ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ 19-6-2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14ο

Αποφάσεις Δήμου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14ο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ 19-6-2018

            Άνω Λιόσια σήμερα την 20η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την 19-6-2018 συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
164
Συμμετοχή του Δήμου Φυλής ως ιδρυτικό μέλος στη σύσταση της ΕΝΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, την έγκριση του σχεδίου του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Ε.ΚΟΙΝ.) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Ε.ΚΟΙΝ.ΦΥΛΗΣ».
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
20678/20-6-2018
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
165
Απαγόρευση εναπόθεσης απορριμάτων στον ήδη αποκαταστημένο χώρο του ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ.
ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20679/20-6-2018
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση
                                                                                                            Οι μάρτυρες
                                                                                                    1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………
                                                                                                    2. Γιώργα Ανδριάνα………………………….