ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 14-03-2018 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                                              Άνω Λιόσια 9-3-2018
                                                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 7801

 

                                                                                 Π Ρ Ο Σ

                                                 Τ....................................................................................

 

                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 14-3-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 10 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Ανάκληση της υπ’ αριθ.24/2018 απόφασης Ο.Ε. που αφορά στην «Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 (1η Αναμόρφωση Οικ. Έτους 2018)».
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
3. Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (1η Αναμόρφωση Οικ. Έτους 2018).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
4. Επικύρωση Ενεργειών Δημάρχου, περί παροχής πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα Παπαδήμα Ελένη-Αναστασία για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου Φυλής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά τη στη δικάσιμο της 14-3-2018, δυνάμει της υπ’ αριθ. 231/2018 απόφασής του.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
5. Λήψη απόφασης για άσκηση Έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της υπ’ αριθ.23531/2017 απόφασης του 24ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Α΄ Σύνθεση) και ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης της Έφεσης στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία: “ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ