ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 57ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30-11-2018 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                 Άνω Λιόσια 26-11-2018
                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.:44190

 

                                                                                Π Ρ Ο Σ
                                          Τ....................................................................................

 

                                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 30-11-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 57 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα:
1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 43717/22-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 ΚΑΙ 2020» Α.Μ.: 229/2018 (Τ.Υ.), προϋπολογισμού 1.987.265,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
2. Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθμ. 43758/22.11.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ» Α.Μ.: 26/2018 (Τ.Υ.), προϋπολογισμού 59.994,92€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
 

                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                          ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ