ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 49ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 29-09-2017 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

 ethno

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                     (Ως προς την προσθήκη
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                                                ενός θέματος)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                           Άνω Λιόσια 25-9-2017
                                                                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 49156

 

                                                                                                                                 Π Ρ Ο Σ
                                                                                               Τ....................................................................................

 

                                                                                                                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 29-9-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 49 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Κωνσταντίνου Λιόση, μετά από άσκηση αγωγής και εισήγηση προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
3. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Νικολάου Κολιού, μετά από άσκηση αγωγής και εισήγηση προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
4. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Σπυρίδωνα Παπαδήμα, μετά από άσκηση αγωγής και εισήγηση προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
5. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Άννας Μεγακλή, μετά από άσκηση αγωγής και εισήγηση προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
6. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των: Φανής συζ. Σπυρίδωνα Παππού και Αικατερίνης συζ. Δημητρίου Λιόση, μετά από άσκηση αγωγής και εισήγηση προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
7. Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθμ. 45966/8-9-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:54/2017, προϋπολογισμού 800.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
8. Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθμ. 48161/20-9-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» Α.Μ.:70/2017, προϋπολογισμού 183.678,33€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
9. Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθμ. 48073/20-9-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών που αφορά στην «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» Α.Μ.:329/2017, προϋπολογισμού 248.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα).
10. Aνατροπή ανάληψης υποχρέωσης έτους 2017.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
 
                                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ