ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 60ής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 14-12-2018 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                     Άνω Λιόσια 10-12-2018
                                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 46251

 

                                                                        Π Ρ Ο Σ
                                     Τ....................................................................................

 

                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 14-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 60 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα:
1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων της Φανερής Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε Α.ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 250/2018 Τ.Υ., δυνάμει του υπ’ αριθ. 45651/6-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
2. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων της Φανερής Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Α.Μ.: 212/2018 Τ.Υ., δυνάμει του υπ’ αριθ 45653/6-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
3. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ» Α.Μ.: 227/2017 Τ.Υ., προϋπολογισμού 297.600,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ 45610/6-12-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
4. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ» Α.Μ.:214/2018, προϋπολογισμού 310.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ 46155/10-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
5. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 312/2018 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., προϋπολογισμού 71.471,05€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
6. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 45708/6-12-2018 1ου Πρακτικού & 46154/10-12-2018 2ου Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 2018-2019» Α.Μ.: 18Κ/2018 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) προϋπολογισμού 3.757.472,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
7. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 45187/4-12-2018 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» Α.Μ.: 115/2018, προϋπολογισμού 123.950,40€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
8. Ακύρωση των υπ’ αριθ.20270/15-6-2018 & 20334/18-6-2018 Συμβάσεων που αφορούν στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΕΒΑ (ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016), Α.Μ.: ΤΕΒΑ 2/2016 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), λόγω λήξεως συμβατικού χρόνου.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ