ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 57ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 17-11-2017 & ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                                                                         Άνω Λιόσια 13-11-2017
                                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 58938

 

                                                                                                  Π Ρ Ο Σ
                                                                 Τ....................................................................................

 

                                                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 17-11-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 57 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα Ρεντούμη Ελένη, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (17ο Τμήμα), στη συζήτηση της αγωγής της Δέσποινας συζ. Γεωργίου Κελεσίδη κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 28-11-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
3. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» Α.Μ.: 38/2017, προϋπολογισμού 73.581,60€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 58087/8-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
4. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 137/2017, προϋπολογισμού 66.910,43€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’αριθμ. 58089/8-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
5. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:151/2017, προϋπολογισμού 59.999,61€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 58088/8-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
6. Επικύρωση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών που αφορά στην «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» Α.Μ.: 329/2016, προϋπολογισμού 248.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ