ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 29-1-2018-ΠΡΑΚΤΙΚO2ο

Αποφάσεις Δήμου

 

 

 ethnosimo elladas 01

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO2Ο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 29-1-2018

           
    Άνω Λιόσια σήμερα την 30η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 29-1-2018  συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Λήψη από το Δημοτικό Συμβούλιο Απόφασης για τη μεταφορά πρώην εργαζομένων της Δημοτικής Επιχείρησης με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού στον πρώην Δήμο Άνω Λιοσίων με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσίων (ΔΕΡΑΛ), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107) και σύσταση προσωποπαγών θέσεων Ι.Δ.Α.Χ. στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Φυλής.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
3139/30-1-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                                            Οι μάρτυρες 

                                                                                                    1. Κοντούλα Ευθυμία……………

                                                                                                                                                                    2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη ……………..