ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 16-05-2018 & ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                                                                                         Άνω Λιόσια 11-5-2018
                                                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 15181

 

                                                                                                    Π Ρ Ο Σ
                                                                  Τ....................................................................................

 

                                                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 16-5-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Επικύρωση Ενεργειών Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών Πολίτη Γεώργιο, για την παράστασή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στη συζήτηση της των Γεραμάνη Μαρίας & Βασιλείου Ζαχαρούλας κατά του Δήμου Φυλής, δυνάμει της 543/2018 απόφασής του.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
3. Επικύρωση Ενεργειών Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα Ρεντούμη Ελένη, για την παράστασή της ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στη συζήτηση της Αγωγής του Κωνσταντινίδη Παύλου, κατά του Δήμου Φυλής, δυνάμει της 548/2018 απόφασής του.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
4. Έγκριση συμμετοχής τριών (3) υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, σε ημερίδα της εταιρείας “International FORUM Training & Consulting Ltd”, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 17-5-2018, με θέμα: «Προσωπικά Δεδομένα Υπαλλήλων Φορέων του Δημοσίου, σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των Προσωπικών τους Δεδομένων που θα είναι σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018» και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00€.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Ευθυμία Κοντούλα)
5. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ & ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 2017/2018» Α.Μ. 238/2017 (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ), προϋπ/σμού 2.935.337,92 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
                                                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ