ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 18-12-2017 - ΠΡΑΚΤΙΚO35o

Αποφάσεις Δήμου

ethnosimo elladas 01

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO35Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 18-12-2017

            Άνω Λιόσια σήμερα την 19η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 18-12-2017 συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
509

Αποδοχή Δωρεάς και κάλυψη εξόδων μεταβίβασης του ακινήτου, ιδιοκτησίας Χρυσικού Χρήστου και Χρυσικού Δημητρίου που βρίσκεται επί της οδού Μακεδονίας 4, στο Ο.Τ. 72 της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

65944/19-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

510

Έγκριση της μελέτης με τίτλο : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ» προϋπολογισμού 345.000,00 € στο Ο.Τ. 921 της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

65945/19-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

511

Προσδιορισμός τιμής στους λογαριασμούς νερού στη Δημοτική Ενότητα Φυλής, με χρέωση 0,38 € λόγω λάθους του προγράμματος.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

65946/19-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

512

Διάνοιξη εγκεκριμένων οδών στη Δημοτική Ενότητα Φυλής του Δήμου Φυλής.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

65947/19-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

    Οι μάρτυρες

1.Κοντούλα Ευθυμία…………..…………

2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..