ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 11-12-2017 - ΠΡΑΚΤΙΚO34o

Αποφάσεις Δήμου

 ethnosimo elladas 01

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO34Ο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 11-12-2017

            Άνω Λιόσια σήμερα την 12η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 11-12-2017  συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
450 Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Φυλής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα WalktheGlobalWalkκαι εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Φυλής για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
64450/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

451

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της τροποποίησης σύμβασης προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης, με αύξηση του ωραρίου εργασίας μέχρι το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης (40 ώρες εβδομαδιαίως), με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/21-02-2016).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64455/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

452

Επικύρωση της αρ. 388/2017 απόφασης Ο.Ε., περί έγκρισης της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64461/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

453

Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους 1. του θανόντος ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ που απεβίωσε στις πλημμύρες της 15/11/2017 στη Μάνδρα Αττικής λόγω οικονομικής αδυναμίας και 2. Του ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΜΑΡΙΝΟΥ διότι οι παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. έγιναν εν ώρα υπηρεσίας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64469/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

454

Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Κάρλο Σεραφείμ-Κων/νο για υποθέσεις που του ανατέθηκαν με τις αρ. 7/2017 & 71/2013 αποφάσεις Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64470/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

455

Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο για υποθέσεις που του ανατέθηκαν με τις αρ. 191, 193, 206, 241, 243 & 323/2017 αποφάσεις Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64471/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

456

Καθορισμός αμοιβής στην πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κα Δημητρακοπούλου Αντωνία για υπόθεση που της ανατέθηκε με την αρ. 65/2015 απόφαση Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64472/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

457

Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και 1. του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ του Παναγιώτη και της Μαρίας, 2. Της ΒΕΡΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ του Παναγιώτη και της Μαρίας και 3. ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ του Φιλίππου και της Βασιλικής, συζ. Αριστοφάνους Μήτσου, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της υπ’ αριθμ. 396/17 απόφασης Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64475/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

458

Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΤΣΑΓΚΑ του Αλέξανδρου και της Ζωής, μετά από άσκηση αγωγής δυνάμει της υπ’ αριθμ. 395/17 απόφασης Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64476/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

459

Έγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ)» του ΤΣΑΚΙΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του Τσαμπίκου επί της οδού ΚΟΣΟΜΟΥΛΗ & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΑΡ. 6 στην Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64477/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

460

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64478/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

461

Παράταση ή μη των μισθωμάτων των δημοτικών κτιρίων που λήγουν στις 31-12-2017.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64481/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

462

Ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64483/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

463

Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο : «Έργα ανάπλασης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις περιοχές ROM του Δήμου Άνω Λιοσίων».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64484/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

464

Έγκριση του 3ου Συγκριτικού Πίνακα για τις Εργασίες : «Μίσθωση μηχανημάτων με χειριστή για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης μικροζημιών και πρόληψης προβλημάτων θεομηνίας (Αρ.Μελ. 90/2014).

  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64486/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

465

Εισήγηση για παράταση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των εργασιών : «Ανακατασκευή ηλεκτροφωτισμού κατά μήκος της νησίδας της λεωφόρου Φυλής».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

64487/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

466

Κυκλοφοριακή παρέμβαση επί της οδού ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ και σε οδούς κάθετους σε αυτήν, της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64488/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

467

Χορήγηση απόφασης για την εγκατάσταση και λειτουργία Φωτεινής Σηματοδότησης στη διάβαση πεζών επί της οδού ΣΚΑΛΚΩΤΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΗ στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64492/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

468

Προσωρινές ρυθμίσεις στάθμευσης στη Λεωφόρο Φυλής έξωθεν του Σταθμού του προαστιακού των Άνω Λιοσίων.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64494/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

469

Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κιγκλιδωμάτων και τοποθέτηση παιδικού οργάνου για την παιδική χαρά της πλατείας Ηρώων», (Α.Μ. 26/2011).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64495/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

470

Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου : «Άμεση επέκταση υφισταμένου παρτεριού για την προστασία του ειδικού βρεφονηπιακού σταθμού Ζωφριάς από πλημμύρες», Α.Μ. 159/2015.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64496/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

471

Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Επεμβάσεις – Επισκευές Πλατείας Ηρώων Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής», Α.Μ. 44/2015.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64497/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

472

Έγκριση νέας υψομετρικής μελέτης – μηκοτομής επί των οδών Αιόλου και Ανύτου στην Δημοτική Ενότητα Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64498/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

473

Έγκριση αιτήματος αγοράς εδαφικής έκτασης της ΖΗΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑΣ εμβαδού 270,83 τ.μ. στο ΟΤ Κ 2182 που είναι χαρακτηρισμένος σαν χώρος ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (ΦΕΚ 947/δ/11-9-2003). 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64499/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

474

Τροποποίηση της αρ. 200/2014 απόφασης Δ.Σ. και Αγορά ιδιοκτησίας ΛΙΟΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στο ΟΤ ΚΧ 35Α (ΠΡΑΣΙΝΟ) στη Δημοτική Ενότητα Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64500/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

475

Έγκριση της υπ’αριθμ. 238/2017 μελέτης για το έργο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 2.935.337,92 €, χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64502/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

476

Αποζημίωση ιδιοκτησίας Παναγιώτη Σερέπα του Δημητρίου στην οδό Θρασύλου 32 της Δημοτικής Ενότητας Φυλής από πλημμύρα που προκλήθηκε από την έλλειψη κρασπέδων.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64503/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

477

Ανάκληση της με αρ. 225/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Φυλής, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φυλής για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΥΛΗΣ (ΧΑΣΙΑ)» συνολικού προϋπολογισμού 480.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

64504/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

478

Πώληση προσκυρωτέου τμήματος συνολικής εδαφικής έκτασης 16,62 τ.μ., στην ιδιοκτησία ΛΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΛΙΑΚΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ, στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64506/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

479

Πώληση προσκυρωτέου τμήματος συνολικής εδαφικής έκτασης 15,21 τ.μ., στην ιδιοκτησία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του Βασιλείου, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του Παναγιώτη και Καραγιάννη Προκόπη του Δημητρίου, στην Π.Ε. Ζωφριά ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64507/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

480

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΑΡΓΥΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στο Ο.Τ. 1045 στην Π.Ε  ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  12,90 τ.μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64508/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

481

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗ στο Ο.Τ. 1018 στην Π.Ε  ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  6,70 τ.μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64512/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

482

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο Ο.Τ. 826  στην Π.Ε  ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  15,70 τ.μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64513/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

483

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ στο Ο.Τ. 881Α στην Π.Ε  ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  6,70 τ.μ. προς έκαστη.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64514/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

484

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ και ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑΣ στο Ο.Τ. 989 στην Π.Ε  ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  3,80 τ.μ. προς έκαστη.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64515/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

485

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΠΟΛΛΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στο Ο.Τ. 916 στην Π.Ε  ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  41,20 τ.μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64516/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

486

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΧΑΡΙΣΗ ΘΕΚΛΑΣ στο Ο.Τ. 1046 στην Π.Ε  ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  9,60 τ.μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64517/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

487

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στα Ο.Τ. 395 και 396 στην Π.Ε  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  23,20 τ.μ. προς έκαστο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64518/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

488

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΝΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ και ΜΠΟΜΠΟΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ στο Ο.Τ. 411 στην Π.Ε  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  1,90 τ.μ. προς έκαστο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64523/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

489

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο Ο.Τ. 344 στην Π.Ε  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  25,80 τ.μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64527/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

490

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΠΑΠΠΑ – ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΟΥΛΑΣ στο Ο.Τ. 376 στην Π.Ε  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 20,80 τ.μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64528/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

491

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ στο Ο.Τ. 436 της Π.Ε  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  29,66 τ.μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64529/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

492

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ στο Ο.Τ. 770  στην Π.Ε  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  32,10 τ.μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64530/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

493

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΠΑΪΠΟΥΤΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  στο Ο.Τ. 662 στην Π.Ε  ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  40,70 τ.μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64531/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

494

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΠΑΤΣΙΑΝΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ στο Ο.Τ. 587 στην Π.Ε  ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  9,60 τ.μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64532/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

495

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΠΛΟΥΜΠΗ ΧΡΗΣΤΟΥ και ΠΛΟΥΜΠΗ ΛΕΩΝΙΔΑ στο Ο.Τ. 585 στην Π.Ε  ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  εκάστου 4,40 τ.μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64534/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

496

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΤΣΕΡΑΧΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΤΣΕΡΑΧΙΔΗ ΑΘΗΝΑΣ και ΤΣΕΡΑΧΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ στο Ο.Τ. 604  στην Π.Ε  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  3,00 τ.μ., προς έκαστο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64535/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

497

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΚΑΛΙΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΙΝΟΓΛΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ στο Ο.Τ. 600 στην Π.Ε  ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  13,60 τ.μ. και 13,50 τ.μ. αντίστοιχα.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64537/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

498

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στο Ο.Τ. 607 στην Π.Ε  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  29,70τ.μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64539/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

499

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στο Ο.Τ. 1155 στην Π.Ε  ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  47,83 τ.μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64540/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

500

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΒΕΛΗΣΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο Ο.Τ. 1137 της Π.Ε  ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  2,76 τ.μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64541/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

501

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συζ. Αριστείδη-Γεωργίου και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο Ο.Τ. 2252 στην ΖΩΦΡΙΑ ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης  εκάστου 44,30 τ.μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64542/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

502

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ και ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΙΩΑΝΝΗ στο Ο.Τ. 108-109 στην Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ  του Δήμου Φυλής έκτασης 18,40 τ.μ. προς έκαστο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64543/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

503

Ανάκληση της αρ. 417/2017 απόφασης Δ.Σ. περί αποζημίωσης συνολικής εδαφικής έκτασης 36,20 τ.μ. ιδιοκτησίας ΠΛΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΛΩΤΑ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΩΤΑ-ΤΣΙΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ στο ΟΤ 1373, 1373Α ΚΑΙ 1374 στην Π.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής, ύστερα από αίτημα του δημότη.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64544/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

504

Αποδοχή επιχορήγησης συνολικού ύψους 5.375,68 € (α΄ δόση) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του προγράμματος BREAKINGSTEREOTYPES.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64545/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

505

Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 49.736,94 € στην Πρωτοβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου Φυλής, για την αντιμετώπιση των αναγκών συντήρησης για την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων του Δήμου Φυλής ενόψει της καινούργιας σχολικής χρονιάς 2017-2018.  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64546/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

506

Επικύρωση της υπ’ αριθ. 138/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την εξασφάλιση πιστώσεων του ν.π.δ.δ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64547/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

507

Επικύρωση της υπ’ αριθ. 98/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ν.π.δ.δ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64548/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

508

Έγκριση του ποσού των 4.000,00 € για τη συμμετοχή των μελών Εθνικής ομάδας Πάλης για την Κροατία που είναι δημότες μας.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64550/12-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                                           Οι μάρτυρες

                                                                                     1. Κοντούλα Ευθυμία……………

                                                                                                                                                      2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη ……………..