ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                                                 Άνω Λιόσια 17-11-2017
                                                                                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ. : 59815

 

                                                                                                                                           ΠΡΟΣ
                                                                                                                                         Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                                         Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

        Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 23-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 30 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
2. Καθορισμός τελών Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2018.
3. Καθορισμός τελών Ύδρευσης έτους 2018.
4. Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων έτους 2018.
5. Καθορισμός του Συντελεστή Τ.Α.Π. (ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) έτους 2018.
6. Καθορισμός τελών Κοινοχρήστων χώρων έτους 2018.
7. Καθορισμός τελών και Δικαιωμάτων Δημοτικού Κοιμητηρίου έτους 2018.
8. Καθορισμός τελών Διαφήμισης για τα έτη 2018-2019-2020.
9. Καθορισμός του ύψους των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας των χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών του τρέχοντος έτους 2017, των οποίων η καταβολή γίνεται από την Περιφέρεια Αττικής.
10. Επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2018.
11. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας για τις υπηρεσίες του Δήμου Φυλής έτους 2018.
12. Τροποποίηση της αρ. 357/2017 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού μελών Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» του Δήμου Φυλής λόγω παραίτησης δύο τακτικών μελών.
13. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» Δήμου Φυλής, ως προς το ποσό επιχορήγησης του Δήμου.
14. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής με σκοπό την επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και ιδιώτες και τα οποία απορρέουν από τον Ν. 2742/1999 περί προστασίας του Όρους Αιγάλεω.
15. Επιχορήγηση ποσού 8.181,00 € για την βράβευση επιτυχόντων μαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής σε διεθνή σχολικό διαγωνισμό.
16. Έγκριση του ποσού των 3.000,00 € για τη συμμετοχή των μελών Εθνικής ομάδας Πάλης για τη Σουηδία που είναι δημότες μας.
17. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και τεσσάρων (4) ιδιοκτητών που ζητούν καθορισμό τιμής μονάδος για αποζημίωση που υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 € δυνάμει της υπ’αριθμ. 324/17 απόφαση Ο.Ε.
18. Έγκριση για την συμμετοχή σε έκθεση και παραγωγή προωθητικού υλικού του Δήμου Φυλής.
19. Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παράγραφος 1 εδάφιο δ’ του ν. 3463/06.
20. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 13 του Β.Δ/τος 17/5-15-06-1959.
21. Ανάληψη υποχρέωσης κας Σταυρούλας Μασούρη προς καταβολή αποζημίωσης παρόδιων με παράλληλη βεβαίωση της οφειλής της προς τον Δήμο, με δόσεις σύμφωνα με τον Ν. 4488/2017 άρθρο 67, σε συνέχεια της με αριθμ. 370/2016 απόφαση Δ.Σ.
22. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016).
23. Παράταση ή μη των μισθωμάτων των δημοτικών κτιρίων, που λήγουν στις 31-12-2017.
24. Επικαιροποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο - Παροχή Συσσιτίου, Δήμου Φυλής» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Φυλής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001831.
25. Επικαιροποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2) «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Φυλής» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Φυλής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001831.
26. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
27. Έγκριση αιτήματος αγοράς εδαφικής έκτασης της ΖΗΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑΣ εμβαδού 270,83 τ.μ. στο ΟΤ Κ 2182 που είναι χαρακτηρισμένος σαν χώρος ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (ΦΕΚ 947/δ/11-9-2003).
28. Τροποποίηση της αρ. 200/2014 απόφασης Δ.Σ. και Αγορά ιδιοκτησίας ΛΙΟΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στο ΟΤ ΚΧ 35Α (ΠΡΑΣΙΝΟ) στη Δημοτική Ενότητα Φυλής.
29. Έγκριση ΑΠΕ και συμπληρωματικής σύμβασης για την μελέτη του έργου «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Κ 235Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ».
30. Αποζημίωση συνολικής εδαφικής έκτασης 36,20 τ.μ. ιδιοκτησίας ΠΛΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΛΩΤΑ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΩΤΑ-ΤΣΙΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ στο Ο.Τ. 1373, 1373Α, και 1374 στην Π.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
31. Αποζημίωση συνολικής εδαφικής έκτασης 4,80 τ.μ. ιδιοκτησίας ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ στο Ο.Τ. 1308 στην Π.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
32. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης 42,40 τ.μ. ιδιοκτησίας ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ στο Ο.Τ. 1349 στην Π.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
33. Αποζημίωση συνολικής εδαφικής έκτασης 126,50 τ.μ. ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ή ΧΕΛΙΩΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΩ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΧΕΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ στο Ο.Τ. 1318 στην Π.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
34. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης 41,20 τ.μ. ιδιοκτησίας ΠΟΛΛΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στο Ο.Τ. 916 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
35. Αποζημίωση συνολικής εδαφικής έκτασης 35,20 τ.μ. ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗΣ στο Ο.Τ. 892 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
36. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης 15,70 τ.μ. ιδιοκτησίας ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο Ο.Τ. 826 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
37. Αποζημίωση συνολικής εδαφικής έκτασης 7,60 τ.μ. ιδιοκτησίας ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑΣ στο Ο.Τ. 989 στην Π.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
38. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης 2,30 τ.μ. ιδιοκτησίας ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗ στο Ο.Τ. 1018 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
39. Αποζημίωση συνολικής εδαφικής έκτασης 63,60 τ.μ. ιδιοκτησίας ΜΠΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΠΕΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ στο Ο.Τ. 892 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
40. Αποζημίωση συνολικής εδαφικής έκτασης 13,40 τ.μ. ιδιοκτησίας ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ στο Ο.Τ. 881Α στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
41. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης 9,60 τ.μ. ιδιοκτησίας ΧΑΡΙΣΗ ΘΕΚΛΑΣ στο Ο.Τ. 1046 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
42. Αποζημίωση συνολικής εδαφικής έκτασης 38,90 τ.μ. ιδιοκτησίας ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ στο Ο.Τ. 892 στην Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
43. Αποζημίωση συνολικής εδαφικής έκτασης 33,20 τ.μ. ιδιοκτησίας ΡΟΥΝΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στο Ο.Τ. 1566 στην Π.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
44. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης 34,60 τ.μ. ιδιοκτησίας ΣΟΦΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ στα Ο.Τ. 1569, 1572, 1573 στην Π.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
45. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης 42,00 τ.μ. ιδιοκτησίας ΚΑΜΠΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ στα Ο.Τ. 1569, 1572, 1573 στην Π.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
46. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης 29,66 τ.μ. ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ στο Ο.Τ. 436 στην Π.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
47. Αποδοχή Δ΄ Τακτικής κατανομής ποσού 97.830,00 € έτους 2017 για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου Φυλής, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 38479/10-11-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.
48. Έκτακτη επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Ε.Σ.Ε. από το Δήμο Φυλής, ποσού 49.736,94 € για την αντιμετώπιση των αναγκών συντήρησης για την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων του Δήμου Φυλής ενόψει της καινούργιας σχολικής χρονιάς 2017-2018.
49. Επικύρωση της αρ. 162/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ» περί της 4ης αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 του ν.π.δ.δ.
50. Επικύρωση της αρ. 163/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ» περί έγκρισης και ψήφισης απολογισμού του ν.π.δ.δ. έτους 2016.
                                                                                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                   ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ethnosimo elladas 01

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                 Άνω Λιόσια 17-11-2017
                                                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ. : 59814

                                                                                                                                      ΠΡΟΣ
                                                                                                                               Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                               Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 20-11-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 29 ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το πιο κάτω θέμα :
1. Καθορισμός αμοιβής στην πληρεξούσιο δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για υπόθεση που της ανατέθηκε με την αρ. 325/2017 απόφαση Ο.Ε.
                                                                                                                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι η κίνηση αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας πρέπει να κατατεθεί την Τρίτη 21/11/2017.

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                  Άνω Λιόσια 06-11-2017
                                                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ. : 57429

 

                                                                                                                        ΠΡΟΣ
                                                                                                                 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                 Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 06-11-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 28 ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το πιο κάτω θέμα:

1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών.
 
                                                                                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                              ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                      Άνω Λιόσια 27-10-2017
                                                                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ. : 55500

                                                                                                                    ΠΡΟΣ
                                                                                                                   Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                   Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 31-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 27 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

1. Ενημέρωση και δήλωση συμμετοχής για το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα με κεντρικό ζήτημα «Μεταρρύθμιση στο Μοντέλο Λειτουργίας του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Φυλής.
3. Επικύρωση της απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης της 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
4. Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παράγραφος 1 εδάφιο Δ΄ του Ν. 3463/06.
5. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους δυνάμει της υπ’αριθμ. 4701/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
6. Καθορισμός αμοιβής στην πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κα Παπαδήμα Ελένη- Αναστασία για υπόθεση που της ανατέθηκαν με τις αρ. 256/2016 & 289/2017 αποφάσεις Ο.Ε.
7. Επικύρωση του υπ’αριθμ. 4/18-10-2017 πρακτικού της Φορολογικής Επιτροπής που αφορά ενστάσεις τελών ύδρευσης.
8. Επικύρωση του με αρ. πρωτ. 42344/14-8-2017 Πορίσματος της Επιτροπής Καταγραφής βλαβών αγωγών αποχετεύσεως που αφορά εισροή υδάτων σε υπόγειο ιδιώτου κ. Γκούμα Αποστόλου προκληθείσα από έμφραξη συλλεκτηρίου αγωγού αποχετεύσεως.
9. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016).
10. Έγκριση Δ.Σ. για τον καθορισμό αμοιβής εξεταστικών επιτροπών των κατατακτήριων εξετάσεων του Δημοτικού Ωδείου Φυλής.
11. Έκτακτη Επιχορήγηση ποσού 63.000,00 € για την βράβευση των επιτυχόντων μαθητών του Δήμου Φυλής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2016-2017.

 

                                                                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
                                                                                                                                               ( Ως προς την αφαίρεση του 9ου θέματος
                                                                                                                                                      Και την προσθήκη δύο θεμάτων)

                                                                                                                                                                 Άνω Λιόσια 16-10-2017
                                                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ. : 53329

 

                                                                                                     ΠΡΟΣ
                                                                                                    Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                    Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 20-10-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 26 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Έγκριση αδελφοποίησης του Δήμου μας με το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη.
2.
Χρηματοδότηση για συμμετοχή ομάδας μαθητών του Γυμνασίου Φυλής σε παγκόσμιους αγώνες Τεχνολογίας στο Abu-Dhabi.
3.
Κάλυψη εξόδων μετάβασης αθλητών – δημοτών μας μέλη Εθνικής Ομάδας Πάλης στην Τουρκία.
4.
Σύσταση προσωρινής προσωποπαγής θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογής δικαστικής απόφασης.
5.
Τροποποίηση της αρ. 299/2014 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού μελών Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» του Δήμου Φυλής, λόγω παραίτησης ενός τακτικού μέλους.
6.
Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής & Παροχής Υπηρεσιών.
7.
Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016).
8.
Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημοσίου Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΔΩΝ 2017 – 2018» Α.Μ. 183/2017 προϋπολογισμού 109.319,64 (συμπ/νου ΦΠΑ).
9.
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 88/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης αναγκαιότητας εκποίησης παλαιών σιδηρικών.
10.
Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων οικονομικών έτους 2016.
11.
Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων οικονομικών έτους 2017.
12.
Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αιτήματος δανειοδότησης για τη ρύθμιση υφιστάμενου χρεωστικού ανοίγματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
13.
Ψήφιση πίστωσης για εκδήλωση των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Φυλής, για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940.
14.
Ψήφιση πίστωσης για Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Φυλής.
15.
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
16.
Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
17.
Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΗ (ΤΟΜΕΑΣ Γ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» κατόπιν της υπ’αριθμ. 52652/11-10-2017 αίτησης της Αναδόχου εταιρείας.
18.
Έγκριση αιτήματος αγοράς εδαφικής έκτασης της Ζήση Ασπασίας εμβαδού 270,83 τ.μ. στο ΟΤ Κ 2182 που είναι χαρακτηρισμένος σαν χώρος ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (ΦΕΚ 947/δ/11-9-2003).
19.
Αγορά εδαφικής έκτασης 520,42 τ.μ. ιδιοκτησίας Λιόση Πέτρου, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Φυλής.
20.
Έκτακτη επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας ΕΣΕ από το Δήμο Φυλής ποσού 148.762,96 ευρώ, για την κάλυψη μισθοδοσίας και ΙΚΑ καθαριστριών μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2017.
21.
Ανάκληση όλων των προγενέστερων αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν τον Ο.Ε.Υ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής.
22. Ε
πικύρωση της αρ. 118/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ν.π.δ.δ.
23. Ε
πικύρωση της αρ. 108/2017 απόφασης Δ.Σ. ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την εξασφάλιση πιστώσεων του ν.π.δ.δ.
24.
Επικύρωση της αρ. 80/2017 απόφασης Δ.Σ. ν.π.δ.δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» του Δήμου Φυλής περί λήψης απόφασης για την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ν.π.δ.δ.
25.
Έγκριση αιτήματος κ. Δερβένη Γεωργίου για την κάλυψη λογαριασμού ΔΕΗ, λόγω διαρροής του ρολογιού, υπαιτιότητας Δήμου.

 

                                                                                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                                 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

 

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                                     Άνω Λιόσια 25-9-2017
                                                                                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ. : 49114

 

                                                                                                                                        ΠΡΟΣ
                                                                                                                                       Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                                      Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 29-9-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 25 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Τροποποίηση της αρ. 69/17 απόφασης Δ.Σ περί καθορισμό τιμής για την αγορά των εδαφικών εκτάσεων στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, καθώς και για την αποζημίωση επικειμένων, ως προς την αρχική εισήγηση.
2. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Νικολάου Αντζάμπου του Περικλή και της Κων/νας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, Β) Περικλή Ατζάμπου του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, Γ) Κων/νας Ατζάμπου του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, Δ) Γεωργίου Ατζάμπου του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου και Ε) Σταυρούλας Ζαχαράκη του Παναγιώτη και της Δήμητρας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 1228 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 5α)
3. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Νικολάου Αντζάμπου του Περικλή και της Κων/νας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, Β) Περικλή Ατζάμπου του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, Γ) Κων/νας Ατζάμπου του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, Δ) Γεωργίου Ατζάμπου του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, Ε) Σταυρούλας Ζαχαράκη του Παναγιώτη και της Δήμητρας με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, ΣΤ) Κων/νας Αναστασοπούλου του Παναγιώτη και της Σταυρούλας με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου και Ζ) Νικολάου Αναστασόπουλου- Ζαχαράκη του Παναγιώτη και της Σταυρούλας με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 393,13 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 5β)
4. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Νικολάου Αντζάμπου του Περικλή και της Κων/νας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, Β) Περικλή Ατζάμπου του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, Γ) Κων/νας Ατζάμπου του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, Δ) Γεωργίου Ατζάμπου του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, Ε) Σταυρούλας Ζαχαράκη του Παναγιώτη και της Δήμητρας με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, ΣΤ) Κων/νας Αναστασοπούλου του Παναγιώτη και της Σταυρούλας με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου και Ζ) Νικολάου Αναστασόπουλου- Ζαχαράκη του Παναγιώτη και της Σταυρούλας με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 392,01τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 5γ)
5. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Βασιλείου Τσούμπα του Ευαγγέλου και της Μαρίας εμβαδού 159,22 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 7)
6. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Ζωής Βιλανάκη του Κυριάκου και της Ζουμπουλιώς σύζυγος Δημητρίου Πάντζου εμβαδού 93,61 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 8)
7. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Αικατερίνης Γεώργα του Χρήστου και της Μαρίας, σύζυγος Νικολάου Λιόση εμβαδού 1988,24 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 9)
8. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Αριστείδη Γεωργακά του Ιωάννη και της Ακριβής εμβαδού 673,80 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 10)
9. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Γεωργίου Γεώργα του Αντωνίου και της Αλεξάνδρας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Ιωάννη Γιώργα του Αντωνίου και της Αλεξάνδρας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 496,20 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 11)
10. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Ιωάννη Γιώργα του Αντωνίου και της Αλεξάνδρας εμβαδού 424,61 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 12)
11. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Παναγιώτη Γεώργα του Ιωάννη και της Αιμιλίας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου, Β) Βαρβάρας Χάλαρη του Γεωργίου και της Χρυσούλας με ποσοστό 2/16 εξ αδιαιρέτου και Γ) Χρυσούλας Γεώργα του Γεωργίου και της Βαρβάρας με ποσοστό 3/16 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 939,72 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 13)
12. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Γεωργίου Γεώργα του Αντωνίου και της Αλεξάνδρας εμβαδού 424,59 τμ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 14)
13. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Άννας χήρας Δημητρίου Γκιουζέπη το γένος Μενελάου και Μαγδαληνής Μαρίνη με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Παναγιώτας σύζυγος Γεωργίου Ρετσινά το γένος Μενελάου και Μαγδαληνής Μαρίνη με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 200,82 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 15)
14. Απευθείας αγορά εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας Α) Θεόδωρου Γκλοτζάρη του Ελευθερίου και της Σοφίας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Γεωργίας Μήτση συζύγου Θεοδώρου Γκλοτζάρη το γένος Αδάμ και Παρασκευής Μήτση με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού α. ιδιοκτησία 117,67 τ.μ. και β. ιδιοκτησία 78,48 τ.μ. που βρίσκονται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 16 α+β)
15. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Σοφίας χήρας Χρήστου Δέδε το γένος Χρήστου και Αικατερίνης Τσεβά με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 748,65 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 20)
16. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Νικολάου Δέδε του Γεωργίου και της Παναγιώτας εμβαδού 1160 τμ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 21)
17. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Δημητρίου Δίελα του Γεωργίου και της Αικατερίνης εμβαδού 295,15 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 22)
18. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Ολυμπίας Δρίλου του Παλή και της Χρυσούλας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Παρισιάνθης Δρίλου του Παλή και της Χρυσούλας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 99,52 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 23)
19. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Αθανασίου Θεοδωρόπουλου του Ευαγγέλου και της Φιλιππίας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Λαμπρινής Νατούδη του Μιχαήλ και της Αναστασίας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 447,83 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 27)
20. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Ελένης Σύρμα συζύγου Παναγιώτη το γένος Σπύρου και Δήμητρας Λιόση με ποσοστό 10,67/96 εξ αδιαιρέτου, Β) Γεωργίας Καρατζά συζύγου Ευαγγέλου το γένος Δημητρίου και Ιωάννας Κατσέλη με ποσοστό 10,67/96 εξ αδιαιρέτου, Γ) Ισίδωρου Λιόση του Σπύρου και της Δήμητρας με ποσοστό 10,67/96 εξ αδιαιρέτου, Δ) Παναγιώτη Καμπόλη του Σταματίου και της Ιωάννας με ποσοστό 16/96 εξ αδιαιρέτου, Ε) Δημητρίου Καμπόλη του Σταματίου και της Γιαννούλας με ποσοστό 16/96 εξ αδιαιρέτου, ΣΤ) Παναγιώτη Καμπόλη του Αναστασίου και της Δήμητρας με ποσοστό 32/96 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 559,50 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 30+31)
21. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Ελένης Δαγκλή του Ευαγγέλου χήρας Δημητρίου Μπροζιούτη με ποσοστό 2/8 εξ αδιαιρέτου, Β) Ιφιγένειας Μπροζιούτη του Δημητρίου και της Ελένης με ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου και Γ) Ευαγγελίας Μπροζιούτη του Δημητρίου και της Ελένης με ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 233,03 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 40)
22. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Ελένης Φυτά του Αποστόλου και της Αικατερίνης με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Μαρίας Γιώτα συζύγου Μίμη το γένος Αποστόλου και Αικατερίνης Φυτά με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 707,68 τμ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 42)
23. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Ιωάννη Κόκκινου του Παναγιώτη και της Ελισάβετ εμβαδού 200,15 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 43)
24. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Ευμορφίας συζύγου Ιωάννη Κόκκινου το γένος Δημητρίου και Αγορής Καρανάσιου εμβαδού 211,64 τμ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 44)
25. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Νικολάου Κολιού του Νικολάου και της Μαρίας με ποσοστό 10/12 εξ αδιαιρέτου Β) Παναγιώτη Κολιού του Νικολάου και της Αλίκης με ποσοστό 1/12 εξ αδιαιρέτου και Γ) Ιωάννη Κολιού του Νικολάου και της Αλίκης με ποσοστό 1/12 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 525,09 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 49)
26. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Δρόσου Κουτσάφτη του Κωνσταντίνου και της Ζαφείρας εμβαδού 168,40 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 54)
27. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Θείσβης συζύγου Γεωργίου Λαμπρόπουλου το γένος Θωμά και Βασιλικής Αναστασίου εμβαδού 199,31τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε.   ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨     στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 57)
28. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Μάνεση του Γεωργίου και της Δήμητρας εμβαδού 465,45 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 59)
29. Απευθείας αγορά εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας Σταυρούλας Ντούρου του Ιωάννη και της Ευτυχίας με ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου εμβαδού Α. ιδιοκτησίας 104 τ.μ. και Β. ιδιοκτησίας 104 τ.μ. που βρίσκονται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 63)
30. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Απόστολου Οικονομόπουλου του Σωτηρίου και της Φωτεινής εμβαδού 1120,73 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 64)
31. Απευθείας αγορά εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας Ανδρέα Παναγόπουλου του Ηλία και της Ελένης εμβαδού Α:161.90 τ.μ. και Β: 165,56 τ.μ. που βρίσκονται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 65+66)
32. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Χαρίκλειας Παπαδάκη του Νικολάου και της Μαρίας εμβαδού 136,41 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 67)
33. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Δημητρίου Παπαδήμα του Κων/νου και της Ελένης με ποσοστό 8/30 εξ αδιαιρέτου, Β) Ολυμπίας χήρας Βασιλείου Δημοπούλου το γένος Κων/νου και Ελένης Παπαδήμα με ποσοστό 8/30 εξ αδιαιρέτου, Γ) Άγγελου Λουκίσσα του Ιωάννη και της Ειρήνης με ποσοστό 8/30 εξ αδιαιρέτου, Δ) Σοφίας χήρας Παύλου Βασίλοβιτς με ποσοστό 3/30 εξ αδιαιρέτου , Ε) Γεωργίου Ιωακείμ του Ιωάννη και της Ευαγγελίας με ποσοστό 1,5/30 εξ αδιαιρέτου, ΣΤ) Ζωής Ιωακείμ του Ιωάννη και της Ευαγγελίας με ποσοστό 1,5/30 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 565,44 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 68)
34. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Σοφίας χήρα Αθανασίου Παππού το γένος Ευαγγέλου και Ξανθής Κουλουριώτη εμβαδού 267,72 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 71)
35. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Δημητρίου Πετροπουλάκη του Ηλία και της Πολυξένης με ποσοστό 4/8 εξ αδιαιρέτου, Β) Ιωάννη Πετροπουλάκη του Ηλία και της Πολυξένης με ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου και Γ) Δημητρίου Πετροπουλάκη του Ιωάννη και της Ευτυχίας με ποσοστό 1/8 εξ αδιαιρέτου, εμβαδού 519,24 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 72)
36. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Ελένης συζύγου Αντωνίου Σοφού το γένος Χρήστου και Μαρίας Κατσαβού εμβαδού 233,03 τμ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 80)
37. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Παναγιώτας συζύγου Μόδεστου Τσίμη το γένος Ευαγγέλου Στεβή με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Στυλιανού Στεβή του Δημητρίου και της Στέλλας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 443,67 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 82)
38. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Ελένης συζύγου Μιχαήλ Σύρμα το γένος Βασιλείου Γκιωνάκη με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Ιωάννης Γκιωνάκης του Βασιλείου και της Φανής με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 627,46 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 83)
39. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Δημητρίου Τόλια του Παναγιώτη και της Κασσιανής με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Στυλιανού Τόλια του Παναγιώτη και της Κασσιανής με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 270 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 85)
40. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Ιωάννας Τόλιου του Βασιλείου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/7 εξ αδιαιρέτου, Β) Ακριβής Τόλιου του Βασιλείου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/7 εξ αδιαιρέτου, Γ) Γεωργίου Τόλιου του Βασιλείου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/7 εξ αδιαιρέτου, Δ) Αλεξάνδρας Τόλιου του Βασιλείου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/7 εξ αδιαιρέτου, Ε) Ιωάννη Τόλιου του Βασιλείου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/7 εξ αδιαιρέτου, ΣΤ) Σπυριδούλας Τόλιου του Βασιλείου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/7 εξ αδιαιρέτου, και Ζ) Σπυρίδωνα Τόλιου του Βασιλείου και της Αικατερίνης με ποσοστό 1/7 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 262,57 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 86)
41. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Δήμητρας Τσίγκου του Χρήστου και της Ευαγγελίας εμβαδού 246,40 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 89)
42. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Δήμητρας Τσίγκου του Χρήστου και της Ευαγγελίας με ποσοστό 1/24 εξ αδιαιρέτου και Β) Σοφίας Τσίγκου του Χρήστου και της Ευαγγελίας με ποσοστό 1/24 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 443,91 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 92)
43. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Δήμητρας Τσίγκου του Χρήστου και της Ευαγγελίας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Σοφίας Τσίγκου του Χρήστου και της Ευαγγελίας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 562,28 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 93)
44. Απευθείας αγορά εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας Ιωάννας Βάθη του Χρήστου και της Κων/νας εμβαδού α. ιδιοκτησία 1.000 τ.μ. και β. ιδιοκτησία 1.000 τ.μ. που βρίσκονται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 94 α+β)
45. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Αικατερίνης Λιόση του Σπυρίδωνα και της Σοφίας χήρα Αναστασίου Γεώργα με ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου και Β) Σοφία Γεώργα του Αναστασίου και της Αικατερίνης σύζυγος Παναγιώτη Φούζα με ποσοστό ¾ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 473,34 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 95)
46. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Κων/νου Βασιλείου του Στυλιανού και της Φανής με ποσοστό 80/240 εξ αδιαιρέτου, Β) Πολυξένης Λιάκουρα του Κων/νου και της Σοφίας με ποσοστό 65/240 εξ αδιαιρέτου, Γ) Σοφίας Λιάκουρα χήρας Κων/νου με ποσοστό 15/240 εξ αδιαιρέτου, Δ) Δημητρίου Κούρτη του Ιωάννου και της Αικατερίνης με ποσοστό 40/240 εξ αδιαιρέτου, Ε) Κληρονόμοι Νικολάου Κούρτη του Ιωάννου και της Αικατερίνης με ποσοστό 40/240 εμβαδού 951,60 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 97)
47. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Ελένης συζύγου Παναγιώτη Σαβουλίδη το γένος Κων/νου και Βαρβάρας Ορφανίδου εμβαδού 188,36 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 98)
48. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Φωτούλας Χριστοδούλου του Κων/νου και της Μαρίνας με ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου και Β) Αικατερίνης Χριστοδούλου του Κων/νου και της Μαρίνας με ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου εμβαδού 585,38 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 99+100)
49. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης με διώροφη οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο (131,40 τ.μ), ισόγειο (131,40 τ.μ.) και 1ος όροφος (131,40 τ.μ.) ιδιοκτησίας Α) Νικολάου Φίλη του Στυλιανού και της Δήμητρας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Χρήστου Φίλη του Στυλιανού και της Δήμητρας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 1.373,32 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 102)
50. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης Ιωάννη Μαρίνη του Αναστασίου και της Ελένης εμβαδού 1241,11 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 104)
51. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Γεωργίας Τσατσαρού του Ανάργυρου και της Αθανασίας, σύζυγος Παναγή Κυπριώτη εμβαδού 188,14 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 105)
52. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Νικολάου Μακροδημήτρη του Γεωργίου και της Αιμιλίας με ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου και Β) Λάζαρου Μακροδημήτρη του Γεωργίου και της Αιμιλίας με ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου εμβαδού 960,16 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 106)
53. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Λάζαρου Μακροδημήτρη του Γεωργίου και της Αιμιλίας εμβαδού 890,08 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 107)
54. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Ευγενίας Τασιοπούλου του Γεωργίου και της Αναστασίας χήρας Χρήστου Σύρμα με ποσοστό 25%, Β) Κωνσταντίνας Σύρμα του Χρήστου και της Ευγενίας με ποσοστό 37,5% και Γ) Αναστασίου Σύρμα του Γεωργίου και της Αναστασίας με ποσοστό 37,5% εμβαδού 351,10 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 108)
55. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Μαρίας συζύγου Κων/νου Μιχαήλ το γένος Χρήστου και Ισιδώρας Αντωνίου εμβαδού 2.371,50 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 109)
56. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Αναστασίου Τσαμάλη του Γεωργίου και της Μαρίας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Κλειώς χήρας Τσαμάλη το γένος Ευαγγέλου και Ευφροσύνης Δαμάσκου με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 756 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 110)
57. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Αρτεμισίας Γεώργα του Αναστασίου και της Βασιλικής σύζυγος Αντωνίου Ζάχαρη εμβαδού 488,42 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 111)
58. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Σοφίας Μπερέτα του Θεοφάνη και της Ευαγγελίας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, Β) Βασιλικής Μπερέτα του Θεοφάνη και της Ευαγγελίας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου και Γ) Ιωάννας Μπερέτα του Θεοφάνη και της Ευαγγελίας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 780 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων(Φ 113)
59. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Θεόδωρου Μιγκάρδου του Διονυσίου και της Αθηνάς εμβαδού 223,06 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 115)
60. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Παναγιώτη Καμπόλη του Ηλία και της Ευαγγελίας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, Β) Μαρίας Πουραϊμη του Σπυρίδωνα και της Κων/νας συζύγου Ιωάννη Γαβριήλ με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, Γ) Ευαγγελίας Καμπόλη του Γεωργίου και της Μαρίας με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου, Δ) Ηλία Καμπόλη του Γεωργίου και της Μαρίας με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου και Ε) Αικατερίνης Καμπόλη του Γεωργίου και της Μαρίας με ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 818,63 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 117)
61. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησιών Α) Ιωάννας χήρας Κων/νου Καγκαράκη το γένος Αλεξάνδρου Μελίδη με ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου, Β) Νικολάου Καγκαράκη του Κων/νου και της Ιωάννας με ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου, Γ) Παναγιώτη Καγκαράκη του Κων/νου και της Ιωάννας με ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου και Δ) Αδαμαντίας Καγκαράκη του Κων/νου και της Ιωάννας με ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου εμβαδού α. ιδιοκτησίας 348,90 τ.μ. και β. ιδιοκτησίας 416,80 τ.μ. που βρίσκονται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 118)
62. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Κων/νου Παππού του Αθανασίου και της Αγγελικής με ποσοστό 2/8 εξ αδιαιρέτου, Β) Αθανασίου Παππού του Κων/νου και της Μαρίας με ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου και Γ) Αγγελικής Παππού του Κων/νου και της Μαρίας με ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 892 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 119)
63. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Γεωργίου Σελαλμαζίδη του Αλεξάνδρου και της Αναστασίας με ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου, Β) Αναστασίας Σελαλμαζίδου του Γεωργίου και της Βαλεντίνης με ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου και Γ) Μαρίνας Σαλαλμαζίδου του Γεωργίου και της Βαλεντίνης με ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 415,50 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 120)
64. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Νικολάου Τσεραχίδη του Ιακώβου και της Μαρίας με ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου, Β) Ευδοκίας Κυριακίδη του Παύλου και της Σταυρούλας συζύγου Νικολάου Τσεραχίδη με ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου, Γ) Παύλου Τσεραχίδη του Νικολάου και της Ευδοκίας με ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου και Δ) Γεωργίου Τσεραχίδη του Νικολάου και της Ευδοκίας με ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 554,28 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 121)
65. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Νικολάου Καμπόλη του Σπυρίδωνα και της Γεωργίας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και Β) Κωνσταντίνας Καμπόλη του Σπυρίδωνα και της Γεωργίας με ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εμβαδού 212,54 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 123)
66. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Μαρίας Παγώνα του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, σύζυγος Θεοφάνη Παπαγεωργίου εμβαδού 809,03 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 126)
67. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Νικολάου Κολιού του Νικολάου και της Μαρίας εμβαδού 544,84 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 131)
68. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Βασιλικής Χαϊκάλη του Χαραλάμπους και της Αικατερίνης εμβαδού 192,59 τ.μ. με διώροφη οικοδομή αποτελούμενη από ισόγειο 116,32 τ.μ., 1ος όροφος 116,32 τ.μ. και βοηθητικό κτίσμα 18,02τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 132)
69. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Α) Κων/νου Κοκκοράκη του Χαραλάμπους και της Ιωάννας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, Β) Μαρίας Κοκοράκη του Χαραλάμπους και της Ιωάννας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου και Γ) Αλεξάνδρου Κοκοράκη του Χαραλάμπους και της Ιωάννας με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου εμβαδού 361,80 τ.μ. που βρίσκεται στην Π.Ε. ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗΣ¨ στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ: 223Δ/5-3-2004), ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (Φ 133)
70. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Κων/νου Λιόση του Χρήστου μετά από άσκηση αγωγής, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.
71. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Νικολάου Κολιού του Νικολάου μετά από άσκηση αγωγής, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.
72. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Σπυρίδωνα Παπαδήμα του Κων/νου μετά από άσκηση αγωγής, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.
73. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Άννας Μεγακλή του Θεοδώρου μετά από άσκηση αγωγής, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.
74. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και των Φανή Παππού συζ. Σπυρίδωνα το γένος Χρήστου και Ελένης Σύρμα & Αικατερίνης συζ. Δημητρίου Λιόση, το γένος Χρήστου και Ελένης Σύρμα μετά από άσκηση αγωγής, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.
                                                                                                                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                        ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ