ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 29-11-2017 - ΠΡΑΚΤΙΚO31o

Αποφάσεις Δήμου

 ethnosimo elladas 01

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO31Ο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 29-11-2017

            Άνω Λιόσια σήμερα την 29η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 29-11-2017 συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
438 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας για τις υπηρεσίες του Δήμου Φυλής έτους 2018.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
62101/29-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

439

Αποτίμηση σε χρήμα οφειλόμενων μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος ετών 2012-2016 στο δικαιούχο προσωπικό Δήμου Φυλής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

62102/29-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

440

Λήψη απόφαση περί αποδοχής ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού – κατάργησης δίκης για την υπόθεση της ιδιοκτησίας 1) Χρήστου Βάθη κ.λ.π., στο Ο.Τ 34Α, στην Δ.Ε Φυλής του Δήμου Φυλής, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 298/17 απόφασης Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

62103/29-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                                        Οι μάρτυρες

                                                                                   1. Κοντούλα Ευθυμία……………

                                                                                                                                                   2.Βασιλοπούλου Αικατερίνη …………..