ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 26-1-2018-ΠΡΑΚΤΙΚO1ο

Αποφάσεις Δήμου

 

 

 ethnosimo elladas 01

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO1Ο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 26-1-2018

        

      Άνω Λιόσια σήμερα την 29η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 26-1-2018 συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Φυλής για το έργο με τίτλο : <<ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ>>, συνολικού προϋπολογισμού 2.935.337,92 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
2975/29-1-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2

Μεμονωμένη Τροποποίηση στο Ο.Τ. Κ 235Α της Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής με αλλαγή χρήσης από ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ σε ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

2976/29-1-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3

Έγκριση για τον καθορισμό αμοιβής εξεταστικών επιτροπών των Πτυχιακών εξετάσεων του Δημοτικού Ωδείου Φυλής.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

2969/29-1-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                                       Οι μάρτυρες

                                                                                    1. Κοντούλα Ευθυμία……………

                                                                                    2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη ……………..