ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ 15-6-2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ο

Αποφάσεις Δήμου

 

ethno

 

 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
          ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ 15-6-2018

            Άνω Λιόσια σήμερα την 15η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την 15-6-2018 συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
159
Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20277/15-6-2018
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
160
Έγκριση της υπ’ αρ. 96/2018 μελέτης με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20278/15-6-2018
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
161
Συμμετοχή αθλητριών στους Μεσογειακούς αγώνες Πάλης στην Ισπανία.
ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20279/15-6-2018
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
162
Κατανομή επιχορήγησης ποσού 161.100,00€ (έτους 2018) από το Υπουργείο Εσωτερικών για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων των Ε.Σ.Ε. Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φυλής.
ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20281/15-6-2018
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
163
Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού έως 1.500,00€ από τον Κ.Α. 15.6471.20002 του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Φυλής για τις εκδηλώσεις του Ωδείου του Δήμου Φυλής καθώς και κατά την διάρκεια των Πτυχιακών εξετάσεων του Ωδείου Φυλής.
ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20282/15-6-2018
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση
                                                                                                                       Οι μάρτυρες
                                                                                                        1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………
                                                                                                        2. Γιώργα Ανδριάνα………………………….