ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 23-11-2017 - ΠΡΑΚΤΙΚO30ό

Αποφάσεις Δήμου

 ethnosimo elladas 01

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO30Ο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 23-11-2017

            Άνω Λιόσια σήμερα την 24η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 23-11-2017 συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
391 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Φυλής.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
61182/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

392

Καθορισμός τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

61183/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

393

Καθορισμός τελών ύδρευσης έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61184/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

394

Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

61185/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

395

Καθορισμός του Συντελεστή Τ.Α.Π. (ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61186/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

396

Καθορισμός τελών Κοινοχρήστων χώρων έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61187/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

397

Καθορισμός τελών και Δικαιωμάτων Δημοτικού Κοιμητηρίου έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

61188/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

398

Καθορισμός τελών Διαφήμισης για τα έτη 2018-2019-2020.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61189/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

399

Καθορισμός του ύψους των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας των χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών του τρέχοντος έτους 2017, των οποίων η καταβολή γίνεται από την Περιφέρεια Αττικής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61190/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

400

Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

61191/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

401

Τροποποίηση της αρ. 357/2017 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού μελών Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής» του Δήμου Φυλής, λόγω παραίτησης ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

61192/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

402

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής, ως προς το ποσό επιχορήγησης του Δήμου.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61193/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

403

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής με σκοπό την επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και ιδιώτες και τα οποία απορρέουν από τον Ν. 2742/1999 περί προστασίας του Όρους Αιγάλεω.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

61194/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

404

Επιχορήγηση ποσού 8.181,00 € για την βράβευση επιτυχόντων μαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής σε διεθνή σχολικό διαγωνισμό.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61195/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

405

Έγκριση του ποσού των 3.000,00 € για τη συμμετοχή των μελών Εθνικής ομάδας Πάλης για τη Σουηδία που είναι δημότες μας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61196/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

406

Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και τεσσάρων (4) ιδιοκτητών που ζητούν καθορισμό τιμής μονάδος για αποζημίωση που υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 € δυνάμει της υπ’αριθμ. 324/17 απόφαση Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

61197/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

407

Έγκριση για την συμμετοχή σε έκθεση και παραγωγή προωθητικού υλικού του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61199/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

408

Διαγραφή χρεών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1 εδάφιο δ’ του ν. 3463/06.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61220/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

409

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 13 του Β.Δ/τος 17/5-15-06-1959.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61201/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

410

Ανάληψη υποχρέωσης κας Σταυρούλας Μασούρη προς καταβολή αποζημίωσης παρόδιων με παράλληλη βεβαίωση της οφειλής της προς τον Δήμο, με δόσεις σύμφωνα με τον Ν. 4488/2017 άρθρο 67, σε συνέχεια της με αριθμ. 370/2016 απόφαση Δ.Σ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61203/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

411

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

61206/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

412

Παράταση ή μη των μισθωμάτων των δημοτικών κτιρίων που λήγουν στις 31-12-2017.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61207/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

413

Επικαιροποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου, Δήμου Φυλής» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Φυλής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001831.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61208/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

414

Επικαιροποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2) «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Φυλής>> της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Φυλής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001831.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61483/27-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

415

Ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

61209/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

416

Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Κ235Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61210/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

417

Αποζημίωση συνολικής εδαφικής έκτασης 36,20 τ.μ. ιδιοκτησίας ΠΛΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΛΩΤΑ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΩΤΑ-ΤΣΙΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ στο Ο.Τ. 1373, 1373Α, και 1374 στην Π.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61211/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

418

Αποζημίωση συνολικής εδαφικής έκτασης 4,80 τ.μ. ιδιοκτησίας ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ στο Ο.Τ. 1308 στην Π.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61213/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

419

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης 42,40 τ.μ. ιδιοκτησίας ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ στο Ο.Τ. 1349 στην Π.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61214/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

420

Αποζημίωση συνολικής εδαφικής έκτασης 126,50 τ.μ. ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ή ΧΕΛΙΩΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΩ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΧΕΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ στο Ο.Τ. 1318 στην Π.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61216/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

421

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης 41,20 τ.μ. ιδιοκτησίας ΠΟΛΛΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στο Ο.Τ. 916 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61217/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

422

Αποζημίωση συνολικής εδαφικής έκτασης 35,20 τ.μ. ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗΣ στο Ο.Τ. 892 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61218/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

423

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης 15,70 τ.μ. ιδιοκτησίας ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο Ο.Τ. 826 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61219/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

424

Αποζημίωση συνολικής εδαφικής έκτασης 7,60 τ.μ. ιδιοκτησίας ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑΣ στο Ο.Τ. 989 στην Π.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61220/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

425

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης 2,30 τ.μ. ιδιοκτησίας ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗ στο Ο.Τ. 1018 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61221/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

426

Αποζημίωση συνολικής εδαφικής έκτασης 63,60 τ.μ. ιδιοκτησίας ΜΠΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΠΕΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ στο Ο.Τ. 892 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61238/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

427

Αποζημίωση συνολικής εδαφικής έκτασης 13,40 τ.μ. ιδιοκτησίας ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ στο Ο.Τ. 881Α στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61243/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

428

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης 9,60 τ.μ. ιδιοκτησίας ΧΑΡΙΣΗ ΘΕΚΛΑΣ στο Ο.Τ. 1046 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61244/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

429

Αποζημίωση συνολικής εδαφικής έκτασης 38,90 τ.μ. ιδιοκτησίας ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ στο Ο.Τ. 892 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61246/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

430

Αποζημίωση συνολικής εδαφικής έκτασης 33,20 τ.μ. ιδιοκτησίας ΡΟΥΝΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στο Ο.Τ. 1566 στην Π.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61247/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

431

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης 34,60 τ.μ. ιδιοκτησίας ΣΟΦΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ στα Ο.Τ. 1569, 1572, 1573 στην Π.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61248/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

432

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης 42,00 τ.μ. ιδιοκτησίας ΚΑΜΠΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ στα Ο.Τ. 1569, 1572, 1573 στην Π.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61249/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

433

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης 29,66 τ.μ. ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ στο Ο.Τ. 436 στην Π.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61250/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

434

Αποδοχή Δ΄ Τακτικής κατανομής ποσού 97.830,00 € έτους 2017 για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου Φυλής, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 38479/10-11-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61251/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

435

Επικύρωση της αρ. 162/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ» περί έγκρισης της 4ης αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ν.π.δ.δ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

61252/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

436

Επικύρωση της αρ. 163/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ» περί έγκρισης και ψήφισης απολογισμού του ν.π.δ.δ. έτους 2016.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

61253/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

437

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού 598,00 € από τον Κ.Α 60.7341.10001 – «ΕΣΠΑ Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της Βίας – Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Φυλής με κωδικό ΟΠΣ 5000971 στο Ε.Π.» για κάλυψη εκδήλωσης που αφορούν την υπογραφή της Ευρωπαικής Χάρτας Ισότητας.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61254/24-11-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                                     Οι μάρτυρες

                                                                                  1. Κοντούλα Ευθυμία……………

                                                                                  2. Γιώργα Ανδριάνα……………..