ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 11-09-2018 & ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                   Άνω Λιόσια 7-9-2018
                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 28909

 

                                                                                    Π Ρ Ο Σ
                                                    Τ....................................................................................

 

                                       Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Σας γνωρίζουμε ότι στην ημερήσια διάταξη της 39ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που κοινοποιήθηκε για τις 11-9-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, θα συμπεριληφθεί το εξής θέμα:
11. Έγκριση και Απόδοση Δαπανών Πάγιας Προκαταβολής Οικονομικού Έτους 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ