ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 44ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 12-10-2018 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                (Ως προς την προσθήκη  ενός θέματος)                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                                                                             
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                              

                                                                                                                                                     Άνω Λιόσια 8-10-2018

                                                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 34712

 

                                                                                             Π Ρ Ο Σ
                                                            Τ....................................................................................

 

                                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, την 12-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 44 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Λήψη απόφασης για άσκηση ανταίτησης από τη δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου κα Ρεκουνιώτη Όλγα επί της αίτησης των Δημητρίου Λιόση, Αλεξάνδρας Λιόση, Μαρίας Λιόση & Κυριακής Κουφάκου κατά του Δήμου Φυλής, περί αναγνώρισης δικαιούχων & καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία συζητείται κατά τη δικάσιμο της 23-10-2018.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
2. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου για ανάθεση Προμηθειών & Υπηρεσίας που αφορούν σε κατεπείγοντες λόγους, δυνάμει της υπ’ αριθ.1205/27-9-2018 απόφασής του.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
3. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 34824/8-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 185/2018 Τ.Υ., προϋπολογισμού 700.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
4. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 34823/8-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ» Α.Μ.: 214/2018 Τ.Υ., προϋπολογισμού 310.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
5. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο, για τη νομική στήριξη αιρετού και πρώην αιρετού του Δήμου Φυλής ενώπιον του Η΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 16-10-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

 

                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ