ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 50ής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 09-11-2018 & ΩΡΑ 14:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                    Άνω Λιόσια 5-11-2018
                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 40794

 

                                                                      Π Ρ Ο Σ
                                    Τ....................................................................................

 

                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 9-11-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 50 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Ανοικτού Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.: 95/2018, προϋπολογισμού μελέτης 2.300,000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δυνάμει του 40143/1-10-18 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
2. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α.Μ.: 116/2018 Τ.Υ., προϋπολογισμού 249.990,20€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 40641/5-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
3. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» Α.Μ.: 216/2018 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.102,40€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
4. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 40803/5-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΜΕΛΑΝΙΩΝ & TONER, 2) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, 3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ Α.Μ.: 189/2018 Τ.Υ., προϋπολογισμού 105.009,68€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
5. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Έφεση) από τη δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου κα Ντίνου Ειρήνη, κατά της υπ’ αριθ. 827/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δικηγόρος Ν.Υ. κα Ειρήνη Ντίνου)
6. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Αναίρεση) από τη δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου κα Ντίνου Ειρήνη, κατά της υπ’ αριθ. 1346/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δικηγόρος Ν.Υ. κα Ειρήνη Ντίνου)

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ