ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 16-04-2018 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                                                       Άνω Λιόσια 12-4-2018
                                                                                                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 11994

                                                                                   Π Ρ Ο Σ
                                                   Τ....................................................................................

                                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 16-4-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 14 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 84/2018 απόφασης Ο.Ε., που αφορά στην «Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης ποσού 2.200,00€ πλέον Φ.Π.Α., για την “Επισκευή μνημείου Λοχία ΕΠΥ Παναγιώτη Συριανού”», για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας ανάθεσης του Ν. 4412/2016.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
2. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 85/2018 απόφασης Ο.Ε. που αφορά στην «Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., για την “Εκτίμηση εγκαταστάσεων Παραθεριστικού Κέντρου Μυρσίνης από Πιστοποιημένο Εκτιμητή”», για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας ανάθεσης του Ν. 4412/2016.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
3. Έγκριση συμμετοχής τριών (3) υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, σε ημερίδα της εταιρείας “International FORUM Training & Consulting Ltd”, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 19-4-2018, με θέμα: «Αλλαγές και Νέες Διατάξεις Συμπλήρωσης Δ.Α.Υ.Κ. (Δελτίο Ατομικής & Υπηρεσιακής Κατάστασης) σύμφωνα με τη Νέα Εγκύκλιο» και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00€.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Ευθυμία Κοντούλα)
4. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» Α.Μ.:4/2017 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ), προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α., δυνάμει του υπ’ αριθ.11447/2-4-2018 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
5. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού Διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» Α.Μ.:70/2017, προϋπολογισμού, 183.678,33€ συμπ/νου Φ.Π.Α., δυνάμει του υπ’ αριθ.11605/4-4-2018 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
6. Λήψη απόφασης της αναθέτουσας αρχής για την απόρριψη ή μη της υποβληθείσας Ένστασης της εταιρείας «ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε.» κατά του υπ’ αριθ. 10850/28-3-2018 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ» Α.Μ.:250/2017, προϋπολογισμού 345.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ