

37

Ανταλλαγή Ακινήτων Δήμου Φυλής στο ΟΤ 646 της Π.Ε. Αγ. Ιωάννη Άνω Λιοσίων εμβαδόν 381,97 τ.μ. & Σαμπάνη Παναγιώτη στο ΟΤ 440 της Π.Ε. Αγ. Γεωργίου Άνω  Λιοσίων εμβαδόν 320,72 τ.μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7172/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

38

Τροποποίηση της αρ. 273/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 273 τ.μ. στο ΟΤ 140-141 της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής των Κληρ. Μαρίνας Τζίτζη : Καρούτσου Μιχαήλ (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 20%), Αγγελικής Καρούτσου (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 20%), Αναστασίας Καρούτσου (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 20%), Δέσποινα Καρούτσου (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 20%), και Νεκτάριος Καρούτσος (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 20%), διότι εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν όλοι οι κληρονόμοι.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7194/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

39

Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 123/2017 μελέτης: «Μελέτη σύνδεσης δικτύων ΒΙΟΠΑ με το υφιστάμενο δίκτυο Άνω Λιοσίων»

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7196/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

40

Αίτημα υποκατάστασης αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Δήμο Φυλής»

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7203/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

41

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2018 μελέτης: «Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων Δ.Ε. Άνω Λιοσίων»  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7207/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

42

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2018 μελέτης: «Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών στο Δήμο Φυλής»

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7208/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

43

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2018 μελέτης: «Αγροτική Οδοποιία  Δήμου Φυλής»

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7210/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

44

 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 217/2017 μελέτης: «Εργασίες ανακατασκευής του αναψυκτηρίου Αττικής Οδού, Δ.Ε. Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής»

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7212/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

45

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 192/2017 μελέτης: «Εργασίες επισκευής αιθουσών βαρέως τύπου για την προσωρινή χρήση παραρτήματος του 9ου Δημοτικού Σχολείου, στο Ο.Τ. 722-1, Π.Ε. Αγ. Ιωάννη, Δ. Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7213/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

46

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 193/2017 μελέτης: «Προμήθεια τριών (3) προκατασκευασμένων αιθουσών  βαρέως τύπου για την επέκταση του Νέου Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου. (Προσωρινή λειτουργία του 10ου Δημοτικού Σχολείου) στο Ο.Τ. Κ854, Π.Ε. Δροσούπολη, Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7219/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

47

Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποξήλωση και ανακατασκευή πλακών δαπέδων δυο αιθουσών στο κτίριο 2 του 1ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων» (Α.Μ.80/2015)

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7221/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

48

Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία και κατασκευή αποχέτευσης περιοχής Μπρίνιας Δήμου Φυλής» (Α.Μ. 40/2010)

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7222/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

49

Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Επίλυση επειγόντων προβλημάτων διαρροής λυμάτων στον πολεοδομικό ιστό της πόλης» (Α.Μ. 15/2010)

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7223/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

50

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Άμεση επέκταση υφιστάμενου παρτεριού για την προστασία του ειδικού βρεφονηπιακού σταθμού Ζωφριάς από πλημμύρες», Α.Μ. 159/2015.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7224/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

51

Επικύρωση της αρ. 7/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7225/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΨΗΦΙΣΜΑ Έκδοση Ψηφίσματος για την άρση του ηλικιακού κριτηρίου χορήγησης σύνταξης χηρείας, μετά από     τροποποίηση – τροπολογία του άρθρου 12 του ν. 4387
52

Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των Βαγιωνάκη ή Βαγενάκη Αποστόλου και Μαλέδρου-Βαγενάκη Εριέττας, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της υπ΄αριθμ. 48/18 απόφασης Ο.Ε.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7248/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

53

Προγραμματισμός προσλήψεων του ΝΠΔΔ έτους 2018.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7249/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

54

Έγκριση αιτήματος ένταξης και αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 145.000,00 ευρώ για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 5132/23-2-2018 Πρόκλησης Ι  του άξονα Προτεραιότητάς «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7250/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

55

Έγκριση αιτήματος ένταξης και αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 267.000,00 ευρώ για την «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 5133/23-2-2018 Πρόκλησης ΙΙ του άξονα Προτεραιότητάς «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7254/5-3-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                                              Οι μάρτυρες

                                                                                           1. Κοντούλα Ευθυμία……………………..

                                                                                                                                                             2. Κουτσογιάννη Παναγιώτα …………….….