ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 46ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 15-09-2017 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                                                                            Άνω Λιόσια 11-9-2017
                                                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 46166

 

                                                                                        Π Ρ Ο Σ
                                                    Τ....................................................................................

 

                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 15-9-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 46 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Aνατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2017.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
3. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων Οικ.΄Ετους 2017 & Ορισμός Υπολόγου.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
4. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου Οικ.΄Ετους 2017 & Ορισμός Υπολόγου.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
5. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής Οικ.΄Ετους 2017 & Ορισμός Υπολόγου.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
6. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη ασκηθείσας Έφεσης του Δήμου Φυλής κατά της Αγγελικής Νταρζάνου και της υπ’ αριθ.3199/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα εργατικών διαφορών), και παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου κα Όλγα Ρεκουνιώτη για την παράστασή της κατά τη συζήτηση αυτής στις 26-9-2017.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
7. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης ποσού 4.836,00€ (με Φ.Π.Α.), και παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα Παπαδήμα Ελένη-Αναστασία, για τη σύνταξη γνωμοδότησης και έλεγχο τίτλων σχετικά με την ακίνητη περιουσία του Δήμου Φυλής.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
8. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα Πουραΐμη Φανή, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στη συζήτηση της Αίτησης Ακύρωσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 19-9-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
9. Ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (8ο Μονομελές) για μια (1) προσφυγή που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.» κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 4-10-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
10. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών που αφορά στις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 53/2017, προϋπολογισμού 140.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθ. 45909/8-9-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
11. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με Α.Μ.: 95/2017, προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’αριθ. 45607/7-9-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
12. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ» Α.Μ.:80/2017, προϋπολογισμού 73.840,14 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθ. 45954/8-9-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
13. Επικύρωση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΒΥΣ 2016 (MIS 50000140) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΒΑ (ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΈΤΟΥΣ 2016), Α.Μ.: TEBA 1/2016, προϋπολογισμού 2.170.717,90€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
14. Επικύρωση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΕΒΥΣ 2016 (MIS 5000145) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΒΑ (ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016)», Α.Μ.: ΤΕΒΑ 2/2016, προϋπολογισμού 353.921,40€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
15. Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθ. 45966/8-9-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 54/2017, προϋπολογισμού 800.000,00 € ( συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
16. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών που αφορά στην «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Η ΘΕΟΜΗΝΙΑ» Α.Μ.:50/2017, προϋπολογισμού 300.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
17. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» Α.Μ.:3/2017 (Δ/νσης Κοιν. Προστασίας) προϋπολογισμού 1.424.527,44€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), καθώς και διάθεση ποσού 983.704,06 (συμπ/νου Φ.Π.Α.) που αφορά την ανωτέρω προμήθεια για: 1) Τρόφιμα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού & 2) Τρόφιμα για ΚΑΠΗ.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)

                                                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ