ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 28-11-2017-ΠΡΑΚΤΙΚO38o

Αποφάσεις Δήμου

ethnosimo elladas 01

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO38o

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 28-11-2017

            Άνω Λιόσια σήμερα την 29η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 28-12-2017 συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
530

Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Αναστασίας χήρα Πέτρου Μπούκη το γένος Ευαγγέλου και Μαρίας Σύρμα και λοιπών, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67508/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

531

Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Ανδρέα Παναγόπουλο του Ηλία και της Ελένης, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67509/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

532

Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Παναγιώτη Καμπόλη του Σταματίου και της Ιωάννας και λοιπών, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67510/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

533

Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Κουτσώνα Νικόλαο, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67511/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

534

Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Έλλης χήρας Παναγιώτη Κουλουριώτη, το γένος Δονάτου και Αγαθονίκης Στέφου και λοιπών, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67512/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

535

Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Κων/νου Ιωάννου του Νικολάου και της Ερασμίας, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67513/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

536

Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Αναστασίου Λιόση του Χρήστου και της Ελευθερίας, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67514/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

537

Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και Αναστασίας συζ. Χρήστου Καμπόλη, το γένος Πολύβιου και Αικατερίνης Λιόσης, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67515/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

538

Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και 1)Νικολάου Καμπόλη του Σπυρίδωνα και της Γεωργίας   και 2) Κωνσταντίνας Καμπόλη του Σπυρίδωνα και της Γεωργίας, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67516/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

539

Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και 1) της Βασιλικής, χήρας Ξενοφώντος Ρωμάνου και λοιπών, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67519/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

540

Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Δημητρίου Χριστοδούλου-Χελιώτη του Γεωργίου και της Αρχοντούλας, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67521/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

541

Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και 1)Μαρίας συζ. Μιχαήλ Χιώτη, το γένος Ανδρέου Πουρνάρα και λοιπών, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της απόφασης Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67523/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

542

Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 8/16-01-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ  Α) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 50% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 100% ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ,Τ.Α.Π. ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Β) ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 36 ΔΟΣΕΙΣ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.>> ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ <<ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

67524/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

543

Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, για την εκμίσθωση ακινήτων (Π.Δ 270/81 άρθρο 1 παρ. 1) έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

67525/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

544

Έγκριση πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών και Υπηρεσιών (Ν.4412/2016).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

67526/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

545

Aίτημα Προμπονά Ιωάννη Ε.Δ.Ε. για το έργο “Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης 2008” Α.Μ. 66/2008.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67527/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

546

Aίτημα Γεωργίου Θραψανιώτη Ε.Δ.Ε. για συνέχιση των διαδικασιών της εργολαβίας “Διάνοιξη αγωγού ακαθάρτων οδού Επαναστάσεως Δήμου Φυλής” Α.Μ. 45/2008.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67529/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

547

Αίτημα εταιρείας “ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ” για αποζημίωση υπερσυμβατικών εργασιών στην εργολαβία “Κατασκευή παιδικής χαράς Αθλοπαιδιών στο Ο.Τ. 322Α και 322Β Π.Ε. Αγ. Γεωργίου Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής” που δεν πιστοποιήθηκαν από την Τ.Υ. της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής η οποία ήταν η Δ/νουσα Υπηρεσία.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67531/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

548

Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Αφροδίτης Ζαφειροπούλου του Νικολάου, εμβαδού 402,50 τ.μ. με διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 291,84 τ.μ., που βρίσκεται στη Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67532/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

549

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΠΑΣΙΝΟΥ ΤΕΡΕΖΑΣ στο ΟΤ 2801 στην ΠΕ ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗ ΖΕΦΥΡΙΟΥ έκτασης 33,90 τ.μ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67534/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

550

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Φυλής.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67535/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

551

Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002111.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67536/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

552

Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φυλής» με κωδικό MIS 5002111.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67537/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

553

Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Φυλής» με κωδικό MIS 5001831.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67538/29-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                                                Οι μάρτυρες

                                                                                            1. Κοντούλα Ευθυμία……………

                                                                                            2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..