ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ 11-6-2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12ο

Αποφάσεις Δήμου

ethnosimo elladas 01

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ12ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ 11-6-2018

            Άνω Λιόσια σήμερα την 12η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την 11-6-2018 συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
154

Επικύρωση της αρ. 162/2018 απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

19121/12-6-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

155

Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) ΣΤΟ ΟΤ Κ854, Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Α.Μ 193/17 προϋπολογισμού 125.984,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

19122/12-6-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

156

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

19123/12-6-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

157

Έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» Π/Υ : 2.909.331,00 € πλέον ΦΠΑ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

19124/12-6-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

158

Υποβολή πρότασης στην με αρ. πρωτ. 18334/10-05-2018 Πρόσκληση Ι στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπ. Εσωτερικών στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο : «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή του τεχνικού δελτίου και της αίτησης χρηματοδότησης.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

19125/12-6-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                                                                     Οι μάρτυρες                                                                                                                                                                                             

                                                                                                 1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη…………

                                                                                                 2. Γιώργα Ανδριάνα………………………….