ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 02-7-2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17ο

Αποφάσεις Δήμου

 ethno

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO17Ο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 2-7-2018

            Άνω Λιόσια σήμερα την 3η του μήνα Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 2-7-2018 συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
193
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 2.300.000 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
22063/3-7-18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
194
Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 1/21-6-18 πρακτικού της Φορολογικής Επιτροπής που αφορά ενστάσεις τελών ύδρευσης.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
22064/3-7-18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
195
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22065/3-7-18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
196
Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα για τις εργασίες: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 329/16)
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22066/3-7-18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
197
Έγκριση γνωμάτευσης του ΤΣΔΕΠΑ του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 5/2017.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
22067/3-7-18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
198
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 68/2018 μελέτης: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ», 3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και τρόπος εκτέλεσης.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22069/3-7-18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                   Οι μάρτυρες

                                                                               1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη ……………

                                                                2. Κουτσογιάννη Παναγιώτα……………..