ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 22-12-2017 - ΠΡΑΚΤΙΚO37o

Αποφάσεις Δήμου

 

ethnosimo elladas 01

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO37Ο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 22-12-2017

            Άνω Λιόσια σήμερα την 27η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 22-12-2017 συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
514 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι 2 μηνών για το έτος 2017-2018.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67012/27-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

515

Επικύρωση της απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67013/27-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

516

Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 405/17 απόφαση Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67014/27-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

517

Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παράγραφος 1 εδάφιο δ’ του ν. 3463/06.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67017/27-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

518

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67018/27-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

519

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΩΝ. Προεκτιμούμενη αμοιβή μελέτης : 75.000,00 (με ΦΠΑ).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67019/27-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

520

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ. Προεκτιμούμενη αμοιβή μελέτης : 75.000,00 (με ΦΠΑ).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67021/27-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

521

Επικύρωση της αρ. 160/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67022/27-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

522

Επικύρωση της αρ. 161/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67023/27-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

523

Επικύρωση της απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67024/27-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

524

Επικύρωση της απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67025/27-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

525

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» Δήμου Φυλής, ως προς το ποσό επιχορήγησης του Δήμου.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67026/27-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

526

Επικύρωση της απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67027/27-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

527

Επικύρωση της αρ. 187/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67033/27-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

528

Επικύρωση της αρ. 188/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67034/27-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

529

Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλεξόπουλο Βασίλειο για υποθέσεις που του ανατέθηκαν με τις αρ. 6,26,34,35,155 & 283/2017 αποφάσεις Ο.Ε.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67036/27-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                                                  Οι μάρτυρες

                                                                                                1. Κοντούλα Ευθυμία……………

                                                                                                2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..