ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                                                                      Άνω Λιόσια 4-5-2018
                                                                                                                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ. : 14384

 

                                                                                                                                      ΠΡΟΣ
                                                                                                                    Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                    Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 10-5-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 8 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί της ανάγκης σύστασης Δ.Ε.Υ.Α. (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ).
2. Σύσταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2018.
3. Σύσταση Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος εκποιούμενων δημοτικών ακινήτων για το έτος 2018.
4. Τροποποίηση της αρ. 401/2017 απόφ. Δ.Σ. περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» του Δήμου Φυλής, λόγω παραίτησης ενός τακτικού μέλους.
5. Τροποποίηση της αρ. 297/2014 απόφ. Δ.Σ. περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων» του Δήμου Φυλής, λόγω παραίτησης ενός τακτικού μέλους.
6. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας.
7. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., στο Δήμο Φυλής.
8. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων μουσικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018 μερικής απασχόλησης, που αφορά αίτημα υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017).
9. Ενοικίαση Στολών για τις ανάγκες του Χοροθεάτρου ΑΜΥΝΑ.
10. Συμμετοχή αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παμπαίδων στην Ουγγαρία.
11. Συμμετοχή αθλητή σε Διεθνές Πρωτάθλημα TAEKWONDO στη Δημοκρατία της Σερβίας.
12. Καθορισμός αμοιβής στην πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κα Παπαδήμα Ελένη-Αναστασία για υποθέσεις που της ανατέθηκαν με τις αρ. 308 & 421/2017 και 34, 59/2018 αποφάσεις Ο.Ε.
13. Καθορισμός αμοιβής στην πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κα Βερούτη Ευαγγελία για υπόθεση που της ανατέθηκε με την αρ. 429/2017 απόφαση Ο.Ε.
14. Καθορισμός αμοιβής στην πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κα Πουραΐμη Φανή για υποθέσεις που της ανατέθηκαν με τις αρ. 115 & 270/2017 αποφάσεις Ο.Ε.
15. Έγκριση ποσού προς τον εκκαθαριστή της Δ.Ε.Ρ.Α.Λ., για αμοιβές επί μέρους νομικών ενεργειών του νομικού συμβούλου της υπό εκκαθάριση Δ.Ε.Ρ.Α.Λ. κ. Νικολάου Μποζιονέλου.
16. Έγκριση ποσού προς τον εκκαθαριστή της Δ.Ε.Ρ.Α.Λ., για αμοιβή του δικηγόρου της της υπό εκκαθάριση Δ.Ε.Ρ.Α.Λ. κ. Γεωργίου Πολίτη για παράσταση της δημοτικής επιχείρησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
17. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση των πολιτιστικών μνημείων και των τουριστικών αξιοθέατων του Δήμου μας.
18. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φυλής στο European Social Network.
19. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
20. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016).
21. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗ». (Α.Μ. 15/10)
22. Κατασκευή δικτύου διανομής και παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου στον Δήμο Φυλής, προϋπολογισμός : 195.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
23. Επικύρωση της αρ. 8/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του ν.π.δ.δ. σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό – ΚΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών και της αναπληρωτή υπουργού Εργασίας με αρ. πρωτ. 41087/29-11-2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4249/τ.Β/5-12-2017.
24. Επικύρωση της αρ. 14/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του ν.π.δ.δ. σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό – ΚΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών και της αναπληρωτή υπουργού Εργασίας με αρ. πρωτ. 41087/29-11-2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4249/τ.Β/5-12-2017.
25. Επικύρωση της αρ. 47/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ» του Δήμου Φυλής περί «Αιτήματος προς το Δήμο για παραχώρηση χρήσης του κτιρίου επί της οδού ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΥ 9 στην Δημοτική Ενότητα Φυλής του Δήμου Φυλής προς χρήση του ΝΠΔΔ για την φιλοξενία νηπίων λόγω έλλειψης χώρου στον υπάρχον παιδικό σταθμό».
                                                                                                                                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                      ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 


ethno

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                                                                         Άνω Λιόσια 4-5-2018
                                                                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ. : 14384

 

                                                                                                                                ΠΡΟΣ
                                                                                                                Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 11-5-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 9 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων έτους 2011 του Δήμου Φυλής.
2. Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων έτους 2014 του Δήμου Φυλής.
3. Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων έτους 2015 του Δήμου Φυλής.
4. Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων έτους 2016 του Δήμου Φυλής.
                                                                                                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                       ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                 (Ως προς την αλλαγή της ώρας)
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                                                    Άνω Λιόσια 2-5-2018
                                                                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ. : 14029

 

                                                                                                                                       ΠΡΟΣ
                                                                                                                           Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                           Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 7-5-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 7 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το πιο κάτω μοναδικό θέμα :

1. Λήψη απόφασης για κατάθεση προτάσεων επί του νομοσχεδίου του ΥΠΕΣ «Κλεισθένη 1» μετά από τα χρονοδιαγράμματα διαβούλευσης που έθεσε το Υπουργείο.

 

                                                                                                                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                           ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ethno

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
                                                                                                                                                   (Ως προς τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) θεμάτων)

                                                                                                                                                                          Άνω Λιόσια 23-4-2018
                                                                                                                                                                          Αριθ. Πρωτ. : 13039

 

                                                                                                                                                    ΠΡΟΣ
                                                                                                                                    Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                                    Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 27-4-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:15, για να συζητήσουμε στην με αρ. 6 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

1. Σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ κατ’ εφαρμογή αμετάκλειτης δικαστικής απόφασης.
2. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Ευαγγελίας Καμπόλη του Γεωργίου, χήρας Περικλή Σερέπα μετά από άσκηση έφεσης.
3. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και Νικολάου Καμπόλη του Ιωάννου και της Δήμητρας, μετά από άσκηση αγωγής.
4. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και Αθανασίου Πίντζου του Γεωργίου και της Παρασκευής και λοιπών, Σερέπα μετά από άσκηση αγωγής.
5. Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ & ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»2017-2018 ΑΜ 238/2017 (Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) προϋπ/σμού 2.935.337,92€ συμπ/νου ΦΠΑ.
6. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
7. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016).
8. Τροποποίηση της υπ αριθμ. 17/2017 απόφασης Δ.Σ. ως προς την αντικατάσταση του 1ου μέλους της Επιτροπής Παραλαβής για την ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 λόγω συνταξιοδότησής του.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 2.000,00 € συν ΦΠΑ από τον ΚΑ 15.6471,10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ για εκδηλώσεις (ΘΕΑΤΡΙΚΟ) που θα διοργανωθούν την 18-5-2018 στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής (Πνευματικό Κέντρο Ζεφυρίου).
10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις εκδηλώσεις μνήμης για την απελευθέρωση της Αθήνας από τον καπετάν Μελέτη Βασιλείου που θα πραγματοποιηθούν στη Δημοτική Ενότητα Φυλής και στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη την Κυριακή 6 Μαΐου 2018.
11. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
12. Εισήγηση της επιτροπής περί Προστασίας του όρους Αιγάλεω, προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης παραμονής των επιχειρήσεων εντός του ορεινού όγκου Αιγάλεω.
13. Επαναλειτουργία του Δ.Ι.Ε.Κ. Φυλής.
14. Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης συνολικού ποσού 28.594,16 € της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Φυλής για την αμοιβή μισθοδοσίας των σχολικών καθαριστριών για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2018.
15. Επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης του Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. Κ 235Α στην περιοχή Δροσούπολης του Δήμου Φυλής και έγκριση των τευχών δημοπράτησης.
16. Υποβολή πρότασης στην με αρ. πρωτ. 1070/30-03-2018 Πρόσκληση με κωδ. ΑΤΤ052 (Α/Α ΟΠΣ 2064) στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική», στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ», αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης, καθώς και δέσμευση του Δήμου για την εξασφάλιση του απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού και του αναγκαίου εξοπλισμού, με σκοπό τη λειτουργικότητα του υπό χρηματοδότηση Βρεφονηπιακού Σταθμού.
17. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 75/2018 μελέτης με τίτλο : "Επέκταση του έργου επίλυση επειγόντων προβλημάτων διαρροής λυμάτων στον πολεοδομικό ιστό της πόλης".
18. Έγκριση της υπ' αριθμ. 66/2018 μελέτης με τίτλο : "Επισκευή οδοστρώματος Δήμου Φυλής με σκοπό την άρση της επικινδυνότητας αυτού".
19. Έγκριση της μελέτης για το έργο : «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ. 116Β ΘΕΣΗ ΖΑΪΤΩ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής.
20. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που υπάγονται στον Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Φυλής καθώς και για Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
21. Ορισμός εκπροσώπου για τη διοικητική παραλαβή του έργου : «Έργα ανάπλασης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις περιοχές ROM του Δήμου Άνω Λιοσίων» Α.Μ. 35/2009.
22. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και έγκριση της μελέτης με αρ. 68/2018 με τίτλο : «Ανακατασκευή οδών λόγω ρυμοτομίας» και έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου.
23. Επικύρωση της αρ. 33/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ.
24. Επικύρωση της αρ. 25/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 25595/26-7-2017 ΚΥΑ) του ν.π.δ.δ.
25. Επικύρωση της αρ. 64/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ.
26. Έγκριση της μελέτης για το έργο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ», χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής.
27. Έγκριση της μελέτης για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ».
28. Έξοδα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Δήμου.
29. Προμήθεια ειδών ένδυσης για τη Φιλαρμονική του Δήμου μας, λόγω συμμετοχής της στο 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Χορωδιών & Ορχηστρών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 5 και 6 Μάϊου 2018.
                                                                                                                                                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                   ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                                     Άνω Λιόσια 23-4-2018
                                                                                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ. : 13039

                                                                                                                                                   ΠΡΟΣ
                                                                                                                                          Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                                          Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 27-4-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:15, για να συζητήσουμε στην με αρ. 6 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ κατ’ εφαρμογή αμετάκλειτης δικαστικής απόφασης.
2. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Ευαγγελίας Καμπόλη του Γεωργίου, χήρας Περικλή Σερέπα μετά από άσκηση έφεσης.
3. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και Νικολάου Καμπόλη του Ιωάννου και της Δήμητρας, μετά από άσκηση αγωγής.
4. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και Αθανασίου Πίντζου του Γεωργίου και της Παρασκευής και λοιπών, Σερέπα μετά από άσκηση αγωγής.
5. Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ & ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»2017-2018 ΑΜ 238/2017 (Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) προϋπ/σμού 2.935.337,92€ συμπ/νου ΦΠΑ.
6. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
7. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016).
8. Τροποποίηση της υπ αριθμ. 17/2017 απόφασης Δ.Σ. ως προς την αντικατάσταση του 1ου μέλους της Επιτροπής Παραλαβής για την ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 λόγω συνταξιοδότησής του.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 2.000,00 € συν ΦΠΑ από τον ΚΑ 15.6471,10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ για εκδηλώσεις (ΘΕΑΤΡΙΚΟ) που θα διοργανωθούν την 18-5-2018 στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής (Πνευματικό Κέντρο Ζεφυρίου).
10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις εκδηλώσεις μνήμης για την απελευθέρωση της Αθήνας από τον καπετάν Μελέτη Βασιλείου που θα πραγματοποιηθούν στη Δημοτική Ενότητα Φυλής και στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη την Κυριακή 6 Μαΐου 2018.
11. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
12. Εισήγηση της επιτροπής περί Προστασίας του όρους Αιγάλεω, προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης παραμονής των επιχειρήσεων εντός του ορεινού όγκου Αιγάλεω.
13. Επαναλειτουργία του Δ.Ι.Ε.Κ. Φυλής.
14. Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης συνολικού ποσού 28.594,16 € της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Φυλής για την αμοιβή μισθοδοσίας των σχολικών καθαριστριών για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2018.
15. Επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης του Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. Κ 235Α στην περιοχή Δροσούπολης του Δήμου Φυλής και έγκριση των τευχών δημοπράτησης.
16. Υποβολή πρότασης στην με αρ. πρωτ. 1070/30-03-2018 Πρόσκληση με κωδ. ΑΤΤ052 (Α/Α ΟΠΣ 2064) στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική», στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ», αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης, καθώς και δέσμευση του Δήμου για την εξασφάλιση του απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού και του αναγκαίου εξοπλισμού, με σκοπό τη λειτουργικότητα του υπό χρηματοδότηση Βρεφονηπιακού Σταθμού.
17. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 75/2018 μελέτης με τίτλο : "Επέκταση του έργου επίλυση επειγόντων προβλημάτων διαρροής λυμάτων στον πολεοδομικό ιστό της πόλης".
18. Έγκριση της υπ' αριθμ. 66/2018 μελέτης με τίτλο : "Επισκευή οδοστρώματος Δήμου Φυλής με σκοπό την άρση της επικινδυνότητας αυτού".
19. Έγκριση της μελέτης για το έργο : «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ. 116Β ΘΕΣΗ ΖΑΪΤΩ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής.
20. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που υπάγονται στον Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Φυλής καθώς και για Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
21. Ορισμός εκπροσώπου για τη διοικητική παραλαβή του έργου : «Έργα ανάπλασης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις περιοχές ROM του Δήμου Άνω Λιοσίων» Α.Μ. 35/2009.
22. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και έγκριση της μελέτης με αρ. 68/2018 με τίτλο : «Ανακατασκευή οδών λόγω ρυμοτομίας» και έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου.
23. Επικύρωση της αρ. 33/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ.
24. Επικύρωση της αρ. 25/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 25595/26-7-2017 ΚΥΑ) του ν.π.δ.δ.
25. Επικύρωση της αρ. 64/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ.
                                                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                         ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ethno

 

                                                                                                                                                       Άνω Λιόσια 12-3-2018
                                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ. : 8113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                        ΠΡΟΣ
                                                                                                                           Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                           Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 16-3-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 5 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Επικύρωση απόφασης Ο.Ε., περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
2. Έγκριση εξόδων φιλοξενίας ομιλητών για την ημερίδα Αναρρίχησης του 4ου Αναρριχητικού Φεστιβάλ.
3. Έγκριση καταβολής παράβολου 400 € για τη συμμετοχή των μουσικών συνόλων του Δήμου Φυλής στο 9ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών.
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.200,00 € για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 17/3/2018 στην Δ.Ε Φυλής – Κεντρική Πλατεία στο πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής του Δήμου Φυλής.
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 5.900,00 € από τον Κ.Α. 15.6471.10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ για εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν κατά το χρονικό διάστημα ΠΑΣΧΑ για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 7.000,00 ευρώ από τον KA 15.6471.10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ για προμήθεια ειδών που θα διανεμηθούν στους ωφελούμενους, του Κοινωνικού παντοπωλείου κατά το χρονικό διάστημα ΠΑΣΧΑ 2018, του Δήμου Φυλής.
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 2.900,00 ευρώ από τον KA 15.6471.10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ για προμήθεια ειδών που θα διανεμηθούν στους ωφελούμενους, του Κοινωνικού παντοπωλείου κατά το χρονικό διάστημα ΠΑΣΧΑ 2018, του Δήμου Φυλής.
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 4.000,00 ευρώ από τον KA 15.6471.10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ για προμήθεια διαφόρων παιχνιδιών (αγοριών/κοριτσιών) που θα διανεμηθούν κατά το χρονικό διάστημα ΠΑΣΧΑ 2018 στους ωφελούμενους της κοινωνικής υπηρεσία του Δήμου Φυλής.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 6.000,00 ευρώ από τον KA 15.6471.10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ για προμήθεια ειδών που θα διανεμηθούν στους ωφελούμενους, του Κοινωνικού παντοπωλείου κατά το χρονικό διάστημα ΠΑΣΧΑ 2018, του Δήμου Φυλής.
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 1.800,00 ευρώ από τον KA 00-6221.10001 – με τίτλο Ταχυδρομικά Τέλη για προμήθεια Γραμματοσήμων που απαιτούνται στους ωφελούμενους, της Κοινωνικής Πρόνοιας κατά το έτος 2018, του Δήμου Φυλής.
11. Ψήφιση πίστωσης για τoν εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2018.
12. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016).
14. Καθορισμός προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών γραμμών.
15. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2017 της Πρωτοβάθμιας Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής.
16. Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 241.022,00 ευρώ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Φυλής, για την κάλυψη πάγιων και τρεχουσών λειτουργικών αναγκών συντήρησης και προμήθειας υλικών, συσκευών και λοιπών μέσων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017 -2018.
17. Επικύρωση της αρ. 8/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» του Δήμου Φυλής για την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ.
18. Επικύρωση της αρ. 9/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» για την έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας του «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Δήμου Φυλής, σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό – ΚΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών και της αναπληρωτή υπουργού Εργασίας με αριθμ. 41087/29-11-2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4249/τ.Β/5-12-2017.
19. Επικύρωση της αρ. 24/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» του Δήμου Φυλής για την λήψη απόφασης αναφορικά με την υποβολή αιτήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση χρήσης κτιρίου του Δήμου Φυλής στο ν.π.δ.δ. «Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής.
                                                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                         ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
                                                                                                                                    (ως προς την συμπλήρωση τεσσάρων (4) θεμάτων
                                                                                                                                            και τη διόρθωση του ποσού στο 22ο θέμα)

                                                                                                                                                                Άνω Λιόσια 26-2-2018
                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ. : 6261

 

                                                                                                                     ΠΡΟΣ
                                                                                                              Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                              Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 2-3-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 4 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Τροποποίηση της αρ. 296/14 απόφασης Δ.Σ. περί αντικατάστασης μελών Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «Πάρνηθα», λόγω ανεξαρτητοποίησης Δ.Σ. της μειοψηφίας.
2. Τροποποίηση της αρ. 297/14 απόφασης Δ.Σ. περί αντικατάστασης μελών Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων» του Δήμου Φυλής, λόγω ανεξαρτητοποίησης Δ.Σ. της μειοψηφίας.
3. Τροποποίηση της αρ. 57/16 απόφασης Δ.Σ. περί αντικατάστασης μελών Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής, λόγω ανεξαρτητοποίησης Δ.Σ. της μειοψηφίας.
4. Τροποποίηση της αρ. 357/17 απόφασης Δ.Σ. περί αντικατάστασης μελών Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής», λόγω ανεξαρτητοποίησης Δ.Σ. της μειοψηφίας.
5. Τροποποίηση της αρ. 220/17 απόφασης Δ.Σ. περί αντικατάστασης μελών Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής», λόγω ανεξαρτητοποίησης Δ.Σ. της μειοψηφίας.
6. Τροποποίηση της αρ. 157/17 απόφασης Δ.Σ. περί αντικατάστασης μελών Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής», λόγω ανεξαρτητοποίησης Δ.Σ. της μειοψηφίας.
7. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας για τις υπηρεσίες του Δήμου Φυλής α) Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, β) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & γ) Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, για το έτος 2018.
8. Έγκριση δαπάνης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων μέσω εκπαιδευτικού φορέα.
9. Πρόταση συνεργασίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου CESBA MED μεταξύ Δήμου Φυλής και Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
10.Πρόταση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Φυλής με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΗΛΙΟΣ”».
11.Έγκριση ποσού 3.600,00 € για τη συμμετοχή των μελών της Εθνικής Ομάδας Πάλης για την ΚΡΟΑΤΙΑ που είναι δημότες μας.
12. Α΄ Κατανομή έτους 2018 ποσού 108.726,66 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Φυλής.
13. Καθορισμός αμοιβής στην πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κα Πισσάνη Γ. Αλεξάνδρα για υπόθεση που της ανατέθηκε με την αρ. 341/2017 απόφαση Ο.Ε.
14. Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παράγραφος 1 εδάφιο δ’ του ν. 3463/06.
15. Διαγραφές μέρους ποσού σε οφειλέτες από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν ανείσπρακτες οφειλές μέσω ΔΕΗ που χρεώθηκαν εκ παραδρομής και Φ.Π.Α. εκτός των οφειλών τους.
16. Διαγραφή οφειλής των : 1. Σπυράτου Μαρίας του Φωτίου λόγω αδυναμίας πληρωμής, 2. Χανιωτάκη Ασημάκη του Κων/νου για τέλη ύδρευσης επειδή το ακίνητο ήταν ακατοίκητο και 3. Θηβαίου Γεωργίου του Θεοφάνη για διοικητικό πρόστιμο παράβασης Κ.Ο.Κ.
17. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών και Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.
18. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών και Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής των Οχημάτων του Δήμου Φυλής έτους 2018.
19. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
20. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016).
21. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού 700,00 € από τον Κ.Α. 60.7341.10001 – «ΕΣΠΑ λειτουργία δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της Βίας – Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Φυλής με κωδικό ΟΠΣ 5000971 στο Ε.Π.» για κάλυψη εκδήλωσης την 8 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
22. Έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 1.800,00 € για εκδήλωση της Κοινωνικής Πρόνοιας με αφορμή την ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ.
23. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
24. Αποδοχή ή μη της 02/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί επικύρωσης του Πρακτικού Επικινδυνότητας Δέντρων αναφορικά με το αίτημα κοπής δέντρου στην οδό Ησιόδου 12 στη Δ.Ε. Ζωφριάς του Δήμου Φυλής.
25. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
26. Ανταλλαγή Ακινήτων Δήμου Φυλής στο ΟΤ 646 της Π.Ε. Αγ. Ιωάννη Άνω Λιοσίων εμβαδόν 381,97 τ.μ. & Σαμπάνη Παναγιώτη στο ΟΤ 440 της Π.Ε. Αγ. Γεωργίου Άνω Λιοσίων εμβαδόν 320,72 τ.μ.
27. Τροποποίηση της αρ. 273/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 273 τ.μ. στο ΟΤ 140-141 της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής των Κληρ. Μαρίνας Τζίτζη : Καρούτσου Μιχαήλ (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 20%), Αγγελικής Καρούτσου (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 20%), Αναστασίας Καρούτσου (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 20%), Δέσποινα Καρούτσου (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 20%), και Νεκτάριος Καρούτσος (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 20%), διότι εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν όλοι οι κληρονόμοι.
28. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 123/2017 μελέτης: «Μελέτη σύνδεσης δικτύων ΒΙΟΠΑ με το υφιστάμενο δίκτυο Άνω Λιοσίων»
29. Αίτημα υποκατάστασης αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Δήμο Φυλής»
30. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2018 μελέτης: «Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων Δ.Ε. Άνω Λιοσίων»
31. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2018 μελέτης: «Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών στο Δήμο Φυλής»
32. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2018 μελέτης: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Φυλής»
33. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 217/2017 μελέτης: «Εργασίες ανακατασκευής του αναψυκτηρίου Αττικής Οδού, Δ.Ε. Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής»
34. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 192/2017 μελέτης: «Εργασίες επισκευής αιθουσών βαρέως τύπου για την προσωρινή χρήση παραρτήματος του 9ου Δημοτικού Σχολείου, στο Ο.Τ. 722-1, Π.Ε. Αγ. Ιωάννη, Δ. Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής».
35. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 193/2017 μελέτης: «Προμήθεια τριών (3) προκατασκευασμένων αιθουσών βαρέως τύπου για την επέκταση του Νέου Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου. (Προσωρινή λειτουργία του 10ου Δημοτικού Σχολείου) στο Ο.Τ. Κ854, Π.Ε. Δροσούπολη, Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
36. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποξήλωση και ανακατασκευή πλακών δαπέδων δυο αιθουσών στο κτίριο 2 του 1ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων» (Α.Μ.80/2015)
37. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία και κατασκευή αποχέτευσης περιοχής Μπρίνιας Δήμου Φυλής» (Α.Μ. 40/2010)
38. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Επίλυση επειγόντων προβλημάτων διαρροής λυμάτων στον πολεοδομικό ιστό της πόλης» (Α.Μ. 15/2010)
39. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Άμεση επέκταση υφιστάμενου παρτεριού για την προστασία του ειδικού βρεφονηπιακού σταθμού Ζωφριάς από πλημμύρες», Α.Μ. 159/2015.
40. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακατασκευή – Διαμόρφωση παραχωρηθέντος κτιρίου ιδιοκτησίας του Δήμου Φυλής επί της οδού Κρητικού Πελάγους στο Πάρκο Πόλης για τη στέγαση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, της ΟΠΚΕ και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Αττικής».
41. Επικύρωση της αρ. 7/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
                                                                                                                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                           ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ