ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ 20-6-2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15ο

Αποφάσεις Δήμου

 ethno

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15ο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ 20-6-2018

            Άνω Λιόσια σήμερα την 21η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την 20-6-2018 συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
166
Επιχορήγηση Αθλητικών, Πολιτιστικών & Εξωραϊστικών Συλλόγων Δήμου Φυλής έτους 2018.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
20817/21-6-18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
167
Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 19.800,00 € (πλέον ΦΠΑ) για καλοκαιρινές εκδηλώσεις – προβολές θερινού κινηματογράφου στην Δ.Ε. Άνω Λιοσίων.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20818/21-6-18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
168
Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 11.000,00 € για καλοκαιρινές εκδηλώσεις – προβολές θερινού κινηματογράφου στις Δ.Ε. Ζεφυρίου & Φυλής.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20819/21-6-18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
169
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20820/21-6-18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
170
Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016).
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
20821/21-6-18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
171
Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την διενέργεια Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ» ΑΜ 114/2018 (Δ/ΝΣΗ Τεχνικής Υπηρεσίας), προϋπολογισμού 96.228,79 € συμπ/νου ΦΠΑ.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20822/21-6-18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
172
Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την διενέργεια δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» ΑΜ 25/2018 (Δ/ΝΣΗ Τεχνικής Υπηρεσίας).
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
20823/21-6-18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
173
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
20824/21-6-18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
174
Νέα Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την Διενέργεια Διαγωνισμού Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο (άρθρο 39 του ν. 4412/16) με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΜ. 271/2016 συνολικού προϋπολογισμού 496.000,00 € με ΦΠΑ (Περιλαμβανομένης της τυχόν άσκησης δικαιώματος προαίρεσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) λόγω έκδοσης νέων τευχών διακήρυξης.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
20825/21-6-18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
175
Λήψη απόφασης για αίτημα τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» του Δήμου Φυλής από το Δημοτικό Συμβούλιο και επαναφορά της επιχορήγησης του Δήμου στο ποσό της αρχικής συστατικής πράξης των 500.000,00 €. Για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
20826/21-6-18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
176
Επικύρωση της αρ. 50/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ν.π.δ.δ.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
20827/21-6-18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
177
Επικύρωση της αρ. 47/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης ισολογισμού του ν.π.δ.δ. έτους 2015.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
20828/21-6-18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
178
Επικύρωση της αρ. 48/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης απολογισμού του ν.π.δ.δ. για το οικονομικό έτος 2015.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
20829/21-6-18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
179
Επικύρωση της αρ. 68/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. οικονομικού έτους 2018.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
20830/21-6-18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ψήφισμα Δ.Σ. ενάντια στους πλειστηριασμούς των δημοτών του Δήμου Φυλής.

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                                                    Οι μάρτυρες

                                                                                          1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………………..

                                                                                          2. Γιώργα Ανδριάνα …………….….