ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 56ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 27-11-2018 & ΩΡΑ 14:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                                 Άνω Λιόσια 23-11-2018
                                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ. : 43966

 

                                                                                           Π Ρ Ο Σ
                                                        Τ....................................................................................

 

                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 27-11-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 56 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα:
1. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Ανοιχτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ» Α.Μ.: 68/2018, προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δυνάμει του υπ’ αριθ. πρωτ. 43960/23-11-18 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ