ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ 16-2-2018-ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο

Αποφάσεις Δήμου

 

 

 ethnosimo elladas 01

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ 16-2-2018

            Άνω Λιόσια σήμερα την 16η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή ο πιο κάτω υπογεγραμμένος  Γαλανόπουλος Χρήστος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την 16-2-2018 συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
5

Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για την εκδήλωση που θα διοργανωθεί για την τελετή των εγκαινίων του κτιρίου Υποδιεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5301/16-2-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

6

Χρήση κινητής τηλεφωνίας από αιρετούς και καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων των δικαιούχων.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5302/16-2-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7

Έγκριση πίστωσης για τη συμμετοχή δύο (2) υπαλλήλων του Δήμου Φυλής στην τεχνική συνάντηση που αφορά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα WalktheGlobalWalk.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5303/16-2-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

8

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2017 της Δευτεροβάθμιας Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5304/16-2-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

9

Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 96.694,16 ευρώ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Φυλής, για την κάλυψη  πάγιων και τρεχουσών λειτουργικών αναγκών συντήρησης και προμήθειας υλικών, συσκευών και λοιπών μέσων κατάτη διάρκεια του σχολικού έτους 2017 -2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΗΟΨΗΦΙΑ

5305/16-2-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10

Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5306/16-2-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

11

Ορθή επανάληψη της υπ αρ.413/2017 σχετικά με την Επικαιροποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Δομές  Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο - Παροχή Συσσιτίου, Δήμου Φυλής» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Φυλής»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001831.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5307/16-2-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

12

Ορθή επανάληψη της υπ αρ.414/2017 σχετικά με την Επικαιροποίηση της Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2) «Δομή  Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Φυλής» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Φυλής»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001831.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5308/16-2-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

13

Ορθή επανάληψη της υπ αρ. 551/2017 σχετικά με την Επικαιροποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002111.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5309/16-2-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

14

Τροποποίηση της υπ αρ. 552/2017 απόφασης λόγω αντικατάστασης μέλους στο Μηχανισμό Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002111.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ  ΩΣ  ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5310/16-2-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

15

Τροποποίηση της υπ αρ. 553/2017 απόφασης λόγω αντικατάστασης μέλους στο Μηχανισμό Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Φυλής» με κωδικό MIS 5001831.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5311/16-2-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16

Ψήφιση πίστωσης για εκδήλωση των ΚΑΠΗ Δήμου Φυλής

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5312/16-2-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι 2 μηνών για το έτος 2017-2018.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5313/16-2-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                                                  Οι μάρτυρες

                                                                                            1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………………..

                                                                                                                                                          2. Γεώργα Ανδριάνα …………….…………….