ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ” ΣΤΙΣ 30-5-2017

Διαγωνισμοί & Έργα

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    Άνω Λιόσια : ......21751....
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                     Αρ. Πρωτ. : .......28-4-2017......
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

                                                                                                   Για τον Δήμο Φυλής

                                                                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
                                     ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
                                                                            Για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του Έργου

 

1. Ο Δήμος Φυλής, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :
“ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ” Α.Μ.48/17
προϋπολογισμού 249.033,46 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - Κωδικός Πίστωσης : Κ.Α.Ε. : 15.7311.10024
2. Η Διακήρυξη, τα συμβατικά τεύχη και τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.fyli.gr.
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, Κ. Παλαμά 23 & Α. Καρκαβίτσα, Πλατεία Μουσών, 13341 Άνω Λιόσια, μέχρι και την Πέμπτη 25 Μαίου 2017 και ώρες 9.00-13.00. Σε περίπτωση που δεν το παραλαμβάνει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210/2482233, FAX επικοινωνίας 210/2486196, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βουτσινά Β. ή κ. Καραμπίνη.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30η Mαϊου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής (Μελίνα Μερκούρη), Πλατεία Ηρώων, 13341 Άνω Λιόσια.
4. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 και υπο τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/16.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης (άρθρο 14 της Διακήρυξης) είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή).
5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε οικοδομικά έργα (για προσφέροντες εγκατεστημένους στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., και να ανήκουν στην Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ) και είναι εγκατεστημένοι :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
6. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται από τους διαγωνιζόμενους, κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής κατά τους όρους του άρθρου 72 Ν. 4412/2016 (άρθρο 15 της Διακήρυξης), που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 4.016,67 ΕΥΡΩ.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 30 ημερών πλέον του χρόνου ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται στη Διακήρυξη, ήτοι 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο - 72 Ν.4412/2016), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 30 Μαρτίου 2018.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 360 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.
10. Η Διακήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 120 και την παράγραφο 5 του άρθρου 376 στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά την παρ. 4 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016 στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με τα εδάφια 2 και 3 της περίπτωσης 31 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
                                                                                               ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 28-4-2017
                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
           ΣΥΝΝΗΜΜΕΝΑ  ΑΡΧΕΙΑ :
      ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf