ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 61ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 17-12-2018 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                (Ως προς τη διόρθωση 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                       του 4ου θέματος)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                    Άνω Λιόσια 13-12-2018
                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 46787

 

                                                                      Π Ρ Ο Σ
                                      Τ....................................................................................

 

                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 17-12-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 61 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα:
1. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και εργαζομένων του Δήμου για την παροχή γάλακτος και ειδών ατομικής προστασίας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
2. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω κα Αγγελική Χαροκόπου για τη σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του ΣτΕ, αιτήσεως ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθ. 249/18 αποφάσεως της Ε.Ε. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αλλά και της σιωπηράς απορρίψεως της διοικητικής προσφυγής κατά της ίδιας ως άνω πράξεως, ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
3. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ. 116β ΖΑΪΤΩ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.: 98/2018, προϋπολογισμού 2.159.000,00 € (συμπ/νου του Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 46194/ 10-12-2018 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
4. Επικύρωση ή μη του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής  Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου ανάθεσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 36.000,00 € συμπ/νου του Φ.Π.Α., που αφορά στην βαθμολόγηση της οικονομικής προσφοράς.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
5. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων Φανερής Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» Α.Μ.: 25/2018 Τ.Υ., δυνάμει του υπ’ αριθ 44555/29-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
6. Κατακύρωση η μη των αποτελεσμάτων του Διεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 185/2018 Τ.Υ., προϋπολογισμού 700.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθ.46446/11-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
7. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 335/2018 Τ.Υ., προϋπολογισμού 450.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
8. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) ΣΤΟ Ο.Τ. Κ854, Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ, Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 338/2018 Τ.Υ., προϋπολογισμού 348.440,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
9. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» Α.Μ.: 251/2018 Τ.Υ.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ