ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 28-12-2018 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                     Άνω Λιόσια 24-12-2018
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ. : 48750

 

                                                                                                                      ΠΡΟΣ
                                                                                                      Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                      Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 28-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, για να συζητήσουμε στην με αρ.42 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Παρατάσεις Μισθωμάτων του Δήμου Φυλής.
2. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκμίσθωση Ακινήτων (Π.Δ. 270/81 άρθρο 1 παρ.1) έτους 2019.
3. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
4. Αποζημίωση, μείωση καταβολής ποσού ύδρευσης και διαγραφή οφειλών σε δημότες μας λόγω υπαιτιότητας του Δήμου μας.
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμού, Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος Ισολογισμού) του ΝΠΔΔ «Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής για την ετήσια χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017.

                                                                                                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                   ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ