ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 59ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 07-12-2018 & ΩΡΑ 14:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                           (Ως προς την προσθήκη ενός θέματος)
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                         Άνω Λιόσια 3-12-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 44864


                                                                                    Π Ρ Ο Σ
                                                 Τ....................................................................................

 

                                                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 7-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 59 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  το παρακάτω θέμα:
1. Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2019, μετά από την προσαρμογή, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Σεραφείμ-Κων/νο Κάρλο, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου από κοινού με δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου Φυλής, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 14ο), στη συζήτηση της Αγωγής που άσκησε η εταιρεία «ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ» κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 12-12-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
 

                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ