ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 26-6-2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16ο

Αποφάσεις Δήμου

 

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚ16Ο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 26-6-2018

            Άνω Λιόσια σήμερα την 27η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 26-6-2018 συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
180

Διεύρυνση Εκτελεστικής Επιτροπής όταν επιλαμβάνεται θεμάτων πειθαρχικού χαρακτήρα.
Κατόπιν ψηφοφορίας εξελέγησαν :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

  1. 1.ΚΟΥΡΑΣΗ
  2. 2.ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

  1. 1.ΣΑΡΛΑΣ
  2. 2.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
21490/27-6-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

181

Έγκριση αμοιβών επί παρεχόμενων υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης της υπό εκκαθάριση Δ.Ε.Ρ.Α.Λ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

21491/27-6-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

182

Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΑΜ 116/2018 (Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.) προϋπ/σμού 249.990,20 € (συμπ/νου ΦΠΑ).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21492/27-6-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

183

Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» ΑΜ 115/2018 Τ.Υ. προϋπολογισμού 123.950,40 € (συμπ/νου ΦΠΑ).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

21493/27-6-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

184

Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Π.Υ. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» ΑΜ 217/2017 (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) προϋπ/σμού 100.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21494/27-6-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

185

Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ» ΑΜ 133/2018 (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) προϋπ/σμού 199.951,24 € συμπ/νου ΦΠΑ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21495/27-6-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

186

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21496/27-6-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

187

Έγκριση της γνωμάτευσης του ΤΣΔΕΠΑ του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή διαμόρφωση παραχωρηθέντος κτιρίου ιδιοκτησίας του Δήμου Φυλής επί της οδού Κρητικού Πελάγους στο Πάρκο Πόλης για τη στέγαση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής της ΟΠΚΕ και του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Αττικής», Ανάδοχος: ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21497/27-6-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

188

Έγκριση της γνωμάτευσης του ΤΣΔΕΠΑ του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών στις πληγείσες από τις πλημμύρες της 22ης Οκτωβρίου 2015 περιοχές του Δήμου Φύλης», Ανάδοχος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΤΕ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

21498/27-6-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

189

Αλλαγή επωνυμίας Αναδόχου Συμβατικής Υποχρέωσης του έργου: «Ολοκλήρωση και ενίσχυση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή Π.Ε. Λίμνη», από «ΤΕΧΝΕΡΓΑ» ΣΕ «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.»

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

21500/27-6-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

190

Αντιμετώπιση προβλημάτων από τη διέλευση βαρέως τύπου οχημάτων στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στο τμήμα του Δήμου μας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21501/27-6-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

191

Επικύρωση της αρ. 67/18 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

21502/27-6-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

192

Επιβεβαίωση και αποδοχή της πράξης με θέμα : Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029604.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21503/27-6-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                                        Οι μάρτυρες

                                                                                1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη ……………

                                                                                2. Γιώργα Ανδριάνα……………..